Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

adresa sekretariátu: Lenka Haertlová, 2. lékařská fakulta UK, V úvalu 84, 150 06 Praha 5,
tel. (02) 2443 5901 fax (02) 2443 5820, e-mail Lenka.Haertlova@lfmotol.cuni.cz


Praha 30. března 1998

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

v dalším informačním dopise Vám přinášíme přehled aktuálních informací včetně přehledu připravovaných odborných akcí s příbuznou tématikou, tak, jak jsme o nich informováni z ústředí ČLS JEP či od jejich pořadatelů.
Jako již dříve, prosíme Vás o případné sdělení e-mailem Lence Haertlové, zda Vám máme tento informační dopis i nadále zasílat poštou (cena tisku a poštovného), zda Vám postačí jeho publikování v elektronické podobě na http://www.lf2.cuni.cz/info/spol/cszivi/cszivi.htm (vyvěšení nových informací budeme avizovat v listu micz-l@lfmotol.cuni.cz, či zda Vám máme dopis zasílat jako přílohu elektronické pošty (Word).

V současné době rozesílá středisko členské evidence ČLS JEP složenky na zaplacení členských poplatků. Nepřijde-li Vám složenka do konce dubna, prosíme, informujte sekretariát společnosti. Stejně tak, je-li Vaše adresa na složence neaktuální či chybná.

Příspěvky do dalších informačních dopisů ČSZIVI posílejte na adresu sekretariátu společnosti - nejlépe e-mailem či na disketě ve formátu MS-Word.

Anketa pro členy ČSZIVI ze zimního dopisu: tři týdny po uzávěrce došlo pouze 22 navrácených anketních lístků, tj. návratnost asi 10%. Za zaslané anketní lístky děkujeme, vzhledem k nízké vypovídací hodnotě ankety však prosíme o dodatečné zaslání případně odložených lístků na adresu sekretariátu.

Evropskou organizací EMEDI (Medical Data Interchange) jsme byli osloveni s žádostí o předání dotazníků mapujících uživatelské komunity využívající rutinně datové přenosy mezi ZZ či mezi ZZ a spolupracujícími organizacemi (laboratoř - satelitní ZZ, lékárna - ZZ, přenosy medicínských či ekonomických dat, apod.). Cílem dotazníkové akce je zjištění stavu datových komunikací a zprostředkování případných kontaktů na podobné aktivity (viz http://www.emedi.com). Jste-li v podobném uživatelském společenství zapojeni, napište si o dotazník na adresu: dr. Jan Vejvalka, Ústav klin. a aplik. informatiky 2.LF UK (viz hlavička dopisu), e-mail Jan.Vejvalka@lfmotol.cuni.cz.

V únoru proběhla konference Computers in Medicine 98 pořádaná ve spolupráci lékařských fakult Univerzity Karlovy, CERGE/EI a naší společnosti. Při poměrně nízkém počtu přihlášených účastníků byly předneseny kvalitní příspěvky, a konference přinesla příležitost pro diskusi aktuálních témat. Vybrané příspěvky budou publikovány v jednom z následujících čísel časopisu Sborník lékařský, věnovaném zdravotnické informatice.

Na základě zájmu, ohlasů a zkušeností s letošní konferencí výbor společnosti uvažuje uspořádání obdobné konference na jaře roku 2000, tj. za 2 roky.

V roce 1999 se koná konference MIE (Medical Informatics Europe) v Ljubljaně: poprvé se pravidelná výroční konference EFMI (evropské federace lékařské informatiky) koná na východ od bývalé železné opony.
Konference se koná 22.-26.8.1999. Další informace přineseme v příštích informačních listech, případně viz http://animus.mf.uni-lj.si/~mie99/

Výbor ČSZIVI na své schůzi dne 26.3. rozhodl udělit s ČLS JEP cenu ČSZIVI za publikovanou práci v oboru zdravotnická informatika v roce 1998. Návrhy na cenu ČSZIVI posílejte do 5.3.1999 na adresu sekretariátu společnosti (tuto informaci ještě zopakujeme). Podmínkou udělení ceny je nepřetržité tříleté členství v ČLS JEP.

Byl změněn termín připravovaného dne otevřených dveří Národní lékařské knihovny: 22. dubna, začátek ve 14.30 hod. v čítárně Lékařského domu (Sokolská 31, Praha 2). Program: vyhledávání v počítačových katalozích a v dalších databázích (BMČ, Medline, Excerpta Medica), práce s multimediálním počítačem, komunikace s uživateli knihovny prostřednictvím Internetu, sbírky Zdravotnického muzea na CD-ROM. Předpokládaná doba trvání cca 1 hod.

 Seminář MEDSOFT 98 se koná ve dnech 19. a 20. května ve Vlašimi. V odborné spolupráci s ČSZIVI pořádají ČSVTS a Tech-Market. Vyžádané přednášky: Ochrana NIS, havarijní plán NIS, komunikace mezi IS, přenosové technologie v počítačových sítích, elektronická dokumentace, neurovědy a simulace systémů. Další doporučená témata: zkušenosti z provozu IS ve zdravotnictví, podpora práce ve ZZ a jejich demonstrace, efektivní využívání vědeckých informací, ekonomické úlohy ve zdravotnických zařízeních, výuka a vzdělávání, řešené grantové projekty v oboru lékařské informatiky. Další informace Ing. Jiří Král, Tech-Market, Novodvorská 994, 14221 Praha 4.

20.-22.5.1998 - Infomedia 98 - 4. konference o profesionálních informačních zdrojích. Pořádá Albertina Icome v pražském Planetáriu. Sekce Biomedicína, zdravotnictví a farmacie je na programu 22.5.; další informace Albertina Icome, Revoluční 13, Praha 1; http://www.aip.cz .

Pracovní den ČSZIVI s tématikou medicínských databází se koná 10.6.1998 v 9.30 kinosále ve FN Motol. Další informace Lenka Haertlová, Ústav klin. a aplikované informatiky 2.LF UK - adresa viz hlavička dopisu.

 

Zprávy z EAHIL (Evropská asociace zdravotnické informatiky a knihoven, ČSZIVI je členem od r. 1995):

Ve dnech 22-27 června 1998 se bude konat v holandském Utrechtu 6. Evropská konference lékařských a zdravotnických knihoven, jejímž mottem je „Knihovny bez hranic - nové potřeby - nové funkce“.

Program plenárního zasedání zahrnuje přednášky významných odborníků z Velké Británíe, Holandska a USA, kteří se zaměří na problematiku autorského práva, licencí, kvality poskytovaných informací a budoucí aspekty vztahu mezi primárními a sekundárními zdroji informací.

Nedílnou součástí konference bude série praktických vzdělávacích programů orientovaných např. na využití Internetu jako informačního zdroje a nástroje, vyhledávání v biomedicínských a zdravotnických databázích (EMBASE, BIOSIS), pořádání elektronických informací, aplikaci tezauru MESH aj.

Další podrobnosti včetně podmínek účasti a poplatků najdete v Internetu na http://www.med.ruu.nl/eahil.html

nebo můžete kontaktovat organizátory konference na adrese

EAHIL 98
FBU Congress Bureau
Utrecht University,
POB 80.125
3508 TC Utrecht
The Netherlands
fax +31 30 253-3851, email ldo@fbu.ruu.nl

PŘEHLED domácích akcí odborných společností a spolků České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně – 1998 (vybráno z informační brožury ČLS JEP)

A – Název akce
B – Hlavní téma
C – Datum konání
D – Místo konání
E – Klasifikace
F – Kontaktní osoba
G – Doprovodný program
H – Sponzor
I – Datum uzávěrky k přihlášení

SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

A – V. dny intenzivní medicíny
B - Sepse
Skorování kriticky nemocných
C – 16. – 19. 6. 1998
D – Kroměříž
E – kongres
F – prim. MUDr. Roman Zazula, KAR, IKEM, Vídeňská 800, 146 22 Praha 4-Krč, tel. 02/4723241

ČESKÁ NEFROLOGICKÁ SPOPLEČNOST

A – přednáška
B – Využití počítačů v nefrologii
C – 14. 10. 1998
D – Hradec Králové
E – přednáška
F – prof. MUDr. Bohumil Fixa, DrSc., II. interní klinika, FN, Pospíšilova tř., 500 05 Hradec Králové, tel. 049/5235001

SPOLEČNOST SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ

A – zdravotnictví 1997 ve statistických údajích
B – Statistiky
– 14. 10. 1998 v 9,30 hod.
D – Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
E – seminář
F – Mgr. Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR, P. O. Box 60, 128 00 Praha 2, tel. 02/24972243

A – závěry projektu MZ – individuální účty
B – Individuální účty
C – 11. 11. 1998 v 9,30 hod.
D – Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
E – seminář
F – Mgr. Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR, P. O. Box 60, 128 00 Praha 2, tel. 02/24972243

A – zdravotní výzkum a zdravotní politika
B – Výsledky výzkumu
C – 9. 12. 1998 v 9,30 hod.
D – Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
E – seminář
F – Mgr. Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR, P. O. Box 60, 128 00 Praha 2, tel. 02/24972243
MUDr. PhDr. Petr Struk, CSc., MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 02/24972471

SPOLEČNOST BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY

A – BIOSIGNÁL 98
B – Zpracování biomedicínské informace a biologických signálů
C – 23. – 25. 6. 1998
D – Brno
E – konference
F – Ing. prof. Jiří Jan, DrSc., Ústav biomedicínského inženýrství, FEI VUT,
Purkyňova 91a, 612 00 Brno, tel. 05/759310, fax 05/746757

A – středoevropská konference biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky
B – Biomedicínské inženýrství a lékařská informatika
C – 13. – 15. 9. 1998
D – Praha
E – konference
F – Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., Ústav leteckého zdravotnictví, gen. Píky 1,
160 60 Praha 6, tel./fax 02/20208120, fax 02/24311934

A – pracovní den sekce lékařské informatiky
B – Telemedicína
C – 12. 11. 1998
D – Praha
E – pracovní den
F – doc. RNDr. Jana Zvárová, CSc., Euro MISE Centrum,
Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8, tel./fax 02/6897013, tel. 02/66053097

A – den biomedicínského inženýrství při veletrhu zdravotnické techniky MEFA 98
B – Biomedicínské inženýrství a lékařská informatika
C – listopad 1998
D – Brno
E – sympozium
F – doc. ing. Jiří Chmelař, CSc., Ústav biomedicínského inženýrství,
FEI VUT, Purkyňova 91a, 612 00 Brno, tel. 05/744625

SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

A – výchova a profesní uplatnění
B – výchova a profesní uplatnění SZP, VZP a bakalářek ve zdravotnictví
C – 14. – 15. 5. 1998
D – Plzeň
E – přednáška
F – Ing. M. Volfíková, FN, dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 019/7402334
I – 30. 3. 1998

A – výchova zdrav. personálu pro nemocnice XXI. století
B – Nové přístupy pro zabezpečení funkčnosti nemocnic nového typu
C – prosinec 1998
D – Praha – Homolka
E – přednáška
F – Zuzana Straková, Nemocnice Na Homolce, Roetgenova 2, 151 19 Praha 5, tel. 02/529203097
I – 15. 11. 1998

SPOLEČNOST MEDICÍNSKÉHO PRÁVA

A – odborný seminář
B – Vybraná problematika zdrav. práva
C – 23. 4. 1998
D – Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
E – odborný seminář
F – JUDr. Jitka Stolínová, CSc., IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, tel. 02/67311976

A – odborný seminář
B – Vybraná problematika zdrav. práva
C – 2. 12. 1998
D – Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
E – odborný seminář
F – JUDr. Jitka Stolínová, CSc., IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, tel. 02/67311976

PŘEHLED mezinárodních akcí odborných společností a spolků České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně – 1998 (vybráno z brožury ČLS JEP)

A – Název akce
B – Odborná problematika
C – Datum konání
D – Místo konání
E – Kontaktní osoba
F – Termín přihlášek

SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

A – V. mezinárodní kongres klinické chemie a laboratorní medicíny „ALPE-ADRIA„
C – 24. – 26. 9. 1998
D – Karlovy Vary
E – MUDr. Margita Cheníčková, CSc., OKB, NsP, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, tel. 017/3115347

A – FONS 1998
B – Odborná sdělení, jejichž problematika bude upřesněna
C – 27. – 29. 9. 1998
D – Karlovy Vary
E – MUDr. Margita Cheníčková, CSc., OKB, NsP, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, tel. 017/3115347

ČESKÁ SPOLEČNOST NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

A – pracovní den navazující na 7. světový kongres nukleární medicíny a biologie v Berlíně
B – Kvantitativní analýza funkčních scintigrafických vyšetření
C – 5. 9. 1998
D – IPVZ, Praha
E – MUDr. Jaroslav Masopust, CSc., odd. nukleární medicíny, Nemocnice Na Homolce, Roetgenova 2, 151 19 Praha 5, tel. 02/52922168
MUDr. M. Šámal, Ústav nukleární medicíny, Salmovská 5, 120 00 Praha 2, tel. 020/24910289

SPOLEČNOST PRO VÝCHOVU PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

A – Lékařské vzdělávání v Evropě
B – Pre- i postrgraduální vzdělávání lékařů v Evropě
C – 29. 8. – 2. 9. 1998
D – Praha
E – PhDr. Jana Krejčíková, IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, tel. 02/749566
F – červen

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK

A – Výroční konference Asociace evropských lékařských fakult
C – 2. – 6. 9. 1998
D – hotel Krystal, Praha
E – prof. MUDr. Václav Janoušek, DrSc., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK,
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2, tel. 02/24914929 l. 30, fax 02/24912834

UNIVERZITA KARLOVA

A – Univerzita a její studenti
B – Kultura a civilizace
Svoboda a odpovědnost
Náboženství: Politika a věda

Univerzitní studenti a společnost
Budoucnost univerzity a jejích studentů a profesorů
C – 9. – 12. 9. 1998
D – Praha
E – Martina Šustová, Kongresové centrum, ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 02/297271, fax 02/294610

PŘEHLED výstav a veletrhů doma a v zahraničí v roce 1998 (vybráno z brožury ČLS JEP)

A – INTERHOSPITAL/INTERFAB 98
součástí je 21. Německý sněm nemocnic
B – Informační a komunikační technika
C – 12. – 15. 5. 1998
D – výstaviště Hannover
E – Ing. Eva Václavíková, výhradní zastoupení DEUTSCHE MESSE, Hannover
v ČR, Myslíkova 7, 169 00 Praha 6, tel./fax 02/20510057, 20517837, 20516218,

A – INFORMEDICA
B – Počítačová technika v medicíně
SITAD – Zubní lékařství
C – 25. – 29. 3. 1998
D – Paříž
E – France-Danube, tel. 001/40550505, fax 001/405500525

A – PRAGOMEDICA, FARMA, LABORA, OPTIC
Incheba Praha s.r.o.
C – 21. – 24. 4. 1998
D – Praha
E – tel. 02/24195201, fax 02/24195332
IEG Solingen, tel. 0049/212/242140, fax 0049/212/24214-44

A – SLOVMEDICA, FARMA, OPTIK
C – 6. – 9. 10. 1998
D – Bratislava
E – IEG Solingen, tel. 0049/212/242140, fax 0049/212/24214-44

A – EXPOMED
B – Odborný veletrh pro medicínu, farmacii, zařízení pro nemocnice
C – 14. – 17. 10. 1998
D – Brusel
E – tel. 02/4770477, fax 02/4770391

A – 29. výroční zasedání Něm. spol. pro lékařskou fyziku
B – Lékařská fyzika v radiologii, zobrazující systémy – technika a komunikace, koncepce zajištění kvality v radiologii, biologický účinek záření, dozimetrické postupy, volná témata
C – 14. – 17. 10. 1998
D – Drážďany
E – tel. 0049/351/4583374, fax 0049/351/4584339

A – MEFA
B – Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie
C – 4. – 7. 11 1998
D – Brno – Výstaviště
E - BVV a.s. tel. 05/41151111, fax 05/41153070, http://www.bvv.cz/mefa

A – MEDICA
B – Mezinárodní veletrh techniky pro lékařskou praxi a vybavení nemocnic
C – 18. – 21. 11 1998
D – Düsseldorf
E – Zastoupení: BVV a.s.
tel. 05/41152813, 41152940, fax 05/41153051

Novinky literatury – zdravotnictví - Přírůstky fondů Národní lékařské knihovny 1997

(vybráno z informační brožury NLK)

INFORMATIKA LÉKAŘSKÁ

Contemporary perspectives in three-dimensional biomedical imaging/edited by C.Roux, J.-L.Coatrieux. – Amsterdam: IOS Press; Tokyo: Ohmsha, 1997. – X, 393 s. – (Studies in health technology and informatics, ISSN 0926-9630; Vol. 30) DATA – ZOBRAZOVÁNÍ, kongresy, OBRAZ – INTERPRETACE POČÍTAČOVÁ K 68407

CPT: physicians’ current procedural terminology: 1993/American Medical Association. – Chicago: American Medical Associaation, 1992. – XVII, přeruš. str. – (CPT, ISSN 0276-8283) NÁRODNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – KLASIFIKACE – RELATIVNÍ HODNOTOVÉ STUPNICE K 68521

KUCH, Reinhard: Evaluation der Einführung eines EDV-Arbeitsplatzes auf das Arbeitsumfeld von Krankenpflegepersonal: Dissertation. – Giessen, 1995. – 89 s. Dis 42571

Informační dopis připravili: Zámečník, Potomková,Vejvalka


Zpět na domovskou stránku ČSZIVI