logo CSZIVI Informační list České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací

duben 1996


Obsah
 • Zhodnocení roku 1995
 • Medsoft 96
 • Informace o standardizaci
 • Informace o akcích v nejbližším období
 • Mezinárodní členství
 • Informace na Internetu
 • Zhodnocení roku 1995

  V roce 1995 uspořádala společnost Konferenci Medsoft 95 spojenou s prvním ustavujícím sjezdem společnosti. Proběhly korespondenční volby výboru a byly ustaveny pracovní skupiny, ve kterých proběhla řada jednání. ČSZIVI se podílela na mnoha školících akcích - podrobnosti byly sdělovány v předchozích infor-mačních listech. Podle evidence ČLS podalo do naší Společnosti přihlášku do konce roku 1995 celkem 153 zájemců, všichni byli přijati. Členský příspěvek 60 Kč řádně v roce 1995 zaplatilo 90 členů.

  Medsoft 96

  6.-8. února se konal v Praze v prostorách 1. LF UK seminář Medsoft 96. Součástí semináře byly kursy "Lékařské knihovny a vědecké informace" a "Proces volby a zavádění nemocničních informačních systémů". Dále zaznělo 7 zvaných přednášek a 22 krátkých sdělení. Proběhla panelová diskuse na téma Výuka lékařské informatiky. Na závěr semináře se uskutečnilo plenární zasedání naší společnosti. Zvané příspěvky in extenso a abstrakta krátkých sdělení byla vydána ve sborníku. Ke kursům byly vydány učební texty. Vše lze objednat na adrese Tech-Market, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 (sborník 210 Kč, učební texty po 7O Kč + poštovné).

  Informace o standardizaci

  V roce 1995 dokončila pracovní skupina pro standardizaci datových rozhraní své práce nad datovým standardem pro předávání pacientských dat mezi IS zdravotnických zřízení. Díky aktivní spolupráci několika firem byl odzkoušen v praxi a v prosinci 1995 byl předán Ministerstvu zdravotnictví k dalšímu řízení. Datový standard je rozesílán na disketě všem zájemcům; po jeho schválení MZd bude k dispozici také na WWW MZd a WWW 2. LF UK. Jednáme o zajištění testovacích souborů s daty vhodnými pro odzkoušení komunikací ve Vašich IS. V současné době probíhá podrobné testování komunikací mezi IS firem STAPRO Pardubice a DIALOG Praha. Do dnešního dne bylo rozesláno 120 kopii tohoto textu. ČSZIVI se také aktivně podílela na tvorbě základní verze Národního číselníku laboratorních položek a doplňila jej o řadu položek informatického charakteru potřebných pro informační systémy. Číselník, na kterém pracují biochemici, hematologové, imunologové a zástupci nukleární medicíny, transfúzní medicíny i mikrobioogie byl předán Ministerstvu zdravotnictví v polovině března 1996. Nyní obsahuje 3600 dokončených položek, v květnu bude doplněno ještě asi 700 položek dalších. Na číselníku pracuje řada autorů ze sedmi odborných společností a je dále rozšiřován a rozvíjen. V první polovině dubna bude také konzultován na jednání IFCC/IUPAC/CEN v Dublinu. Podrobnější informace zašleme všem zájemcům, kteří pošlou dvě naformátované čisté diskety 1.44 MB na adresu: Ing. Miroslav Zámečník, KKB IPVZ, OKB nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno - na diskety Vám nahrajeme datový standard, infomace o číselníku a demonstrační verzi systému SLP, který umožní mimo jiné prohlížet číselník laboratorních položek a generovat jej ve formě vhodné pro další používání v IS. O dalším postupu standardizace jednáme s MZd. Větší aktivitu ze strany MZd očekáváme po volbách.

  Informace o akcích v nejbližším období

  I. Vzdělávání lékařských knihovníků v roce 1996:

  Naše společnost a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - informační oddělení pořádají pro vaše další vzdělávání odborné programy ve formě seminářů. Spolupracujeme při těchto aktivitách i s Národní lékařskou knihovnou a s dalšími významnými informačními pracovišti a firmami v České republice i v zahraničí. Pro letošní rok jsme pro vás připravili následující akce:

  "Využívání databáze BIBLIOMEDICA"

  Cyklický jednodenní kurz určený pracovníkům informačních pracovišť, vždy do deseti účastníků, kteří mohou při školení pracovat se síťovou verzí této databáze samostatně v termínech 12.2., 18.3., 20.5. a další termíny budou určeny při případném zájmu. Cena školení 500 Kč.

  "Integrovaný knihovnicko-informační systém vědeckých lékařských informací v podmínkách automatizace"

  Dvoudenní odborný seminář zaměřený na problematiku integrace knihovnických agend a pracovišť v pod-mínkách automatizace v českých i zahraničních podmínkách. Termín jeho konání je 30. a 31.října 1996 pro omezený počet 40 zájemců. Cena zatím neurčena. "Internet - provozování a vyhledávání v počítačových sítích" Jednodenní odborný seminář, prezentující dosavadní zkušenosti s provozováním a vyhledáváním v počíta-čových sítích Internet ve zdravotnictví za účasti profesionálních firem, poskytujících připojení. Termín: 2.12. 1996. Cena zatím neurčena. V případě zájmu kontaktujte Informační oddělení IPVZ tel./ fax.: 421496. PhDr. Eva Lesenková

  II. Vzdělávání informatiků v roce 1996:

  III. Večer Spolku lékařů v Praze:

  Dne 29. dubna 1996 v 17 hodin v Lékařském domě v Praze proběhne obvyklý pondělní večer Spolku lékařů v Praze garantovaný tentokrát naší společností. Program je následující:

  Š. Svačina: Co je zdravotnická informatika
  M. Špunda: Počítačové sítě v nemocničních informačních systémech.
  Š. Svačina, M. Špunda: Výběr nemocničního informačního systému
  M. Zámečník, Š. Svačina, J. Vejvalka, M. Špunda: Standardizace dat a komunikace mezi informačními systémy
  J. Vejvalka: Medicínské zdroje v Internetu
  E. Lesenková, M. Pessrová: Služby zdravotnických knihoven
  H. Pessrová, M. Votípková, E. Lesenková: Národní registrující bibliografie lékařské literatury

  Případní zájemci o prezentaci své firmy v předsálí (kde bude možno kontaktovat přicházející pražské lékaře), prosíme, spojte se se sekretářem naší společnosti dr. Vejvalkou.

  Uvítáme jakékoli podněty a návrhy akcí na druhé pololetí 1996 a pro rok 1997. Prosíme Vás o zasílání příspěvků a zajímavých sdělení. Vaše náměty, sdělení i Informace o dalších akcích zařadíme do informačního listu, který bude rozesílán v červnu 1996.

  Mezinárodní členství

  Na přelomu roku se ČSZIVI stala kolektivním členem Evropské asociace zdravotnické informatiky a zdravotnických knihoven (EAHIL).

  Informace na Internetu

  Členům ČSZIVI, kteří uvedli svou adresu elektronické pošty, je i tento informační dopis rozesílán elektronickou poštou. Další informační dopisy budou posílány do elektronického diskusního listu ČSZIVI (micz-l@lfmotol.cuni.cz). Prosíme, subskribujte si tento diskusní list dopisem na adresu listserv@lfmotol.cuni.cz. Obsahem dopisu (ne v poli 'Předmět zprávy') bude příkaz SUBSCRIBE MICZ-L VASEJMENO VASEPRIJMENI. Prosíme také, abyste nás informovali o nových elektronických adresách, abychom Vám zbytečně neposílali duplicitní papírovou poštu. Zprávy posílejte na elektronickou adresu sekretáře společnosti: Jan.Vejvalka@lfmotol.cuni.cz. Stránka ČSZIVI ve World-Wide-Webu má adresu http://www.lf2.cuni.cz/info/spol/cszivi/cszivi.htm Obsahuje základní informace o společnosti, některé dokumenty (mj. i tento informační dopis, v nejbližší době i výše zmíněné číselníky), a také přihlášku do společnosti.


  Informační dopis připravili (abecedně) Lesenková, Svačina, Vejvalka, Zámečník

  Finální text: Vejvalka


  Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

  Zpět na domovskou stránku ČSZIVI