Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

adresa sekretariátu: Lenka Haertlová, 2. lékařská fakulta UK, V úvalu 84, 150 06 Praha 5,
tel. (02) 2443 5901 fax (02) 2443 5820, e-mail Lenka.Haertlova@lfmotol.cuni.cz


Praha 17. června 1998

 

Aktuality ČSZIVI

Významné akce - realizované:

· Ve dnech 10.-12. února 1998 proběhla mezinárodní konference Computers in medicine, kterou uspořádala společnost společně s Univerzitou Karlovou jako jednu z akcí k 650. výročí založení Univerzity. Na konferenci vystoupili i 4 zvaní významní odborníci z oblasti lékařské informatiky prof. B. Richards a dr. N. Robinson z Velké Britanie a dr. Engelbrecht a dr. Ritter ze SRN.

· Ve dnech 19.a 20. května 1998 proběhl tradiční seminář Medsoft ve Vlašimi, kde byla diskutována zejména problematika nemocničních informačních systémů.

· Ve dnech 27. - 29. 5. 1998 se konaly tradiční Biofyzikální dny v Horním Poříčí u Strakonic. Bylo překvapivé, jak biofyziku ovládla témata z informatiky, která tvořila většinu přednesených sdělení.

 

Další akce společnosti - připravované:

· Výbor ČSZIVI uvítá vhodné typy na téma, místo a realizaci konference Medsoft 1999.

· V roce 2000 se pokusíme uspořádat seminář Medsoft v návaznosti na Biofyzikální dny v Plzni.

· Na podzim 1998 proběhnou 2 pracovní dny společnosti v odbobí říjen -prosinec. Témata budou upřesněna v září a včas oznámena, drobné změny programu podle Vašich námětů jsou ještě možné.

· Seznam kurzů a školení z oblasti informatiky zařadíme do podzimního zpravodaje - pošlete nám prosím informace o připravovaných akcích ve Vašich regionech.

 

Informace o dotazníkové studii ČSZIVI:

Začátkem letošního roku jsme připravili dotazníkovou studii o stavu a využití informačních systémů v českých nemocnicích. Bylo obesláno celkem 295 zdravotnických zařízení. Do konce dubna, kdy proběhlo první předběžné zpracování výsledků, došlo 56 vyplněných dotazníků.

Předběžné výsledky zpracované z tohoto souboru, byly prezentovány na semináři MEDSOFT ve Vlašimi a jsou uvedeny ve sborníku semináře. Text bude současně vyvěšen na webovské stránce společnosti. Výsledky jsou poměrně zajímavé, i když nepřinášejí žádná zásadní překvapení. Jejich hodnota spočívá spíše v tom, že jde o první objektivní potvrzení všeobecně předpokládaných skutečností - například o míře pokrytí informačních procesů v našich nemocnicích a spokojenosti uživatelů s nimi.

Za velmi podstatný považujeme nemalý zájem informatiků českých nemocnic o možnost vzájemné komunikace o odborných problémech na téma nemocničních informačních systémů. Škoda jen, že tento zájem zatím nenaplnil ani seminář MEDSOFT ani činnost naší společnosti. Ale možná i tato anketa může přinést v tomto směru zlepšení.

V současné době vyhodnocujeme závěry z předběžného zpracování, především chyby, kterých jsme se při organizaci dopustili. Zjistili jsme například, že v některých nemocnicích se dotazník vůbec nedostal k informatikům, kteří jej měli vyplnit. Díky tomu, že se nám podařilo sehnat na provedení a vyhodnocení akce sponzorský dar, můžeme nyní obeslat všechna zařízení ještě jednou a nabídnout jim i závěry předběžného vyhodnocení a vyzvat je znovu k vyplnění dotazníku. Doufáme, že touto akcí získáme odpovědi alespoň ze 30% nemocnic, což bychom již považovali za úspěch. Konečné a detailní vyhodnocení akce bude k dispozici do konce roku. Zájemcům chceme pomocí internetu zpřístupnit i anonymní data z celé studie k eventuálnímu vlastnímu vyhodnocení. Další informace připojíme k následujícímu zpravodaji.

 

Informace o nové verzi datového standardu a NČLP:

Sdělujeme Vám, že:

· byla dokončena a MZ ČR schválena aktualizovaná verze datového standardu a že

· byla dokončena a příslušnými odbornými společnostmi byla schválena doplněná verze Národního číselníku laboratorních položek.

Metodické pokyny MZ ČR (viz Věstník MZ ČR, ročník 1997, částka 7, strana 2 až 12), kterými byly tyto dokumenty v roce 1997 zavedeny do praxe, platí v nezměněné podobě; zásadně se pouze mění jejich přílohy - tj. vlastní obsah Národního číselníku (je v něm navíc cca 2300 lab. položek) a vlastní obsah datových struktur (nové datové bloky, zejména bloky pro mikrobiologii).

Původní označení verze datového standardu bylo 01.10, nové je 01.11 (platí od května 1998).

Původní označení verze NČLP bylo 01.00, nové je 01.01 (platí od května 1998).

 

Veškeré informace získáte z demonstrační verze systému SLP, která by měla být vyvěšena na WWW MZ ČR (termín realizace nejsme schopni ovlivnit) a je již vyvěšena na WWW firmy SEKK, jejímž prostřednictvím je šířena ostrá verze systému SLP.

Ze všech údajů a informací, které na těchto www stránkách najdete, plně postačuje, nahrajete-li si pouze soubory obsahující demonstrační verzi SLP. Instalaci pak realizujete za pomoci přiloženého návodu. (Firma SEKK i MZ ČR toto řeší samostatně, každý vlastní cestou a vlastním návodem - prostudujte.) Po úspěšné instalaci demoverze SLP si můžete za pomoci systému SLP prohlédnout NČLP včetně číselníků interních a vše vygenerovat v požadovaném tvaru (viz menu SEST - poslední nabídka) případně vytisknout (viz menu SEST - první nabídka). Dokumenty najdete v knihovně DOKUMENT (prostudujte zejména základní informace v SOUHRN1.DOC, strukturu datového standardu ve SDR2.DOC a texty “KOMUNIK1 až 3”).

· Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyl vždy na www MZ ČR k dispozici aktuální tvar, doporučujeme provést kontrolu; pokud najdete mezi položkami NČLP (menu POLOZKY) laboratorní položku s klíčem “7659” (S_VITC_HPLC) a “20660” (PANF_SAMPLING_DTP), které byly doplňované jako poslední, jedná se skutečně o aktuální verzi 01.01.

· Uživatelé “ostré” verze SLP najdou tyto položky v UPGRADE 1.04. Předplatitelům byl tento upgrade již rozeslán.

· Pokud nemáte možnost získat tyto informace z příslušného WWW, zašleme Vám potřebné soubory na disketě. Své dvě čisté podepsané diskety (1.44MB) zašlete na adresu: Jana Sedláková, OKB, nemocnice, 27259 Kladno.

· Další upgrade NČLP (doplnění) bude ve druhé polovině října 1998 - sledujte informace na WWW firmy SEKK. V letošním roce bude ještě jeden upgrade NČLP - koncem roku.

Odborné společnosti, které vytvářejí Národní číselník laboratorních položek, připravují finální revizi NČLP. V říjnu by měl být NČLP nejen doplněn o zbylé pro běžnou praxi potřebné položky, ale je připravováno také vydání NČLP na CD (v jednání s MZ ČR). Revize NČLP a jeho doplňování probíhá v souladu se současnými standardizačními aktivitami MZ ČR, na kterých se naše společnost také aktivně podílí. Podrobnější informace zařadíme do našich následujících sdělení. Nová struktura datových souborů NČLP bude publikována koncem roku 1998, po ukončení odborných diskusí, které probíhají v autorském kolektivu NČLP. Tyto nové struktury jsou připravovány pro novou verzi systému SLP - WIN. Původní struktury, se kterými pracuje datový standard, budou zachovány jako duplicitní varianta. K této problematice uspořádáme seminář.

 

Zajímavé internetové adresy a knižní novinky:

Do uzávěrky zpravodaje příspěvky nedošly. (Poznámka: Znáte webovinky? -  www.aip.cz)

 

Co nejdelší prázdniny a spokojenou dovolenou Vám přeje výbor ČSZIVI!

Do tohoto čísla zpravodaje přispěli: Štěpán Svačina, Miroslav Seiner, Miroslav Zámečník Uzávěrka: 17. června 1998


Zpět na domovskou stránku ČSZIVI