logo CSZIVI Informace pro členy České společnosti zdravotnické informatiky
a vědeckých informací ČLS JEP a pro  zájemce o členství nebo akce

prosinec 1996


Využíváme možnosti spojit rozeslání informací o MEDSOFT 1996 a informací pro členy ČSZIVI a zájemce o členství v tétospolečnosti. Připojujeme informace o vybraných kurzech IPVZ.

Druhý informační list ČSZIVI včetně informací na disketěbudeme rozesílat až v únoru po MEDSOFTU. Termín jsme odložili s ohledem na dosud neukončená jednání s Ministerstvem zdravotnictví o další práci na datových standardech a číselnících a s ohledem na právě dokončovaný a MZ předávaný datový standard - viz dále.

Do programu MEDSOFT 1996 jsme zařadili další témata, která považujeme za velmi aktuální - "ochrana dat" a "zabezpečení jakosti". Domníváme se, že obě témata budou zejména pro kolegy ze SW firem a nemocničních VS nesmírně zajímavá a pro praxi již nyní naléhavě potřebná. V případě vašeho zájmu zajistíme na jaře 1996 kurzy, kde se budeme touto problematikou zabývat podrobněji.

Prosíme, napište nám.
Budeme dále pokračovat ve standardizaci datových rozhraní, zejména s ohledem na podobné aktivity zahraniční. Můžete-li se do této činnosti zapojit a máte-li o tyto aktivity zájem, napište nám. Podrobnější informace - viz dále.

Máte-li zájem o členství v ČSZIVI, napište nám, zašleme Vám přihlášku a další informace. Pište na adresu věd. sekretáře ČSZIVI - Ing. MUDr. Jan Vejvalka, 2. lékařská fakulta UK, Motol, 15018 Praha 5.

Teprve nyní rozesílá firma INRES-SONES složenky pro uhrazení členského příspěvku za tento rok (60,- Kč ČSZIVI a 60,- Kč ČLS). Do některých dopisů omylem vložili urgenční list - omlouvají se. Děkujeme Vám za průběžně zasílané cenné informace náměty a připomínky. Díky Vašim podnětům se může ČSZIVI zaměřovat na aktivity, které budou pro Vás zajímavé a přínosné. Vytváříte-li inf. syst. a nejste členem ČSZIVI, napište nám. Připravujeme publikaci o IS, zařadíme o vašem SW a IS článek.

Kontaktní adresy:

Doc. MUDr. Štěpán Svačina
předseda ČSZIVI
III. interní klinika
1. lékařská fakulta UK
U nemocnice 1
120 00 Praha 2
Ing. Miroslav Zámečník
místopředseda ČSZIVI
Katedra klinické biochemie IPVZ
OKB nemocnice
Vančurova 1548
27259 Kladno

 

STRUČNÁ INFORMACE O KOMUNIKAČNÍM DATOVÉM STANDARDU verze 01.01:

V prosinci 1995 bude dokončen a předán Ministerstvu zdravotnictví ČR "Datový standard pro předávání dat o pacientech mezi IS zdravotnických zařízení" včetně základní verze "Národního číselníku laboratorních položek". Na verzi 01.01 datového standardu pracuje od února 1995 v rámci pracovní skupiny pro standardizaci při České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací 45 zástupců z 25 firem, několika fakult a zdravotnických pracovišť. Na jeho dalším rozvoji bude ČSZIVI pokračovat. Budou zahájeny další standardizační aktivity. Zveme Vás k aktivní spolupráci. Podrobnější informace - viz kurz 5. 2. 1996 (dále), MEDSOFT 1996 a 2. informační disketa ČSZIVI (v únoru po MEDSOFT).

KURZY, KTERÉ PRO VÁS POŘÁDÁ INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ZDRAVOTNICTVÍ V LETNÍM SEMESTRU 1996:

Kurz - Informační báze v sítích Internet

stručný program: Orientace v sítích, základní služby, E-mail, gopher, WWW. Kurz je určen pro pracovníky z oblasti vědeckých informací.

vedoucí kurzu: PhDr. E. Lesenková
termín akce: 1. 2. 1996
číslo akce: 0575
místo konání: Praha

Kurz - Standardizace datových rozhraní a laboratorních položek.
(Kurz je zejména doporučován analytikům a programátorům SW firem a informatikům.)

stručný program: Komunikace mezi LIS a NIS a mezi LIS a IS praktického lékaře, předávání dat mezi IS, číselníky dle IFCC a MZ ČR, další rozvoj číselníků, komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy v praxi, interpretace laboratorních položek, algoritmy pro výběr referenčních hodnot, biochemické repetitorium, podrobný popis Národního číselníku laboratorních položek, vazba mezi lokálním číselníkem pracoviště a Národním číselníkem, práce s programem SLP, začlenění programu SLP do LIS, NIS a IS praktického lékaře. (Národní číselník se týká položek biochemie, hematologie, imunologie, nukleární med., transfuzologie, mikrobiologie atd.).

vedoucí kurzu: Ing. M. Zámečník
termín akce: 5. 2. 1996
číslo akce: 0333
místo konání: IPVZ, Praha

Kurz - Mezinárodní počítačové sítě a přístup k vědeckým informacím - (pro lékaře a technické pracovníky)

stručný program: Realizace napojení na mezinárodní počítačové sítě, formy a možnosti práce, přístup k informacím, seznámení s běžně užívanými sítěmi, praktické ukázky práce s těmito systémy, zavádění sítí, začlenění do NIS a LIS, základní služby. První den přednášky, druhý den praktická práce na síti (FN Motol).

Kurz je určen lékařům i technickým pracovníkům.
Kurz připravujeme ve spolupráci s 1. a 2. LF UK Praha.

vedoucí kurzu: Ing. M. Zámečník
termín akce: 14.2. až 15. 2. 1996
číslo akce: 0334
místo konání: Praha - IPVZ, Ruská 85 a FN Motol

Kurz - Automatizace knihovny a katalogizační pravidla, tezaurus

stručný program: Pravidla používání tezauru MeSh při katalogizaci v automatizovaných knihovnických systémech.
vedoucí kurzu: PhDr. E. Lesenková
termín akce: 4. 3. 1996
číslo akce: 0574
místo konání: Praha

Kurz - Výběr a provozování nemocničních informačních systémů

stručný program: nároky kladené na NIS, přehled NIS a LIS, výběr NIS, životní cyklus projektu IS, komunikace mezi NIS a LIS a mezi NIS vzájemně, ochrana dat v IS, NIS v zahraničí, zkušenosti s provozováním NIS v ČR, současný stav na trhu IS, vývoj.Součástí kurzu budou podrobné ukázky nejzajímavějších v současné době nabízených NIS včetně diskuze s tvůrci systémů a uživateli. Zveme přední SW firmy a zkušené informatiky zdrav. zařízení. Na tento kurz bezprostředně navazuje kurz následující - "LIS".
vedoucí kurzu: Ing. M. Zámečník
termín akce: 25. až 27. 3. 1996
číslo akce: 0337
místo konání: IPVZ, Praha

Kurz - Laboratorní informační systémy

stručný program: ároky kladené na LIS, přehled a hodnocení současných biochemických a hematologických LIS, základní informace o mikrobiologických LIS, komunikace s LIS prostřednictvím standardního datového rozhraní. Předvádění LIS. Novinky v praxi.
vedoucí kurzu: Ing. M. Zámečník
termín akce: 28. 3. 1996
číslo akce: 0338
místo konání: IPVZ, Praha

Kurz - Transformace knihovního fondu

stručný program: Problematika vyřazování a likvidace knihovního fondu, převody knihovního fondu
vedoucí kurzu: PhDr. E. Lesenková
termín akce: 10. 4. 1996
číslo akce: 0577
místo konání: Praha

Kurz - Správná laboratorní praxe

stručný program: Správná laboratorní praxe, příručka jakosti, standardní operační procedury: definice pojmů, vedení dokumentů v laboratoři, akreditace, certifikace, licence, zahraniční i tuzemské přístupy. Programové prostředky pro vytváření, archivaci a údržbu dokumentů a práce s nimi, práce s programem "SLP". Aktuální problematika.
vedoucí kurzu: Ing. M. Zámečník
termín akce: 29. 4. 1996
číslo akce: 0345
místo konání: IPVZ, Praha

Kurz - Konverze dat - výměnný formát

stručný program: Problematika výměny katalogových záznamů ukládaných v různých SW systémech - Tinlib, Rapid Library.
vedoucí kurzu: PhDr. E. Lesenková
termín akce: 17. 5. 1996
číslo akce: 0576
místo konání: Praha

Kurz - Integrovaný knihovnicko-informační systém vědeckých lékařských informací v podmínkách automatizace

vedoucí kurzu: PhDr. E. Lesenková
termín akce: 10. 6. 1996
číslo akce: 0573
místo konání: Praha

PŘIPRAVUJEME NA ZIMNÍ SEMESTR 1996:

Kurz: Současné možnosti využití techniky při prezentaci informací

Stručný program: Současné technické a programové prostředky pro přípravu a realizaci přednášek a výuky, výběr programového vybavení, příprava programů, výběr audiovizuální techniky pro různé formy prezentací, příprava obrazových materiálů, příklady z praxe, kontaktní adresy.
vedoucí kurzu: Ing. Miroslav Zámečník
termín akce: v jednání
místo konání: Praha

Kurz: Informační systémy pro praktické lékaře - výběr a inovace Stručný program: Přehled a hodnocení současně dostupných informačních systémů a programů pro pracoviště praktického lékaře, uživatelské přístupy, další vývoj a možnosti. Komunikace mezi IS prakt. lékaře a laboratorním IS a mezi IS vzájemně, standardizace. Součástí kurzu bude předvedení perspektivních IS.
vedoucí kurzu: Ing. Miroslav Zámečník termín akce: v jednání (weekend)
místo konání: Praha

Přihlášky na akce:
(Uvádějte čísla akcí a své rodné číslo.)
(Ceny kurzů se pohybují v rozpětí cca 100 až 200 Kč/den.)
Odd. organizace studia,
kolej IPVZ,
Budějovická 15,
140 00 Praha 4
telefon: (02) 61211289, 61211332

Podrobnější informace, předběžné přihlášky:

Ing. Miroslav Zámečník
Katedra klinické biochemie IPVZ,
OKB - nemocnice,
Vančurova 1548,
27259 Kladno&127
telefon: (0312) 804 linka 325
PhDr. Eva Lesenková
Informační oddělení,
kolej IPVZ,
Budějovická 15,
140 00 Praha 4
telefon: (02) 421496

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI