Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

adresa sekretariátu: Lenka Haertlová, 2. lékařská fakulta UK, V úvalu 84, 150 06 Praha 5,
tel. (02) 2443 5901, 5721 0345 linka 271, fax (02) 2443 5820, e-mail Lenka.Haertlova@lfmotol.cuni.cz

Aktuality ČSZIVI

Významné a zajímavé akce - realizované (květen - září 1998):

Další akce společnosti - připravované:

Pokud jej neobdržíte, obraťte se prosím na předsedu ČSZIVI doc. MUDr. Š. Svačinu, Csc. (stepan.svacina @ lf1.cuni.cz). Uzávěrka předběžných přihlášek je 17. 12. 1998.

Informace o současných sekcích a aktivních pracovních skupinách ČSZIVI:

Sekci pro zdravotnickou infornatiku vede doc. Svačina, sekci pro lékařské knihovny Mgr. Potomková.
Aktivní odborná činnost společnosti bude nadále probíhat zejména v pracovních skupinách. V současné době jsou ustanoveny tyto pracovní skupiny:

Uvítáme založení dalších pracovních skupin - prosíme o vaše konkrétní návrhy a nabídky spolupráce.

Výzva:

Vyzýváme tvůrce a uživatele zdravotnických IS, kteří se mohou zapojit do prací na dalším rozšíření datového standardu pro komunikaci mezi zdravotnickými IS (předávání a zpracování obrazových informací, předávání a zpracování laboratorních dat, předávání informací o pacientovi aj.), aby se přihlásili na sekretariátu společnosti nebo u vedoucích jednotlivých pracovních skupin. Prosíme také o zaslání připomínek ke standardu současnému a o návrhy nových datových bloků a funkcí.

Informace o nové verzi NČLP:

Sdělujeme Vám, že byla dokončena a příslušnými odbornými společnostmi schválena další doplněná verze Národního číselníku laboratorních položek (říjen 1998). Tato verze je nadále označována 01.01 a od verze z května 1998 se liší pouze rozsáhlejší množinou položek, které byly doplněny na základě připomínek z praxe. Nová verze je k dispozici na WWW firmy SEKK ( http: //www.sekk.cz). Na WWW MZ ČR nebyla zařazena; zde bude vyvěšena až prosincová verze Národního číselníku laboratorních položek, na které se v současné době intenzivně pracuje. Tato verze NČLP by měla být k dispozici ve druhé polovině prosince 1998 (budeme informovat, sledujte též WWW firmy SEKK).

Ze všech údajů a informací, které na uvedené WWW stránce najdete, plně postačuje, nahrajete-li si pouze soubory obsahující demonstrační verzi SLP. Instalaci pak realizujete za pomoci přiloženého návodu. Po úspěšné instalaci demoverze SLP si můžete za pomoci systému SLP prohlédnout NČLP včetně číselníků interních a vše vygenerovat v požadovaném tvaru (viz menu SEST - poslední nabídka) případně vytisknout (viz menu SEST - první nabídka). Uživatelé “ostré” verze SLP najdou tyto položky v UPGRADE 1.05. Předplatitelům byl tento upgrade již rozeslán. Pokud nemáte možnost získat tyto informace z  příslušného WWW, zašleme Vám potřebné soubory na disketě. Své dvě nové podepsané diskety (1.44MB) zašlete na adresu: ing. Miroslav Zámečník, OKB, nemocnice, 27259 Kladno.

V současné době je dokončována nová aktualizovaná a podstatně rozšířená verze systému SLP-WIN. Podrobnosti o této verzi, nových datových strukturách a jejích možnostech spolupráce s LIS a NIS budou podrobně probrány v kurzu 17. 2. (viz výše). Připomínáme, že současné datové struktury budou i nadále k dispozici (společně s novými rozšířenými).

Knižní novinky:

P. Kasal, Š. Svačina a kolektiv: Lékařská informatika - Karolinum, nakladatelství UK Praha, ISBN 80-7184-594-9 (vyšlo v červenci 1998); cena cca 250 Kč, lze zakoupit např. v Karolinu v Celetné ulici nebo v prodejně lékařské literatury v Lípové ulici.

Zpravodaj ČSZIVI:

Ve snaze najít vhodnou a finančně únosnou formu zpravodaje ČSZIVI, jednáme nyní o možnosti spolupráce nad časopisem Národní lékařské knihovny. V ideálním případě bude mít naše společnost v tomto časopisu prostor pro svá sdělení a odborné publikace. Časopis vychází 6x ročně. Pokud se vše povede, obdrží naši členové prosincové číslo zpravodaje NLK společně se zpravodajem ČSZIVI. Uvítáme Vaše odborné články a zajímavá sdělení. Své příspěvky zasílejte na adresu sekretariátu společnosti.

Ukončení členství některým kolegům:

Tento list rozesíláme všem členům, kteří se přihlásili do naší společnosti a dosud písemně neukončili své členství a to bez ohledu na stav jejich členských příspěvků. Neplatícím členům již další zpravodaje nebudou zasílány a bude jim ukončeno členství. Zkontrolujte si prosím, zda máte příspěvky ČLS i ČSZIVI řádně zaplacené. Pokud jste dosud neobdrželi složenky (ČLS je rozesílá vždy začátkem roku, neplatiče urguje po prázdninách) ozvěte se ihned paní Haertlové na sekretariát společnosti!

Informace o distribuci zpravodaje:

Tento list rozesíláme výjimečně všem členům poštou.

Pokud jste si objednali zasílání zpravodaje a jiných materiálů ČSZIVI pouze elektronickou cestou (a sdělili sekretariátu společnosti svoji e-mailovou adresu) obdržíte tento zpravodaj samozřejmě také ve formě mailu - pokud Vám ovšem dojde zpravodaj pouze poštou (nebo naopak pouze elektronickou cestou), ozvěte se ihned paní Haertlové na sekretariát společnosti!

Vždy nám pošta vrací několik obálek jako nedoručitelné zásilky - zde lze pouze preventivně a opakovaně připomínat a žádat, aby nám byla každá změna vaší kontaktní adresy včas sdělována.

Na Vaše zajímavé příspěvky do dalšího nového čísla zpravodaje se těší výbor ČSZIVI.

Do tohoto čísla zpravodaje přispěli: Š. Svačina, M. Votípková, M. Zámečník. Uzávěrka: 10. listopadu 1998