logo CSZIVI Informační list České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací
leden 1998

Slovo úvodem:

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Informační list, který se Vám nyní dostává do rukou, má novou podobu. Ta je kompromisem mezi naší představou o podobě zpravodaje a finančními možnostmi společnosti. Po diskuzích s našimi členy si uvědomujeme, že tištěná podoba informačního listu je stále zajímavější, než podoba pouze internetová (zejména, když na internet je napojena jen necelá polovina členů naší společnosti).
Výbor společnosti má v úmyslu vydávat během roku 4 informační listy (zima, jaro, léto, podzim) a podle potřeby fakultativně rozesílat jiné aktuální informace. S ohledem na poštovné a finanční možnosti společnosti si můžeme dovolit rozsah 4, 6, nebo max 8 stránek. Náklady na pořízení a distribuci jednoho čísla činí cca 15 až 22 Kč (včetně poštovného), což při výši členských příspěvků (100 Kč ČSZIVI + 60 Kč ČLS) je částka nezanedbatelná. Navíc nelze díky složité administrativě ČLS zabránit tomu, aby po jistou dobu byl zpravodaj zasílán i těm členům, kteří členský příspěvek neuhradili a zpětně ani zřejmě neuhradí.

Výbor společnosti si uvědomuje, že zpravodaj je základem komunikace nejen mezi výborem, pracovními skupinami a členy společnosti, ale že je také komunikačním prostředkem mezi členy společnosti vzájemně. Jeho kvalitní a aktuální obsah je nutnou (ale ne postačující) podmínkou pro spokojenost členů. Na kvalitním a aktuálním obsahu se nemohou podílet jen členové výboru, ale je věcí všech aktivních členů ČSZIVI. Proto vyzýváme touto cestou k průběžnému zasílání aktuálních informací o zajímavých akcích a aktivitách (realizovaných i připravovaných), o vašich zkušenostech, názorech a postřezích, o výsledcích Vaší práce při tvorbě i užívání informačních systémů, o všem zajímavém z hlediska poslání naší společnosti.

Prosíme Vás o průběžné upozorňování na různé akce, které se konají v zemích českých i moravských. Máme zájem o informace o akcích, které se konají v oblastech, které unikají běžné pozornosti zdravotnických informatiků. Máme zájem o typy na zajímavé kurzy, semináře, přednášky, publikace a vše, co může zajímat nás, Vás a naše kolegy v oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací.

Výbor společnosti si uvědomuje, že pro smysluplnou existenci odborné společnosti je nutné splnění několika základních předpokladů - funkční výbor, dostatečná a významná základna aktivních členů a široká základna spokojených (a platících) členů pasivních.

Jako první krok pro naplňování těchto předpokladů jsme připravili anketní list - dotazník, kterým se snažíme zmapovat Vaše zájmy, zachytit Vaše náměty, nápady a připomínky a podchytit Vaše aktivity. Věříme, že touto cestou získáme také:

Anketní list - dotazník:
Prosíme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku (čitelně, stručně a odpovědně) a jeho odeslání na uvedenou adresu. Vyplněný dotazník odešlete nejpozději do 20. ledna, abychom jej mohli zpracovat a abychom mohli získané informace co nejdříve publikovat ve zpravodaji a realizovat v praxi.

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic, v domnění, že to málo, co udělat může, je bezvýznamné.“ (E. Burke)

Některé z aktivit a významných událostí v ČSZIVI v roce 1997:

 

Nový výbor ČSZIVI:

Informace o volbách a složení nového výboru ČSZIVI byla přednesena na členské schůzi 12. 6. 1997. Rozhodnutím červnové členské schůze společnosti je výbor společnosti devítičlenný.

Výbor společnosti pracuje v tomto složení:

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. Praha -předseda společnosti
Ing. Miroslav Zámečník Praha -místopředseda společnosti
MUDr. ing. Jan Vejvalka Praha -vědecký sekretář společnosti
PhDr. Hana Pessrová, CSc. Praha -pokladník společnosti
PhDr. Hana Kovalčuková Brno -člen výboru společnosti
MUDr. Petr Kocna, CSc. Praha -člen výboru společnosti
PhDr. Marie Votípková Praha -člen výboru společnosti
MUDr. Miroslav Seiner Pardubice -člen výboru společnosti
PhDr. Jarmila Potomková Olomouc -člen výboru společnosti

Revizní komise:

Ivan Kosiner Praha
Mgr. Jana Hercová Praha
PhDr. Dana Zdeňková Plzeň

Kontaktní adresy:

Sekretariát společnosti:
Paní Lenka Haertlová (sekretariát ČSZIVI), 2. LF UK, V úvalu 84, 15018 Praha 5 - Motol
telefon: (02) 2443 5845; fax: (02) 2443 5820; e-mail: lenka.haertlova@lfmotol.cuni.cz
příspěvky do časopisu, přihlášky, změny adres, běžná agenda společnosti

doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.,
1 LF UK, Kateřinská 32, 12108 Praha 2
telefon: (02) 292892; fax: (02) 296872; e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz
předseda společnosti, vedoucí pracovní skupiny pro výuku

Ing. Miroslav Zámečník,
Katedra klinické biochemie IPVZ, OKB, nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno
telefon: (0312) 606325; fax: (0312) 606330
místopředseda společnosti, vedoucí pracovní skupiny pro standardizaci datových rozhraní,
vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu datových struktur Národního číselníku laboratorních položek,
distribuce informačních disket, NČLP a datových standardů vytvářených ČSZIVI

MUDr. Ing. Jan Vejvalka,
2. LF UK, V úvalu 84, 15018 Praha 5 - Motol
telefon: (02) 2443 5845, 2443 1006; fax: (02) 2443 5820; e-mail: jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz
vědecký sekretář společnosti

PhDr. Hana Pessrová, CSc.,
CERGE, Politických vězňů 7, 11000 Praha 1
telefon: (02) 24230288 linka 180; e-mail: hana,pessrov@cerge.cuni.cz
pokladník společnosti

MUDr. Petr Kocna, CSc.,
OKB VFN a 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2
telefon: (02) 24904565; e-mail: kocna@mbox.cesnet.cz

MUDr. Miroslav Seiner,
STAPRO, Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
telefon: (040) 6869201-5; e-mail: seiner@stapro.cz

PhDr. Marie Votípková,
Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 12000 Praha 2
telefon: (02) 24266950; e-mail: votipkov@nlk.anet.cz

PhDr. Hana Kovalčuková,
FN u sv. Anny, 65691 Brno
telefon: (05) 43182043

PhDr. Jarmila Potomková,
Informační středisko LF UP, Hněvkovská 3, 77515 Olomouc
telefon: (068) 5632966; e-mail: potomkov@risc.upol.cz

Informační listy ČSZIVI:
Informační listy - zpravodaj ČSZIVI - by měl vycházet čtyřikrát do roka. Své příspěvky zasílejte na sekretariát a nebo na některého z členů výboru, který se příslušným tématem zabývá v rámci společnosti nebo v rámci pracovní skupiny. Stručné příspěvky (do několika řádků) posílejte na papíře, delší sdělení na disketě (WORD). K poslání aktuálních informací na poslední chvíli využívejte fax, e-mail nebo telefon - pište nebo volejte na sekretariát, v nouzi na jinou vhodnou kontaktní adresu společnosti.
Termín pro zaslání příspěvků do jarního čísla je 15. únor 1998 (vyjde v březnu).
Termín pro zaslání příspěvků do letního čísla je 30. 4. (vyjde v červnu), pro podzimní číslo 5. září.

Informační stránka společnosti na WWW:
Informační stránku ČSZIVI připravuje Dr. Vejvalka ve spolupráci s 2. LF UK. Stránka je pro společnost k dispozici bezplatně, její existence není dosud smluvně ošetřena, je udržována nepravidelně. Všechny významné dokumenty jsou vždy k dispozici v originálním tvaru na disketě, lze si je objednat - viz kontaktní adresy.
Adresa: http://www.lf2.cuni.cz/info/spol/cszivi/cszivi.htm

Pracovní skupiny společnosti:

V současné době fungují tyto pracovní skupiny:

Zájemci o práci v uvedených skupinách jsou vítáni.

Pracovní skupiny, které výbor společnosti doporučuje založit
(pracovní skupiny budou založeny, pokud se najdou zájemci o činnost - viz přiložený dotazník):

Náměty na založení dalších pracovních skupin vyplynou z anketních listů - dotazníků, které zpracujeme do příštího čísla. Pokud se k práci v některé z navrhovaných skupin přihlásí dostatečný počet zájemců, založení skupiny zajistíme rovnou.

 

Stav členské základny k 5. 12. 1997:
K dnešnímu dni je do ČSZIVI přihlášeno 235 členů.
Kolik členů je platících nám sdělí sekretariát ČLS až za půl roku.

Nabídka informačních disket:
Připravili jsme pro Vás 3 diskety. Jejich distribuci zahájíme 14. ledna 1998.

Obsah 1. diskety:
Texty studií „Definice bezpečnostních funkcí při předávání dat ve zdravotnictví“ a „Klasifikace citlivosti zdravotnických dat a doporučené bezpečnostní funkce“. Texty studií dává Ministerstvo zdravotnictví k dispozici pro potřebu členů naší společnosti. Bude-li v té době již uvolněn text třetí závěrečné studie „Formát pro přenos zabezpečených dat ve zdravotnictví “ (v současné době dokončuje Ing. Hanáček a doc. Staudek z VUT Brno), bude zařazen také na tuto disketu, jinak bude text nabídnut příště.
Tyto studie jsou podkladem pro zpracování metodického návodu MZ pro přenos pacientských dat mezi zdravotnickými informačními systémy po veřejných datových sítích, který by měl vzniknout v průběhu roku 1998. /Zájemci o aktivní spolupráci na tomto úkolu jsou vítáni!/

Obsah 2. a 3. diskety:
Demonstrační verze systému SLP obsahující Národní číselník laboratorních položek verze 01.01. Tato demo verze umožňuje číselník prohlížet, tisknout, generovat v různých distriibučních tvarech a získávat další informace o NČLP a číselnících interních. Oproti verzi 01.00 se jedná o aktualizovaný tvar s cca 1000 nových položek.
Podrobné informace najdete dále - viz „datový standard a NČLP“.

Tyto diskety si můžete objednat zasláním příslušného počtu čistých naformátovaných a podepsaných disket 1.44 MB na adresu:
Ing. Miroslav Zámečník - „DISKETY“; OKB - nemocnice; Vančurova 1548; 27259 Kladno.
K zásilce přiložte obálku s vyplněnou Vaší adresou a příslušné obaly na diskety - usnadníte nám tak práci.
Diskety zabalíme do vámi zaslaných obalů a vložíme do vaší obálky. Poštovné uhradíme.

Informace o zajímavých publikacích:
V listopadu 1997 vydala Vysoká škola ekonomická zajímavá skripta: „Metody zpracování informací III - Hypertextové systémy (včetně úvodu do jazyka HTML)“. Autoři: RNDr. Jan Hendl, CSc. a Ing. Vilém Sklenák, CSc.
/Prosíme o zasílání vašich typů - rubriku zavádíme jako výzvu./

Informace o zajímavých internetových adresách:
WWW server Ministerstva zdravotnictví - http://www.mzcr.cz
/Prosíme o zasílání vašich typů - rubriku zavádíme jako výzvu./

Informace o postupu prací na datovém standardu a národním číselníku:
V současné době je dokončována další verze Národního číselníku laboratorních položek, která bude zveřejněna v lednu 1998 a označena jako „verze 01.01“. Oficiálně bude vyvěšena na WWW serveru Ministerstva zdravotnictví (termín v tuto chvíli nemůžeme sdělit). Verze 01.01 NČLP obsahuje přes 6000 položek, nově jsou zařazeny položky z oblasti transfúzní medicíny. Nová verze je pochopitelně plně kompatibilní s verzí předchozí, zavedenou do praxe metodickým návodem MZ (viz Věstník MZ 7/1997 - strana 2 až 4). Všichni registrovaní zájemci o tuto problematiku obdrží koncem prosince podrobnou informaci o distribuci NČLP včetně informace o dalších novinkách a o speciální verzi systému SLP pro vytváření konverzních souborů potřebných v praxi.
Další rozsáhlý upgrade NČLP bude na jaře, předpokládá se doplnění většího množství položek z oblasti imunologie, speciální položky biochemické a hematologické a zavedení několika zcela nových číselníků pro oblast mikrobiologie.
Začlenění mikrobiologie se bude týkat nejen NČLP, ale také datového standardu, který bude rozšířen o několik datových bloků. O těchto novinkách budeme informovat na společném pracovním dni ČSZIVI a mikrobiologických společností, který se koná 20. 1. 1998 v Lékařském domě a také v kurzu IPVZ dne 25. 2. 1998 - podrobnosti v rubrice „semináře, školení, kurzy“.

Důležité upozornění:
V souvislosti s rozšířením datového standardu o mikrobiologické datové bloky je možné realizovat další úpravy v datových blocích stávajících, již užívaných v praxi - své náměty a požadavky na úpravu zasílejte obratem na adresu Ing. Zámečníka. Na této adrese se můžete ještě dodatečně zaregistrovat jako zájemce o tuto problematiku.

Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli krásné vánoce i úspěšný nový rok 1998.
Na shledanou s Vámi při některé ze společných akcí se těší členové výboru ČSZIVI, kteří pro Vás připravili tyto informační listy.
- 9. prosince 1997 -

Semináře, školení, kurzy, konference, pracovní dny:
Příhlášovací formulář na kurzy IPVZ (Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravitnictví) je přiložen..

20. 1. 1998 - seminář ČLS - Praha
Standardizace a správná laboratorní práce v mikrobiologii
Společný seminář ČSZIVI, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii a Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, který se koná v Lékařském domě 20. 1. 1998 od 13. do 17. hod. Účast bezplatná.
Program:
A. Jabor: Správná laboratorní práce, řízení jakosti, akreditace, příručka jakosti, standardní operační postupy.
M. Zámečník: Datový standard a Národní číselník laboratorních položek (se zaměřením na mikrobiologii).
P. Žampach: Národní číselník laboratorních položek: návrh datových struktur pro kultivační vyšetření.
E. Žampachová: Současný stav práce na Národním číselníku laboratorních položek v oblasti mikrobiologie.

10. 2. až 12.2. 1998 - symposium - Praha
Computers in Medicine (CIM 98) - Scientific Symposium
Symposium pořádané v rámci oslav 650 let Univerzity Karlovy v Praze, jehož spolupořadatelem je ČSZIVI.
Podrobné informace byly členům rozesílány v říjnu 1997, přihlášení obdrží další informace začátkem ledna.
Další informace - http://www.lf2.cuni.cz/info/cim98.

24. 2. 1998 - kurz IPVZ - Praha 4, Budějovická 15
Komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy (vedoucí: Ing. M. Zámečník)
Určeno pro informatiky zdravotnických zařízení, správce NIS a LIS, pracovníky SW firem tvořících IS.
Program: Podrobné informace k datovému standardu pro předávání dat o pacientech mezi zdravotnickými zařízeními, tvorba datových souborů a jejich přenos po veřejných datových sítích, ochrana dat a její právní a technická stránka, algoritmy, další rozvoj standardu. Součástí kurzu bude přednáška Ing. Hanáčka (VUT Brno) o problematice ochrany dat a její praktické realizaci.
Číslo akce: 211007. Začátek akce v 9 hodin, zakončení v 16 hodin. Cena kurzu 300,- Kč.

25. 2. 1998 - kurz IPVZ - Praha 4, Budějovická 15
Obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem, nároky na laboratorní informační systémy (vedoucí: Ing. Miroslav Zámečník)
Určeno pro informatiky zdravotnických zařízení, správce NIS a LIS, pracovníky SW firem tvořících IS.
Program: Podrobný rozbor těch částí datového standardu, které řeší komunikaci s LIS, terminologie a nové číselníky, začlenění mikrobiologie, další rozvoj Národního číselníku laboratorních položek, nová verze systému SLP, realizace vazeb mezi číselníkem LIS a Národním číselníkem laboratorních položek za pomoci systému SLP, komunikace LIS - NIS, nároky kladené na LIS.
Číslo akce: 211008. Začátek akce v 9 hodin, zakončení po 16. hodině. Cena kurzu 300,- Kč.

5. 3. 1998 - Den otevřených dveří Národní lékařské knihovny (podrobnosti: PhDr. Votípková)

9. 3. 1998 - kurz IPVZ - Praha 4, Budějovická 15
Příprava a zpracování projektu (vedoucí: PhDr. E. Lesenková)
Určeno pro zpracovatele projektů (výzkumné projekty, atestační práce, žádost o granty, dotace ap.).
Program: Problematika postupu zpracování projektu, formulace problému, cíle, metody, řešení, vyhodnocení.
Číslo akce: 301001. Další informace na telefonu (02) 421496.

24. 3. 1998 - kurz IPVZ - Praha 4, Budějovická 15
Správná laboratorní práce (vedoucí: Ing. Miroslav Zámečník)
Určeno pro lékaře a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví se zaměřením na laboratorní problematiku .
Program: Správná laboratorní práce, příručka jakosti, řízení jakosti, standardní operační postupy, vedení dokumentů v laboratoři za pomoci počítačového systému SLP, normy jakosti, procesy posuzování způsobilosti laboratoří, programové prostředky pro vytváření, archivaci a údržbu dokumentů a práce s nimi, systém SLP.
Číslo akce: 211012. Začátek akce v 9 hodin, zakončení v 16 hodin. Cena 250,- Kč.

1. 4. až 3. 4. 1998 - kurz IPVZ - Praha 4, Budějovická 15
Výběr a provozování nemocničních informačních systémů (vedoucí: Ing. M. Zámečník)
Určeno pro informatiky zdtravotnických zařízení, management nemocnice a pracovníky zodpovědné za výběr informačních systémů.
Program: nároky kladené na nemocniční informační systémy, přehled nemocničních a laboratorních IS, životní cyklus projektu NIS, komunikace mezi IS, ochrana dat v IS, zkušenosti s provozováním NIS a LIS v ČR, současný stav na trhu NIS, podrobné předvedení NIS.
Číslo akce: 211013. Začátek 1.4. v 9 hodin, zakončení 3.4. v 15 hodin. Cena cca 600,- Kč.

20. 5. 1998 - Porada pracovníků lékařských knihoven - nemocnice Na Homolce (podrobnosti sdělíme)

květen 1998 - seminář MEDSOFT
Seminář MEDSOFT 1998.
Čas a místo konání bude upřesněno v samostatně rozesílaných pozvánkách - obdrží všichni členové ČSZIVI.
V současné době je navrhován květnový termín (bude upřesněno), místem konání bude asi Vlašim.

Mimořádná akce - došlo v den uzávěrky zpravodaje:

12. ledna 1998 - přednáška - Ústav klinické a aplikované informatiky, 2. LF UK, Praha 5
ing. Milan Šárek, CSc.: Medicínská multimediální data a jejich přenos v počítačových sítích
Obsahem přednášky bude základní informace o možnostech přenosu obrazu a zvuku v počítačových sítích, informace o používaných standardech včetně jejich obvyklého uplatnění, o klasifikaci jednotlivých typů počítačových sítí pro multimediální přenosy a příklady zařízení, které umožňují přenos podle zmíněných standardů. Na závěr bude uvedena aktuální informace o multimediálních projektech v zahraničí a ČR.
Informace: paní Lenka Haertlová, 2. LF UK, V úvalu 84, 15018 Praha 5; telefon: (02) 24435845;
fax: (02) 24435820; e-mail: lenka.haertlova@lfmotol.cuni.cz


Zpět na domovskou stránku ČSZIVI