Národní číselník laboratorních položek

 verze 1.0 (základní)
 listopad 1996
                               


                        
 Odborné společnosti spolupracující na systému 
                        
Společnosti ČLS JEP:
B - Společnost klinické biochemie
H - Česká hematologická společnost
T - Společnost pro transfúzní lékařství
I - Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
N - Společnost nukleární medicíny
M,V - Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
 (v jednání)
Z - Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých
 informací
                               
Adresy předsedů odborných společností (1996):
---------------------------------------------
Společnost klinické biochemie
doc. MUDr. V. Palička, CSc.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Fakultní nemocnice
50036 Hradec Králové
Česká hematologická společnost
doc. MUDr. K. Indrák, DrSc.
Hematologická klinika
Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
Společnost pro transfúzní lékařství
MUDr. V. Veselý, CSc.
Transfúzní oddělení
U nemocnice 2
12808 Praha 2
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
prof. MUDr. V. Špičák, CSc.
Dětské oddělení
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
Společnost nukleární medicíny
MUDr. J. Masopust, CSc.
Odd. nukleární medicíny
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15119 Praha 5
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých
informací
doc. MUDr. Š. Svačina, CSc.
III. interní klinika
1. LF UK
U nemocnice 1
12808 Praha 2U
                               
           
 Autorský kolektiv 
           
Editoři národního číselníku laboratorních položek:
--------------------------------------------------
Ing. Miroslav Zámečník
Katedra klinické biochemie IPVZ, Praha
Oddělení klinické biochemie
NsP Kladno
Vančurova 1548
CZ-27259 Kladno
tel. +42-312-606325
MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Oddělení klinické biochemie
NsP Kladno
Vančurova 1548
CZ-27259 Kladno
tel. +42-312-606325

Autorský kolektiv:
------------------
Je uváděn: kód autora, gesce, zahájení - ukončení spolupráce
 titul, jméno, příjmení
 adresa pracoviště v době spolupráce
BA, N, 1995 -
Ing. Vladimír Bartoš
KNM, FN, 17. listopadu 1790, 70852 Ostrava Poruba
RB, B, 1996 -
Ing. Radovan Bílek
Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha 1
VB, B, 1994 - 1995
MUDr. Vladimír Blažej, CSc.
OKB, Nemocnice NH, Pavlova 31, 70400 Ostrava 3
PB, B, 1995 - 1995
RNDr. Petr Bořil
OKB, Nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno
BR, B, 1996 -
RNDr. Petr Breinek
OKB, FN, U sv. Anny, Pekařská 53, 65691 Brno
DB, B, 1996 -
MUDr. Daniel Břešťan
OKB, Nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno
TB, B, 1994 -
RNDr Tamara Bulková
CALCULI, Kociánka 13, PS 30, 61200 Brno
RO, B, 1996 -
Ing. Robert Bullawa
OKB, Nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno
LD, B, 1996 -
RNDr. Luděk Dohnal
OKB, VFN, 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2
BF, B, 1994 -
RNDr. Bedřich Friedecký
Ústav klin. biochemie a diagnostiky, FN, 50036 Hradec Králové
AJ, B, 1993 -
MUDr. Antonín Jabor, CSc.,
OKB, Nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno
KJ, B, 1994 -
MUDr. Karel Ježek
OKB, ZÚNZ - UP, 26105 Příbram Zdaboř
JI, B, 1994 -
MUDr. Milan Jirsa
I. int. klinika, 1. LF UK, U nemocnice 2, 12800 Praha 2
KA, B, 1996 -
RNDr. Jaromír Kamarýt, CSc.
Výzkumný ústav zdraví dítěte, Černopolní 9, 66262 Brno
AK, B, 1994 -
Prof.MUDr. Antonín Kazda, DrSc.
OKB, VFN, 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2
KO, B, 1994 -
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Gastroenterologie, 1.LF UK, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2
MK, M, 1996 - 1996
MVDr. Milan Kolář
Ústav lék. mikrobiologie, LF VP, Hněvotínská 3, 77515 Olomouc
JK, B, 1995 -
RNDr. Josef Kratochvíla
OKB, Nemocnice, 28802 Nymburk
PK, B, 1996 -
ing. Josef Kubiš
OKB, Hornická NsP s.r.o., Pražská 206, 41801 Bílina
IL, I, 1995 -
RNDr. Ivo Lochman, CSc.
KHS, Odbor imunologie, Partyzánské nám. 7, 72892 Ostrava
OM, B, 1996 -
Ing. Oldřich Mach
OKB, NsP, Purkyňova 1849, 47077 Česká Lípa
MM, B, 1996 -
RNDr. Milan Malý
OKB, Nemocnice, Svitavská 25, 57116 Moravská Třebová
HN, B, 1994 - 1995
RNDr. Hana Nekvasilová
BIO-VENDOR, Severozápadní IV 23, 14100 Praha 4
VP, B, 1995 -
doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
Ústav klin. biochemie a diagnostiky, FN, 50036 Hradec Králové
MP, H, 1995 -
RNDr. Miroslav Pecka, CSc.
OKH, 2.int. klin., FN, Pospíšilova 365, 50036 Hradec Králové
MI, T, 1996 -
MUDr. Martin Písačka
ÚHKT, U nemocnice 1, 12820 Praha 2
JR, B, 1994 - 1995
doc. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.
OKB, FN, Dr. E. Beneše 13, 30100 Plzeň
HR, B, 1994 - 1995
MUDr. Jan Rokyta
OKB, Nemocnice, 43464 Most
PS, B, 1996 -
doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.
OKB, VFN, 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, 12111 Praha 2
SK, N, 1996 -
RNDr. Kristián Šafarčík
Generála svobody 6, 74801 Hlučín
JV, B, 1994 -
Ing. Jaroslava Vávrová
Ústav klin. biochemie a diagnostiky, FN, 50036 Hradec Králové
FV, B, 1996 -
Ing. František Všianský
OKB, Nemocnice NH, Pavlova 31, 70400 Ostrava 3
MZ, Z, 1993 -
Ing. Miroslav Zámečník
KKB IPVZ, OKB, Nemocnice, Vančurova 1548, 27259 Kladno
PZ, I, 1995 -
MUDr. Pavel Žampach
OKI, Nemocnice, B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice
EZ, M, 1996 -
MUDr. Eva Žampachová
Virologie, Nemocnice, B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice
LG, (rezervovaný kód pro literární citace)

Autoři programu "SLP":
RNDr. Luděk Straka, Pejevové 3126, 14300 Praha 4
Ing. Miroslav Zámečník, KKB, IPVZ, Praha
Technická spolupráce:
Jana Sedláková, OKB, Nemocnice, 27259 Kladno
                               
    
 Úvod 
    
"Národní číselník laboratorních položek" je vytvořen pro
potřebu zdravotnické odborné veřejnosti. Je součástí
"Datového standardu pro předávání dat o pacientech mezi
informačními systémy zdravotnických zařízení verze 01.10".
Národní číselník laboratorních položek je komponován v těsné
vazbě na doporučení mezinárodní terminologické skupiny
IUPAC/IFCC zejména s přihlédnutím ke standardu "The Silver
Book" a dalším navazujícím dokumentům.
Národní číselník důsledně respektuje normu SI, závazně
platnou od 1. ledna 1980.
Národní číselník je základem pro standardní komunikaci mezi
laboratorními obory a medicínskými uživateli výsledků.
Neformální pracovní skupina pro tvorbu národního číselníku
vznikla z iniciativy Katedry klinické biochemie IPVZ a výboru
Společnosti klinické biochemie. Vývoj národního číselníku byl
sponzorován a realizován ve spolupráci s firmou STAPRO
Pardubice. Na základě jednání mezi Společností klinické
biochemie, Ministerstvem zdravotnictví a firmou STAPRO byl
číselník v nulté verzi darován firmou STAPRO k veřejnému
použití. Další vývoj do verze 1.0 byl podporován převážně
prostředky Ministerstva zdravotnictví ČR.
Přestože byl vznik pracovní skupiny iniciován převážně členy
Společnosti klinické biochemie, od počátku byla pracovní
skupina otevřena všem pracovníkům laboratorních oborů, kteří
o spolupráci projevili zájem. Z pověření MZd ČR vyzvala
Společnost klinické biochemie ke spolupráci i další odborné
společnosti, které se postupně připojovaly k práci.
V předkládané variantě národního číselníku verze 1.0 je
obsažena většina základních laboratorních položek, které
využívá také praktický lékař. Pro tohoto uživatele, často
vzdáleného od místa vzniku laboratorních údajů, je moderní
způsob komunikace pomocí standardně definovaných
komunikačních protokolů jednoznačnou perspektivou. Tento
aspekt proto byl také jednou součástí řešení verze 1.0.
Jedním z cílů předkládané práce je zavést takové názvy
veličin a odvozených veličin, používaných v klinických
laboratořích, které jsou exaktně matematicky definované a
odpovídají jejich logickému smyslu. Dosavadní názvy
odvozených veličin byly velmi často nepřesné a nejednoznačné.
Toto "triviální" historické názvosloví pocházelo buď z
povrchních označení vlastností veličin, nebo z názvů
procesů, s nimiž byly veličiny spojeny. Jako příklad lze
uvést absorpci a její zcela odlišný význam ve spektroskopii a
při studiu dějů na površích pevné fáze. Komise IUPAC/IFCC se
při vytváření doporučeného názvosloví řídily zásadou potřeby
názvů veličin jednotného, mezinárodního, interdisciplinárního
charakteru, definovaných pokud možno na bázi matematických
vztahů. Jazykem tohoto názvosloví je angličtina, kterou však
bylo nezbytné v některých případech modifikovat pomocí
francouzské gramatiky.
Takto vytvořená soustava koherentně (bez logických rozporů)
propojuje systémy, složky, veličiny a jednotky (viz dále).
Potřeba takové soustavy je pochopitelná, ale jen zdánlivě
jednoduchá. Evidence takové soustavy je však bazální
podmínkou bezchybné komunikace mezi klinickými laboratořemi,
jejich pracovníky a pracovníky různých oborů medicíny.
Vlastním objektem vyšetřování v klinické laboratoři je systém
představující druh biologického materiálu, charakteristického
svým původem, složením a významem pro diagnostiku v
klinických laboratořích: krev, moč, sérum, plasma, amniová
tekutina, mozkomíšní mok, erytrocyty, leukocyty a řada
dalších, ale systémem může být také např. hemoglobin, pokud
stanovujeme jeho jednotlivé frakce (methemoglobin,
karbonylhemoglobin atd.).
Vyšetřování jednotlivých systémů probíhá nejčastěji tak, že
se stanovují (kvantitativně) nebo detegují (kvalitativně)
jeho jednotlivé složky - komponenty. Složky (komponenty,
případně analyty) jsou definovaná látková individua - entity,
z nichž je systém složen. Metody, pomocí nichž se komponenty
vyšetřují nebo měří, jsou označovány jako procedury.
Znaky, vlastnosti, které se u složek stanovují nebo detegují,
jsou označovány jako veličiny. Kvantifikace jednotlivých
veličin se provádí pomocí jednotek měření. Všude tam, kde je
komponenta exaktně chemicky definována, mělo by být používáno
mezinárodních jednotek měření SI units.
Pro pojem veličina bylo v mezinárodním doporučeném názvosloví
původně používáno výrazu "QUANTITY". Protože však všechny
veličiny, měřené nebo detegované ve vyšetřovaných systémech
nemají kvantitativní charakter (barva, zápach, citlivost a
pod.), byl navržen název nový - "PROPERTY". My však budeme
dál používat jako českého ekvivalentu názvu veličina
(quantity), protože případný ekvivalent vlastnost (property)
by byl v daných souvislostech málo srozumitelný.
Ve vybraných číselnících se v programu pro pořizování
národního číselníku používají anglické termíny nebo jejich
zkratky. Důvodem je jednak porovnání s mezinárodním
standardem, jednak spolupráce na tomto standardu a v
neposlední řadě snaha o zajištění návaznosti na publikaci
"The Silver Book". Možnost konzultovat zahraniční odborníky a
prezentovat odbornou činnost laboratorních oborů jistě také
není zanedbatelným důvodem.
Součástí národního číselníku laboratorních položek jsou také
datové strutury, které umožňují vzájemné a standardizované
obousměrné propojení národního číselníku s interním
číselníkem, který je dosud používaný v konkrétní (lokální)
laboratoři nebo v konkrétním informačním systému.
Každá položka definovaná v národním číselníku může být
fakultativně propojena s příslušným popisem interpretačních
škál a/nebo s příslušnými texty repetitoria.


V konkrétní podobě je národní číselník vytvářen autorským
kolektivem a kompletován editorem v podobě databazových
souborů LABPOL (národní číselník) a KONVPOL (konverzní
číselník) a případně i fakultativní soubor SKALY
(interpretační škály). Z těchto databazových souborů jsou
vytvářeny různé typy souborů, které jsou určeny pro
distribuci a které mohou využívat mnohé informační systémy.
Tyto soubory jsou také součástí "Standardního datového
rozhraní pro předávání dat o pacientech mezi informačními
systémy zdravotnických zařízení verze 01.01 a vyšší".
Pro tyto účely jsou k dispozici následující základní
distribuční soubory:
- LABPOLZ (vytvářený z LABPOL - základní datový soubor)
- LP_SYST (interní číselník systémů)
- LP_KOMP (interní číselník komponent a jejich názvů)
- LP_PROC (interní číselník procedur)
- LP_DKVAN(interní číselník druhů veličin)
- LP_TYPD (interní číselník typů dialogových položek)
- LP_FRM (interní číselník formátů referenčních mezí)
- LP_FH (interní číselník formátů hodnot)
- LP_MTV (interní číselník matic textových výsledků)
- LP_KONV (vytvářený z KONVPOL - fakultativní - pro potřebu
 informačních systémů k realizaci vazeb mezi
 národním a lokálním číselníkem - k dispozici
 ve formě struktury)


Tyto vyjmenované soubory jsou bezplatně k dispozici pro
potřebu všech oprávněných uživatelů. Budou-li používány v
libovolném informačním systému nebo programu, mohou být s ním
dále šířeny, ale vždy pouze s výrazným upozorněním, že jsou k
dispozici bezplatně a s uvedením zdroje, kde byly získány a
kde bude možné získat další inovované verze.
                               


           
 Základní definice 
           
Základní definice vypracovala pracovní skupina pro
terminologii, sémantiku a znalostní báze ve zdravotnictví
CEN/TC 251 (European Committee for Standardisation, Technical
Committee 251 - Medical Informatics, Working Group 2:
Healthcare Terminology, Semantics and Knowledge Bases). Jedná
se zejména o evropský prestandard ENV 1614 "Health care
informatics: Structure for nomenclature, classification, and
coding of properties in clinical laboratory sciences" a série
dokumentů IUPAC/IFCC "Properties and units in the clinical
laboratory sciences", zejména "I. Syntax and semantic rules"
, "II. Kinds-of-property", "III. Terms and code values", "IV.
Systems, components, kind-of-quantities, specifications, and
units", "V. Properties and units in thrombosis and
haemostasis", "VI. Properties and units in IOC defined drugs
of abuse" a dalších.
V terminologických skupinách IUPAC/IFCC má zastoupení i
autorský kolektiv národního číselníku laboratorních položek a
naše země se tak podílí i na některých oficiálních překladech
vypracovávaných dokumentů. Terminologické otázky se někdy
stávají nejen odborným problémem, ale i problémem z hlediska
zvláštností českého jazyka.
Dále jsou uvedeny navržené pojmy (jejich český překlad z
anglického tvaru), původní anglický tvar (v kulatých
závorkách), bližší popis a příklad (v hranatých závorkách):
1. charakteristika (characteristic)
Mentální reprezentace vlastnosti objektu sloužící k
formulování a ohraničení jeho konceptu.
2. komponenta (component)
Definovatelná část systému. [krevní plazma určitého pacienta
specifikovaná v času a prostoru, glukóza v určité časem
definované porci moče určitého pacienta, proces koagulace v
identifikovaném vzorku krve]
3. koncept (concept)
Myšlenková jednotka vytvořená abstrakcí na základě vlastností
společných skupině objektů.
4. nezbytný typ charakteristiky (essential type of
characteristic)
Typ charakteristiky, který je považován za nezbytný po
vytvoření většiny konceptových systémů v dané oblasti.
[generic system + generic component + kind-of-property]
5. vyšetření (examination)
Sestava operací s cíle určit hodnotu vlastnosti/veličiny.
6. generická komponenta (generic component)
Definovatelná část generického systému.
[krevní plazma člověka,
glukóza v lidské moči,
koagulace v krvi]
7. generická vlastnost (generic property)
Koncept, jehož objekty jsou vlastnosti se společným
generickým systémem, generickou komponentou (komponentami) a
druhem vlastnosti/veličiny.
[barva pacientovy moče,
v systematickém zápisu
Patient--Urine; colour]
8. generická veličina (generic quantity)
Koncept, jehož objekty jsou meřitelné veličiny se společným
generickým systémem, generickou komponentou (komponentami) a
druhem veličiny.
[délka lidského těla,
délka těla Jana Nováka,
nespecifikováno v čase]
9. generický systém (generic system)
Koncept, jehož objekty jsou systémy se společnými generickými
elementy a vztahy mezi těmito elementy.
[osoba;
moč;
trombocyty v lidské krvi;
každý v obecném smyslu, bez vyznačení místa nebo času]
10. druh vlastnosti (kind-of-property)
Funkce, která z jedné nebo více vlastností/veličin systému a
žádné nebo více vlastností komponent tohoto systému vytváří
vlastnost/veličinu systému.
[hmotnostní koncentrace;
klasifikace;
barva;
koncentrace substance;
délka]
11. druh veličiny (kind-of-quantity)
Funkce, která z jedné nebo více veličin systému a žádné nebo
více vlastností komponent tohoto systému vytváří veličinu
systému.
[objemový podíl;
hmotnostní koncentrace;
obecně se jedná o subtypy druhů vlastností]
12. měřitelná veličina; veličina (measurable quantity;
quantity)
Atribut fenomenu, těla nebo substance, která může být
odlišena kvalitativně a určena kvantitativně.
[délka těla (výška) určité osoby v určitém čase]
(jedná se o podtyp vlastnosti/veličiny)
13. měření (measurement)
Soustava operací s cílem určit hodnotu veličiny.
pozor - následující termíny nejsou synonyma pro "měření":
 metoda měření
 měřicí procedura
 test
 assay
 pozorování
 výsledek měření

14. měřicí postup (measurement procedure)
Soustava operací, specificky popsaná, která se používá u
určitého měření podle určité metody.
pozor - rozdíl mezi měřením a měřicí procedurou:
 měření = množina operací
 měřicí procedura = množina instrukcí, jak provést tyto
 operace
15. multiaxiální klasifikace (multiaxial classification)
Systém konceptů se strukturou závislou na počtu vybraných
charakteristik.
16. pozorování (observation)
Vyšetření, které není měření.
17. vlastnost (property)
Atribut systému, který může být vyšetřován, aby se získala
hodnota sloužící k popisu systému.
[Patient(John Smith;1993-05-07,08:00/14:30)--Urine;
colour=red]
[Patient(Anne Stewart;1993-06-09)--Sodium ion;
substance concentration = 139 mmol/l]
18. škála (scale)
Množina možných hodnot proměnné.
nominální škála (nominal scale)
 množina údajů, z nichž každý má jedinečné jméno nebo symbol,
 pořadí údajů je dohodnuté
 [krevní skupiny: A B AB 0]
pořadová škála (ordinal scale)
 uspořádaná množina údajů, z nichž každý je symbolizován
 slovem nebo kombinací čísel a slov označujících velikost
 [0 1 2 3, nebo nedetekován, slabě pozitivní,
 pozitivní, silně pozitivní]
rozdílová škála (difference scale)
 uspořádaná množina údajů, z nichž každý je součinem čísla a
 jednotky měření, takže stejný rozdíl na škále odpovídá
 stejnému rozdílu velikosti měřených veličin
 [Celsiova stupnice]
racionální škála (ratio scale)
 uspořádaná množina údajů, z nichž každý je součinem čísla a
 jednotky měření, kde nulové hodnota odpovídá přirozené
 nulové hodnotě proměnné, takže stejné poměry mezi hodnotami
 na škále odpovídají stejným poměrům mezi velikostmi měřených
 veličin
 [koncentrace sodného ionu v plazmě]
19. množina (set)
Konečná nebo nekonečná skupina objektů, entit nebo konceptů.
20. specifikace (specification)
Typ charakteristiky vztažený k jedné z nezbytných typů
charakteristik.

21. systém (system)
Ohraničená část reálného nebo vnímatelného vesmíru,
existující v čase a prostoru, která může být považována za
množinu elementů a jejich vzájemných vztahů.
22. systematický název (systematic name)
Jméno odrážející principy relevantní strukturované
terminologie.
23. soustava konceptů (system of concepts)
Strukturovaná množina konceptů vytvořená podle jejich vztahů,
každý koncept je určen jeho pozicí v množině.
24. typ charakteristiky (type of characteristic)
Jakákoli kategorie charakteristiky použitá jako kriterium
pro utvoření generického systému konceptů.
25. jednotka měření; jednotka (unit of measurement; unit)
Určitá veličina, definovaná a přijatá konvencí, pomocí které
jsou jiné veličiny stejného druhu porovnávány za účelem
vyjádření jejich velikosti vztažené k této veličině.
(V národním číselníku označováno jako "jednotka konvenční".)
26. hodnota vlastnosti; hodnota (value of a property; value)
Element škály vzhledem ke kterému se vlastnost/veličina
pozoruje nebo měří.
27. hodnota veličiny (value of a quantity)
Velikost určité veličiny obecně vyjádřená jako jednotka
měření násobená číslem.
                               


                   
 Schéma vazeb mezi základními pojmy 
                   
Každá VELIČINA je definována pomocí systému (a jeho
specifikací, případně supersystémem), druhem veličiny (a její
specifikací, často v návaznosti na vyšetřovací proceduru) a
vlastní komponenty (a její specifikací). S druhem veličiny je
svázána škála (přípustné množiny výsledků) a jednotka.

           
                 
  nominální škála   jednotka 
                 
            
  ordinální škála   
            
                        
  diferenční škála        vyšetřovací postup 
             škála             
                 
  racionální škála    
                    
              specifikace 
         
  
          
        druh veličiny       
                
                       
 systém    komponenta 
                       
   V  
                 
    > veličina 
interní číselník.
 Řekneme-li, že PROC1 a PROC2 (definované v národním
 číselníku) jsou v tomto příkladu prakticky zaměnitelné,
 ale PROC3 je velmi speciální, budou vazby uvedeným směrem
 následující:
 NIS LIS
 národní číselník položek interní číselník položek
 SYST_KOMP_* ----------> SYSTi_KOMPi_PROCi1
 SYST_KOMP_PROC1 ----------> SYSTi_KOMPi_PROCi1
 SYST_KOMP_PROC2 ----------> SYSTi_KOMPi_PROCi1
 SYST_KOMP_PROC3 (bez vazby) laboratoř neprovádí,
 požadavek odmítne nebo předá
 jiné laboratoři
 Takto by bylo postupováno například při elektronickém
 zasílání požadavků na vyšetření z NIS do LIS. Laboratoř
 by si převedla požadavky na odpovídající položky svého
 interního číselníku. K tomu by využila dialogovou položku
 "ŘEŠÍME JAKO", která umožňuje definování vazby mezi
 "n" položkami národního číelníku a jednou položkou
 číselníku interního. V tomto příkladu by to tedy
 znamenalo, že u položek SYST_KOMP_* a SYST_KOMP_PROC2
 bude v interním číselníku uveden odkaz na interní položku
 SYSTi_KOMPi_PROCi1, kterou laboratoř zpracovává. Tento
 odkaz bude zapsán do položky ŘEŠÍME JAKO. Fakultativně
 může být takto vyplněna položka ŘEŠÍME JAKO také pro
 položku SYST_KOMP_PROC1 (toto záleží na používaném LIS).
 Z hlediska komunikace s LIS lze říci, že položka ŘEŠÍME
 JAKO slouží hlavně pro komunikaci směrem k LIS.
1b.)
 V opačném směru, když bude laboratoř výsledky vydávat,
 budou vazby následující:
 VÝSTUP Z LIS LIS
 národní číselník položek interní číselník položek
 SYST_KOMP_* (bez vazby)
 SYST_KOMP_PROC1 <---------- SYSTi_KOMPi_PROCi1 SYST_KOMP_PROC2
(bez vazby) SYST_KOMP_PROC3 (bez vazby) Pro komunikaci v datovém
standardu může laboratoř "naplnit" pouze položku s odpovídající
procedurou. K definici této vazby využije laboratoř dialogovou
položku "INTERNÍ KÓD", která slouží k definování jednoznačné vazby
mezi jednou položkou interního číselníku a odpovídající jednou
položkou národního číselníku. Z hlediska komunikace s LIS lze
říci, že položka INTERNÍ KÓD slouží hlavně pro komunikaci směrem
z LIS. 1c.) Pokud by byl výsledek z laboratoře odeslán
prostřednictvím datového standardu do jednoduchého inf. systému,
který nedokáže rozlišovat procedury "PROC", mohly by být vazby
na straně příjemce (v tomto případě uživatele laboratorního
výsledku např. praktického lékaře) následující: VÝSTUP Z LIS JINÝ
IS národní číselník položek interní číselník položek SYST_KOMP_*>
SYSTi_KOMPi_*
 SYST_KOMP_PROC1 ----------> SYSTi_KOMPi_*
 SYST_KOMP_PROC2 ----------> SYSTi_KOMPi_*
 SYST_KOMP_PROC3 (bez vazby, řešeno např. dialogem)
 K vytvoření těchto vazeb opět slouží položka "ŘEŠÍME JAKO".
 Toto "slití" několika položek národního číselníku na jednu
 položku číselníku interního je nekorektní a v blízké
 budoucnosti by mělo být odstraněno. Nicméně v roce 1997
 takto pracuje ještě většina informačních systémů (zejména
 IS pro praktické lékaře) a proto je nutné tento stav na
 straně příjemců po jistou dobu respektovat. Rozhodně by
 toto nemělo být tolerováno na straně laboratoří, které
 by měly rozlišovat "procedury" co nejdříve.
 Poznámka: tam, kde bude docházet k výše uvedenému "slévání"
 výsledků na jednu implicitní položku, bude nutné
 ukládat společně s výsledkem i jeho interpretační
 škály nebo alespoň referenční rozmezí.
1d.)
 Pokud by takovýto výše uvedený jednoduchý IS exportoval
 tato data za pomoci datového rozhraní do jiného IS, řešil
 by to takto:
 VÝSTUP Z IS IS
 národní číselník položek interní číselník položek
 SYST_KOMP_* <---------- SYSTi_KOMPi_* SYST_KOMP_PROC1 (bez vazby)
SYST_KOMP_PROC2 (bez vazby) SYST_KOMP_PROC3 (bez vazby) Pokud
není procedura zjistitelná, lze používat pouze tuto implicitní
proceduru ("*"). Pozor vždy musí být respektována jednotka konvenční!
2.) Tam, kde například LIS nerozlišuje "systémy" tak, jako jsou
rozlišovány v národním číselníku a kde se pracuje spíš s pojmy
"materiál", mohou být vytvářeny vazby, které si znázorníme na
příkladu: NIS LIS národní číselník interní číselník položek
P_ALPBONE_ELP> P_ALPBONE_ELP (catc.)
 ALP(P)_ALPBONE_ELP ---> P_ALPBONEFR_ELP (catfr.)
 Katalytická frakce (catfr.) je stanovována v systému ALP;
 materiál, který se laboratoři zasílá, je plasma.
 (Nutno dát pozor na druhy veličin a jednotky.)
 Podrobnosti jsou uvedeny v číselníku laboratorních položek.
3.)
 Pokud laboratoř zašle výsledky pomocí datového standardu
 do IS, který plně používá národní číselník položek,
 budou zobrazovány výsledky takto:
 LIS NIS
 národní číselník položek interní číselník položek
 totožný s národním číselníkem
 SYST_KOMP_* ----------> SYST_KOMP_*
 SYST_KOMP_PROC1 ----------> SYST_KOMP_PROC1
 SYST_KOMP_PROC2 ----------> SYST_KOMP_PROC2
 SYST_KOMP_PROC2 ----------> SYST_KOMP_PROC3
 Je věcí konkrétního systému a jeho uživatelů, zda zde bude
 k dispozici nástroj (například pro některá oddělení a to
 na jejich výslovný požadavek) pro "slévání" výsledků na
 položku bez specifikované procedury - například:
 NIS část NIS
 národní číselník položek interní číselník položek
 SYST_KOMP_* ----------> SYST_KOMP_*
 SYST_KOMP_PROC1 ----------> SYST_KOMP_*
 SYST_KOMP_PROC2 ----------> SYST_KOMP_*
 SYST_KOMP_PROC2 ----------> SYST_KOMP_PROC3
 Toto řešení je umožněno, ač není v systému "SLP" považováno
 za vhodné a korektní. Je ovšem zřejmé, že některá oddělení
 nebudou ochotna přijmou tento exaktní přístup a bude pro ně
 potřeba realizovat některá zjednodušení. V každém případě
 je nutné, aby tato záležitost byla důkladně prodiskutována,
 aby byly objasněny případné klinické důsledky plynoucí
 z těchto úprav a aby byla tato úprava vyžádána písemně.POČÁTEČNÍ NAPLNĚNÍ KONVERZNÍHO SOUBORU:
---------------------------------------
Soubory LP_KONV mohou být dodávány připravené.
Vždy, když jsou do souboru LABPOLZ doplněny další položky
národního číselníku, jsou také automaticky doplněny do
souborů LP_KONV v distribuční verzi. S těmito soubory je
nejvýhodnější pracovat za pomoci informačního systému SLP,
který zajišťuje, aby nově vložený záznamu měl již vhodně
naplněné položky NÁRODNÍ KLÍČ a NÁRODNÍ KÓD (jsou neměnné,
zajišťují vazbu mezi LP_KONV a LABPOLZ).
Do souboru LP_KONV se také fakulativně nakopírují
následující položky:
- interní gesce (=gesce z popisu položky)
- interní název (=název pro nálezy z popisu položky)
- název pro laboratorní příručku (=systém a název pro nálezy)
- jednotka (=jednotka konvenční z popisu položky)
- přepočet (= "1")
- stav a odběr
Tyto všechny dialogové položky jsou editovatelné, uživatel je
může libovolně vhodně měnit.
Položky "jednotka" a "přepočet" může využívat spolupracující
informační systém pro vytváření přepočtů mezi jednotkami.
Protože do dialogu "POLOŽKY" nemohou běžní uživatelé
vstupovat, jsou do souboru LP_KONV zařazeny také ty
dialogové položky, které logicky patří k popisu položky
laboratorní, ale které mohou být modifikovány také
uživatelem. Jedná se o:
- stav materiálu,
- odběr vzorku,
- specifikace systému,
- pořadí (fakultativní položka).

Výjimečné místo zaujímá položka "škála". V dialogu "POLOŽKY"
je vyplněna dialogová položka "kód škály", která odkazuje na
příslušnou (vypracovanou) interpretační škálu. Pokud by
uživatel potřeboval provést přesměrování na škálu s jinou
procedurou nebo systémem (týká se nejvíce implicitních
procedur), vyplní položku "škála", kterou by měl IS uživatele
uvažovat přednostně.

                 
 ŠKÁLY K LABORATORNÍM POLOŽKÁM 
                 
V Národním číselníku jsou vytvořeny vazby na připravovaný číselník interpretačních škál:
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
 --- -- - ref.meze + ++ +++
 I------I------I------I------I------I------I------I-
 velmi velmi
 
Body S1 a S8 vymezují pracovní rozsah grafu.

            
 Generování číselníků 
            
K vygenerování číselníků distribuovaných k všeobecnému
použití, zejména pro potřebu informačních systémů (LIS, NIS)
a pro vzájemnou komunikaci mezi nimi na základě standardního
datového rozhraní, slouží informační systém SLP, pomocí kterého
jsou číselníky vytvářeny i udržovány. Uživatelská verze systému
SLP je k dispozici.
POPISY GENEROVANÝCH SOUBORŮ:
============================

LABPOLZ.TXT
-----------
Obsahuje seznam všech položek definovaných v číselníku
"laboratorních položek", je setříděný podle klíče "KLIC".
Vychází z databazového souboru LABPOL systému "SLP".
Z číselníku LABPOLZ jsou odkazy na číselníky další - viz
popis. Prostřednictvím MZd je distribuován pouze číselník,
obsahující pouze položky národního číselníku (typ=N), pomocí
systému "SLP" je možné vygenerovat také položky z
regionálního ("R") nebo lokálního ("L") číselníku.
Informace obsažené v jednotlivých sloupcích číselníku:
(jsou připojeny pouze orientační popisy)
 označení délka stručný popis
 ("/"= odkazy na jiné generované číselníky),
 JMÉNO položky v databazovém souboru LABPOL
 -------- --- ------------------------------------------
01 klic 5 klíč (národního číselníku) KLIC
02 kodtext 26 kód (národního číselníku) KODTEXT
03 typ 1 typ číselníku TYP
 (N=národní,R=region.,L=lokální)
04 gesce 1 gesce odborníka v oboru GESCE
 (B, I, H, M, Z, .....)
05 vznik 1 typ položky dle vzniku nebo použití VZNIK
 /LP_VZNIK/
06 kodsyst 8 kód systému KODSYST /LP_SYST/
07 kodkomp 8 kód komponenty KODKOMP /LP_KOMP/
08 kodproc 8 kód procedury KODPROC /LP_PROC/
09 nazevnal 24 název komponenty pro nález NAZEVNAL
10 kvant 8 druh kvantity KVANT /LP_DKVAN/
11 jednkonv 12 jednotka konvenční (rozměr) JEDNKONV
12 typdial 3 typ položky dle dialogu a hodnoty TYPDIAL
 /LP_TYPD/
13 vztah 1 vztah k nadřazené položce
14 formrm 1 formát referenčních mezí FORMRM /LP_FRM/
15 formh 2 formát hodnoty FORMH /LP_FH/
16 trendlim 3 trend - časový limit pro hodnocení
17 trendmer 6 měřítko pro hodnocení trendů
18 md 8 mez dolní (přípustná nejnižší číselná
 hodnota) MD
19 min 8 běžná minimální hodnota - měkká mez
20 max 8 běžná maximální hodnota - měkká mez
21 mh 8 mez horní (přípustná nejvyšší číselná
 hodnota) MH
22 mtv1 8 množina textových výsledků 1 MTV /LP_MTV/
23 mtv2 8 množina textových výsledků 2 MTV /LP_MTV/
24 mtv3 8 množina textových výsledků 3 MTV /LP_MTV/
25 mtv4 8 množina textových výsledků 4 MTV /LP_MTV/
26 dat_zmen 8 datum změny (u nově definovaných je
 prázdné) DAT_ZMENY
27 neakt 1 logická proměnná (true=neaktuální)
 AKTUALNOST
28 plati_od 8 platnost položky od data PLATI_OD
29 plati_do 8 platnost položky do data PLATI_DO
 (není-li datum uvedeno, není platnost
 omezena)
30 kodskal 26 odkaz do souboru LP_SKALY, kde je
 pod tímto kódem uložen popis škály
 /LP_SKALY/ KODSKAL
 (viz též odkaz v KONVPOL a LP_KONV)
31 vybskal 8 odkaz na algoritmus, pro speciální VYBSKAL
 výpočet škály (vyjímečně)
32 kodpoj 5 kód položky dle číselníku zdrav. pojišťoven
 (jen pro informaci!) KODPOJ
33 lxo 26 odkaz na položku, ve které je uložena
 informace o odpovídajícím objemu materiálu
 LXO
34 lxt 26 odkaz na položku, ve které je uložena
 informace o odpovídajícím času sběru
 LXT
35 lxx 26 odkaz na položku, ve které je uložena
 informace o laboratorní položce, ke které
 je popisovaná položka ve vztahu ("obálka")
 LXX

LP_KONV.TXT (v systému SLP odpovídá KONVPOL.DBF)
-----------
 označení délka stručný popis
 -------- --- ------------------------------------------
01 klicnar 5 klíč položky v národním číselníku
 (dodává se)
02 kodnar 26 kód položky v národním číselníku
 (dodává se)
03 int_gesce 1 gesce nad položkou v interním číselníku
04 res_jako 26 řeší se jako položka - kód položky
 z interního číselníku pro vytvoření vazby
 směrem od národního číselníku k internímu
05 kodint 26 kód (klíč) položky v interním číselníku IS
 pro vytvoření vazby z interního číselníku
 na číselník národní (jednoznačná vazba)
06 jednint 12 jednotka (rozměr) položky v interním
 číselníku
07 prepfak 16 přepočítávací faktor (číslo real)
08 konverze 16 konverzní funkce (kde nelze využít prepfak)
09 nazevint 24 název komponenty v interním číselníku pro
 zobrazování v lokálních nálezech
10 nazevlp 68 plný název pro zobrazování v laboratorní
 příručce (může obsahovat i systém-materiál)
11 poradi 8 pořadí pro zobrazování v běžném denním
 nálezu - dle správce lokálního číselníku
12 lxs 26 stav materiálu (ve vazbě na systém SLP)
13 lxz 26 typ odběru (ve vazbě na systém SLP)
14 lxd 26 specifikace systému
15 kodskal 26 odkaz do souboru LP_SKALY, kde je
 pod tímto kódem uložen popis škály
 /LP_SKALY/ KODSKAL
 (viz též odkaz v LABPOL a LABPOLZ,
 je-li vyplněno zde, má přednost)
16 material 8 typ materiálu zasílaného k analýze
17 odber_do 8 typ odběrové nádobky (skla aj.)
18 mn_odb 4 minimální množství
19 jedn_odb 4 jednotky pro "mn_odb"
20 mn_anal 4 množství potřebné pro samostat. analýzu
21 jedn_anal 4 jednotky pro "mn_anal"
22 dostupnost 26 dostupnost vyšetření
23 odezva 8 časová odezva laboratoře
24 rutina 26 kde je zpracováváno rutinní vyšetření
25 statim 26 zda a kde je zpracováváno statimové vyš.
26 dat_akt 8 datum aktualizace (poslední, dle systému
 SLP)
27 J_akt 2 kód aktualizujícího uživatele (dle systému
 SLP)
Pomocný soubor, který využívá systém SLP a který bude
využíván pro konverzi položek při jejich předávání mezi
informačními systémy za pomoci standardních datových
rozhraní. Tento soubor MZd nevydává. Běžně se dodává jako
prázdný, s vyplněnými položkami "KLICNAR" a "KODNAR" a
případně i s názvy. Ostatní položky se váží ke konkrétnímu
internímu laboratornímu systému uživatele. Jeho naplnění může
zajistit firma, která dodává IS.

LP_SYST.TXT
-----------
01 kod 8 kód systému
02 nazev 55 název systému plným textem

LP_KOMP.TXT
-----------
01 kod 8 kód komponenty
02 nazev 140 název komponent plným textem (pro
 laboratoře)
LP_PROC.TXT
-----------
01 kod 8 kód procedury
02 nazev 55 název procedury plným textem (pro
 laboratoře)
LP_DKVAN.TXT
------------
01 kod 8 kód druhu kvantity
02 nazev 55 název druhu kvantity plným textem
LP_TYPD.TXT
-----------
01 kod 8 kód typu položky z hlediska dialogu a hodnoty
02 nazev 55 název a charakteristika typu dial. položky

LP_FRM.TXT
----------
01 kod 1 kód formátu pro ref. meze numerické položky
02 nazev 55 název a charakteristika formátu referenčních
 mezí
LP_FH.TXT
---------
01 kod 2 kód formátu hodnoty pro vydávání numerických
 výsl.
02 nazev 55 název a charakteristika formátu hodnoty
LP_MTV.TXT
----------
01 kod 8 kód matice formalizovaných textových výsledků
02 nazev 55 název matice formalizovaných textových
 výsledků
03 mtvkod 8 kód formalizovaného textového výsledku
04 mtvnazev 55 název formalizovaného textového výsledku,
 text (vázaný ke kódu matice)

Poznámka:
Popisy pro soubory *.TXT i *.DBF jsou totožné, liší se pouze
formou ne obsahem.
                               
PŘÍLOHY:
1. Interní číselníky
2. Vybrané položky Národního číselníku laboratorních položek
3. Datové soubory LABPOLZ
 a pomocné soubory LP_* ve tvaru DBF a TXT


Zpracovali: Ing. Miroslav Zámečník
 MUDr. Antonín Jabor, CSc
19. listopadu 1996


     
 Obsah 
     
 2 Odborné společnosti spolupracující na systému
 2 Adresy odborných společností
 3 Autorský kolektiv
 6 Úvod
 9 Základní definice
13 Schéma vazeb mezi pojmy
14 Definiční charakteristiky
15 Systém
17 Komponenta
20 Procedura
21 Druh veličiny
25 Jednotka
27 Použité materiály
28 LABORATORNÍ POLOŽKY:
28 Klíč
28 Typ
29 Systém
29 Komponenta
29 Procedura
29 Kód
30 Gesce
30 Vznik
34 Název (pro nálezy)
34 Plný název komponenty
35 Druh kvantity
35 Jednotka konvenční
35 Typ položky z hlediska dialogu
35 Formát referenčních mezí
35 Formát hodnoty
36 MD
36 D
36 H
36 MH
37 MTV
37 Matice textových výsledků
38 Kód škály pro interpretaci
38 Stav materiálu
38 Odběr
39 KONVERZE ČÍSELNÍKŮ
43 ŠKÁLY K LABORATORNÍM POLOŽKÁM
44 GENEROVÁNÍ ČÍSELNÍKŮ, POPIS GENEROVANÝCH SOUBORŮ
44 labpolz (k dispozici na www)
45 lp_konv (jen struktura)
46 lp_syst (k dispozici na www)
46 lp_komp (k dispozici na www)
46 lp_proc (k dispozici na www)
46 lp_dkvan (k dispozici na www)
46 lp_typd (k dispozici na www)
46 lp_frm (k dispozici na www)
46 lp_fh (k dispozici na www)
46 lp_mtv (k dispozici na www) Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI