logo CSZIVI Plány a cíle České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací

listopad 1994


H. Pessrová - CERGE/EI, Praha
Š. Svačina - 1. lékařská fakulta UK, Praha
M. Špunda - 1. lékařská fakulta UK, Praha
J. Vejvalka - 2. lékařská fakulta UK, Praha
M. Zámečník - Katedra klinické biochemie, IPVZ, Praha

V říjnu 1994 byla v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně založena Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Zaměřením této nové odborné společnosti je rozvoj medicínské informatiky zejména v oblastech vytváření a používání informačních systémů pro zdravotnictví, ve využívání informačních sítí, ve využívání odborných a vědeckých informací pro zdravotnictví a v zajišťování jejich dostupnosti.

Rychlý rozvoj zdravotnické informatiky přináší řadu nových problémů, jejichž řešení nelze hledat jinak, než cestou věcné a odborné diskuse zástupců odborných týmů lékařských fakult, institutů a výzkumných pracovišť, zástupců počítačových firem, odborníků z oblasti státní správy, středisek lékařských informací a lékařských knihoven a dalších zájemců o dění a řešení aktuálních problémů a potřeb ve zdravotnické informatice. Nově vzniklá společnost tuto odbornou platformu vytváří a poskytne prostor pro setkávání a diskusi zainteresovaných odborníků.

Současné hlavní aktivity spatřuje společnost zejména v těchto oblastech:

- využití informačních systémů pro zdravotnictví,
- standardizace datových rozhraní mezi informačními systémy,
- vědecké informace ve zdravotnictví,
- počítačové a informační sítě ve zdravotnictví,
- vzdělávací činnost v oboru zdravotnické informatiky.

V těchto oblastech chce nová společnost sdružit zainteresované odborníky ke společné práci při řešení společných problémů oboru, při informování zdravotnické veřejnosti o jeho možnostech (a o existujících mezích), při definování správné praxe v oboru, při výchově a vzdělávání pracovníků oboru a při výchově a vzdělávání zdravotníků tak, aby byli připraveni nové možnosti zdravotnické informatiky využívat. Téměř ve všech oblastech je předpokladem úspěchu spolupráce mezi odborníky z řad informatiků a odborníky z ostatních oborů medicíny - jak to ostatně vyplývá z interdisciplinárního založení zdravotnické informatiky.

Při řešení konkrétních problémů proto předpokládáme věcnou spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty, zejména:

- s odbornými společnostmi lékařských i technických oborů
- s profesními a jinými asociacemi
- s institucemi státní správy
- s institucemi aktivními v oblasti zdravotnické informatiky
- s dalšími subjekty, jejichž aktivita se zdravotnické informatiky dotýká
- se zahraničními a mezinárodními organizacemi, odbornými společnostmi a sdruženími, zabývajícími se zdravotnickou informatikou.

Jedním z nejzávažnějších úkolů ve všech oblastech zdravotnické informatiky je výchova a vzdělávání odborníků: jednak zajištění odborného růstu a kvalifikace zdravotnických informačních pracovníků, a jednak příprava zdravotniků pro správné využívání dostupných informačních služeb. Odborná příprava specialistů, stejně jako účast na výchově zdravotnických pracovníků, je proto i jednou z priorit nové společnosti.

V oblasti využití informačních systémů pro zdravotnictví a klinické informatiky je cílem společnosti oslovit zejména tato aktuální témata:

- definice požadavků na funkčnost zdravotnických informačních systémů
- "správná technologie" informačních systémů pro zdravotnictví, vhodnost technických řešení, SW prostředků apod.
- standardizace položek a dat ukládaných ve zdravotnických informačních systémech, standardizace pro elektronickou výměnu dat mezi subjekty zdravotní péče (doplňování stávajícího standardu o nové datové bloky, vývoj dalších verzí a standardů)
- definice datových modelů (data sets), formátů a číselníků pro jednotlivé oblasti, ve kterých jsou data předávána - ve spolupráci s dalšími subjekty (odborné společnosti, státní správa)
- vytváření podmínek pro standardizaci předávání dat mezi IS pro jednotlivé oblasti (laboratoře, patologie, léky, výživa, zdravotnický materiál, lékařské zprávy,...) - to vše ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty (MZ ČR, lék. komora, odborné společnosti, asociace, ...)
- etické a právní aspekty využívání počítačových a komunikačních prostředků ve zdravotnictví

V oblasti využití informačních a počitačových sití pro zdravotnictví je úkolem společnosti pro nejbližší dobu zejména:

- využití sítí pro vnitřní informovanost členů společnosti (elektronický bulletin, presentace dokumentů na informačních serverech)
- využití sítí pro šíření odborných a dalších relevantních informací (o vzdělávacích apod. akcích, o vznikajících standardech, ...)
- využití sítí ke zveřejňování a ke zlepšení dostupnosti dokumentů, statistických údajů, používaných číselníků, atd.
- vytvoření podmínek a standardů pro používání počítačových a komunikačních sítí jako komunikačního média pro přenos dat mezi subjekty zdravotní péče (zdrav. zařízení, státní správa, spolupracující instituce)

V oblasti vědeckých zdravotnických informací a informačních služeb pro zdravotnictví je obsahem práce společnosti zejména:

- rozvoj spolupráce mezi knihovnami a informačními středisky při poskytování informačních služeb odpovídajících potřebám zdravotnické veřejnosti, informovanost uživatelů o dostupných informačních službách
- vytvoření podmínek pro spolupráci knihoven při sdílení a vzájemném zpřístupňování informačních zdrojů (standardizace technických prostředků, sdílení katalogů)
- využití moderních prostředků a médií (multimediálni dokumenty, informační sítě) pro získávání nejnovějších informací o stavu lékařské vědy a medicínských technologií a pro presentaci poskytovaných informačních služeb
- presentace a podpora dostupnosti českého odborného lékařského tisku.

I. sjezd České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací se uskuteční v rámci semináře MEDSOFT 1995, který se koná 7. - 10. února 1995 v Praze.

Podrobněj ší informace o České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP včetně přihlášek obdržíte na kontaktní adrese:

MUDr. Ing. Jan Vejvalka,
2. lékařská fakulta UK,
V úvalu 84 ,
150 18 Praha 5
fax : (02) 2443 2020
e-mail: Jan.Vejvalka@lfmotol.cuni.cz
 

...

Plán nejbližších činností a akcí společnosti ČSZIVI

PROSINEC

Řešení administrativních záležitostí souvisejících se vznikem nové odborné společnosti.
 
Příprava konference MEDSOFT, rozvaha dalších odborných akcí.
 
Navázání kontaktů s Ministerstvem zdravotnictví a pro spolupráci perspektivními odbornými společnostmi.
 
Připrava programu společnosti, publikováni informací o společnosti v tisku, vytvoření členské základny.
 
Zahájení práce na standardu datového rozhraní pro komunikaci mezi LIS a IS, spolupráce se Společností klinické biochemie na datové struktuře číselníku laboratorních položek.
 
Svolání členů bývalé standardizační skupiny MZ a nových zájemců o tuto činnost na lednovou pracovní schůzku.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se podle stanov ČLS plati členský přispěvek již za celý rok, ve kterém je člen přijat, předáme vaše přihlášky k registraci na sekretariát ČLS na konci prosince. Tudiž oznámení o přijetí vám sekretariát ČLS zašle až počátkem druhé poloviny ledna. Členské příspěvky sestávají ze dvou složek. Jedna je určena pro ČLS, sdružující všechny odborné společnosti a činí 90 Kč, druhá je určena pro naši společnost a bude rozhodnuta na únorovém sjezdu .

LEDEN, ÚNOR

Volby korespondenčním způsobem, první kolo proběhne do 20.1.1995.
Příprava programu, stanov a komunikačního media pro společnost.
Příprava zasedání společnosti - 9. 2. 1995.
Vytvoření výboru společnosti a vnitřní organizační struktury společnosti.
Vytvoření pracovních skupin (návrh):
- datová standardizace budou týmy pro jednotlivé projekty
- etické a právní aspekty využití informačních technologií ve zdravotnictví
- veřejné informační služby
- komunikační a informační technologie
- výchova a vzdělávání
- další skupiny na základě návrhů a po diskusi

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI