Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Datový standard pro předávání dat o pacientech mezi informačními

     systémy zdravotnických zařízení verze 01.01          Kladno, Praha, prosinec 1995

Datový standard pro předávání dat o pacientech mezi informačními
    systémy zdravotnických zařízení verze 01.01.


Schváleno pracovní skupinou pro standardizaci datových rozhraní
České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací
ČLS JEP dne 30. listopadu 1995 a předáno Odboru informatiky a VT
Ministerstva zdravotnictví ČR dne 20. prosince 1995.


  Vytvořeno autorským kolektivem standardizační skupiny ČSZIVI.

       Zpracoval: Ing. Miroslav Zámečník

        Praha, Kladno, 6. prosince 1995

      (Seznam autorů je uveden v odstavci VIII.)_________________________________________________________________

I. Soubory dat
--------------
   Data  o  pacientech  jsou  mezi  informačními  systémy
zdravotnických zařízení předávána v souborech dat, které mají
dále popisovanou strukturu blíže specifikovanou typem verze.
Každý datový soubor je určen pouze pro jednoho cílového adresáta,
jehož adresa je uvedena v datovém bloku @PM, kterým soubor
povinně začíná a který je v souboru jen jeden. V jednom datovém
souboru mohou být zasílána data od více odesílatelů uvedených
datovým blokem @IS (typ datové struktury musí být totožný)
a mohou být předávána data o více pacientech uvedených datovým
blokem @IP.


   Datový soubor je specifikován "verzí datové struktury",
jejíž tvar je TT.SS, kde TT je číslo označující typ verze a SS je
číslo typ verze blíže specifikující. Typ verze "TT" určuje
základní syntaktický tvar struktury, specifikace verze "SS"
určuje rozsah množiny datových bloků, které se v přenášeném
souboru mohou vyskytovat. V současné době jsou řešeny datové
soubory verze typu 01.** obsahující data pouze ve tvaru textovém
a připravuje se k řešení verze typu 10.**, ve které budou
přípustné také informace ve tvaru binárním.
   Znaková sada přenášených dat odpovídá normě PC LATIN2 (CP
852) nebo ISO LATIN2 (ISO 8859), příslušná norma je uvedena
v bloku @PM. (Platí, že PC LATIN 2 má ekvivalenty v ISO LATIN
2 a naopak.)


   Soubory verze  0*.** obsahují data  v textovém tvaru,
v řádcích. Délka řádku je maximálně 255 znaků. Každý řádek je
ukončen znaky pro označení konce řádku tj. pro DOS "CR" a "LF"
(ASCII 13 a 10) a pro UNIX "LF".  Znaky pro označení konce řádku
jsou započítávány do celkové délky řádku. (Typ je odvozen od
informace o znakové sadě uvedené v bloku @PM.)

Současné verze datové struktury:

01.00 - verze schválená Ministerstvem zdravotnictví a publikovaná
    v listopadu 1994 ve Věstníku MZ částce 8-9 (INF 36380)
    pod názvem "Metodický návod MZ k datové struktuře pro
    přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických
    zařízení, verze 01.00"

01.01 - návrh na základě praxe inovované a pro potřebu dalších
    oborů rozšířené datové struktury, kterou vypracovává
    Česká společnost zdravotnické informatiky ve spolupráci
    s dalšími odbornými společnostmi ČLS a která bude po
    praktickém vyzkoušení předána MZ k dalšímu řízení;
    předchozí i následující text se týká této verze 01.01II. Logická struktura souboru dat
---------------------------------

   Data jsou logicky rozčleněna do bloků dat. Každý blok dat se
skládá z jednotlivých vět (řádků). Každá věta je ukončena
standardním koncem řádku. (Pro potřeby tohoto textu používáme
místo znaku(ů) konce řádku znak "\"; t.j. kde je v DOS souboru
"CR" a "LF", je v našem textu pomocný znak "\").


a) Bloky dat

   Každý blok dat se skládá z právě jedné identifikační věty,
která blok uvozuje a z datových vět a/nebo vnořených datových
bloků. Blok dat je ukončen ukončovacím znakem '@'.

   Identifikační věta obsahuje jedinou položku:
@ident ..... kde ident je domluvený znakový řetězec,
       identifikující blok dat, který obsahuje
       jen velká písmena; celý řetězec "@ident"
       nepřesahuje délku 8 znaků a začíná vždy
       na první pozici řádku znakem "@"

   Pokud se v přenášeném textu vyskytuje na první pozici řádku
znak "@", musí být vždy zdvojen; toto zajistí odesílatel a
příjemce naopak zajistí redukci "@@" na "@".

   Poznámka: v připravované verzi 1*.** budou v identifikační
větě za "@ident" připojeny další informace (např. délka bloku).


 Příklad:
 (Blok s identifikací IS,
 obsahující vnořený blok s identifikací A.)

 @IS\         <--- začátek bloku IS 01.00....(data)...\ @A\ <--- začátek vnořeného bloku A adresa 5\ Metrostav...\ ...(data)...\ @\ <--- konec vnořeného bloku A (tady mohou pokračovat data bloku IS) @\ <--- konec bloku IS @IP\ <--- začátek dalšího bloku IP Souhrn: V blocích dat se mohou vyskytovat: jedna identifikační počáteční věta bloku, kterou blok povinně začíná ("@ident") datové věty vnořené bloky dat povinné vnořené bloky dat nepovinné (to, zda je blok nepovinný je výslovně uvedeno v příslušném bloku dat, kde je umístění tohoto datového bloku definováno označují se jako "fakultativní") jedna ukončovací věta bloku, kterou blok povinně končí ("@") b) Datové věty a položky V blocích se mohou vyskytovat dva typy datových vět: věty s pevnou délkou (obsahují jen položky pevné délky) věty s proměnnou délkou (obsahují jako poslední či jedinou položku proměnné délky) Ve větách se mohou vyskytovat položky: s pevnou délkou s proměnnou délkou Položky s pevnou délkou mají délku definovanou v kulatých závorkách. Zápis položky je ve tvaru: IDENTIFIKÁTOR (35) V položkách s pevnou délkou musí být chybějící znaky zprava doplněny výplňkovým znakem mezera (ASCII 32). Např. položka rodné číslo má pevnou délku 10 znaků; u devítimístných rodných čísel je třeba desátou pozici vyplnit mezerou. Za ve větách vynechané položky s pevnou délkou musí být příslušná pole vynechaných položek vyplněna mezerami. Je-li (jsou-li) vynechána(y) položka(y) na konci věty, mezery místo pole položky se nemusí vyplňovat (ale mohou) a řádek se ukončí znakem konce řádku předčasně. Příklad: @H\ <--- příklad sdělení výšky a hmotnosti 185 88000\ 10111995\ @\ @H\ <--- příklad sdělení výšky bez hmotnosti 185\ 10111995\ @\ @H\ <--- příklad sdělení hmotnosti bez výšky 88000\ 10111995\ @\ @H\ <--- teoretický příklad bez výšky \ a hmotnosti (nejsou známé); 10111995\ v praxi by se blok @H nezasílal @\ Položka proměnné délky má definovanou maximální délku n. Může tedy obsahovat 0 až n znaků. Z těchto vlastností je patrné, že může být umístěna pouze ve větě proměnné délky a to buď na konci, nebo jako jediná položka věty. Zápis položky je ve tvaru: IDENTIFIKÁTOR (max 35) c) Poznámky k vytvoření datového souboru Soubor pro předávání dat o pacientech: Každý datový soubor začíná identifikačním blokem příjmového místa (@PM) a za ním následujícím identifikačním blokem skupiny záznamů (@IS), po kterém následují jednotlivé záznamy o pacientech. Záznam o pacientovi začíná povinným blokem identifikace pacienta (@IP) a může obsahovat další volitelné bloky dat. Pořadí volitelných bloků je nepovinné, blok jednoho typu se může ve zprávě o pacientovi opakovat dle potřeby. V rámci jedné skupiny záznamů (@IS) se smí identifikace pro jednoho stejného pacienta vyskytovat pouze jednou. Dokud se v souboru nevyskytne další blok @IS, uvádějící novou skupinu záznamů o pacientech, platí údaje o datové struktuře a o odesílateli z předcházejícího bloku @IS. Soubor pro potvrzení doručení: Obsahuje blok @PM a za ním následuje pouze blok @PD. Příklad datového souboru pro předávání dat o pacientech: @PM\ <--- začátek datového souboru ...data bloku @PM (příjmové místo, soubor) @\ @IS\ ...data bloku @IS (identifikace skupiny záznamů)... @\ @IP\ <--- začátek záznamu o pacientovi ...data bloku @IP (identifikace 1. pacienta)... @\ @Z\ ...data bloku @Z (lékařská zpráva o 1. pacientovi)... @\ <--- konec záznamu o 1. pacientovi, @IP\ <--- začátek záznamu o dalším pacientovi ...data bloku @IP (identifikace 2. pacienta) . . . @\ @IP\ ...data bloku @IP (identifikace 3. pacienta)... . . @IS\ ...data dalšího bloku @IS . . @\ @IP\ ...data bloku @IP (identifikace 4. pacienta)... . . ...atd @\ konec souboru III. Popis bloků dat Datové věty jsou popsány v definici jednotlivých bloků dat. V popisech bloků jsou jednotlivé věty a vnořené bloky uvedeny pomlčkou "-". Za každou položkou v popisu věty je v závorce uvedena její délka (u položek s proměnnou délkou je doplněn symbol max) a položky jsou odděleny čárkou. V textu jsou uvedeny ve výčtu za sebou a nebo jednotlivě pod sebou. V popisu bloků se nacházejí odkazy na tyto vnořené bloky dat (jejich definice jsou uvedeny za definicemi bloků dat): @T...... volný text @A...... adresa @AS..... blok pro upřesnění adresy spojení @DGZ.... formalizovaný záznam o diagnóze @LEZ.... formalizovaný záznam o podávaném léku @PNZ.... formalizovaný záznam o pracovní neschopnosti @OCZ.... formalizovaný záznam o očkování @AUZ.... formalizovaný záznam o výkonech @FAZ.... formalizovaný záznam o faktuře @VR..... formalizovaný záznam výsledku vyšetřeni @LOI....>
 @LOD.... > bloky pro komunikaci
 @LOP.... > s laboratorním informačním systémem
 @LIP.... >IV. Tvorba jména datového souboru
---------------------------------

Vychází se z prostředí DOS, neboť UNIX poskytuje více možností,
které by DOS neakceptoval. Odesílatel připraví soubor a odešle
jej na disketě, po interní síti, Internetem nebo telefonem.
Vzhledem k tomu, že takto může komunikovat vpodstatě každý s
každým, nelze vytvářet návrh s ohledem na jednoznačnost názvu z
hlediska příjemce. Pokud by toto na straně příjemce vadilo, může
příjemce zařídit přejmenování došlých souborů ještě před jejich
vložením do "knihovny" příjmového místa. Je-li to pro odesilatele
vhodné, může si zajistit vytváření jmen souborů, které nebudou po
určitou vhodnou dobu duplicitní.

Jméno datového souboru má strukturu:

UTT*****.KKK pro soubory "pakované"
nebo
UTTXXXXX.VVS pro soubory "rozpakované" a "nepakované",
       kde: U určuje urgentnost: S-statim
                    R-rutina
                    T-technický, testovací
         TT určuje typ odesílajícího
           místa: LL - laboratoře obecně
              LB - L biochemie
              LH - L hematologie
              LT - L transfusologie
              LI - L imunologie
              LN - L nukleární med.
              LM - L mikrobiologie
              LV - L virologická
              LA - L patologie (histologie)
              LP - L parazitologie
              LX - L toxikologie
              LG - L genetiky
              LJ - L jiná
              VV - vyšetřovna obecně
              VR - V radiodiagnostická
              PP - praktický lékař obecně
              PV - praktický lékař všeobecný
              PD - praktický lékař pro děti a dor.
              PO - praktický lékař odborný
              KK - kliniky obecně
              NN - nemocniční inf. syst. obecně
              XX - jiné, blíže neurčené

         XXXXX libovolný řetězec sestavený z číslic
            a běžných písmen anglické abecedy;
            neobsahuje mezery
         KKK určuje program, kterým bylo zapakováno;
           množina vhodných programů bude určena,
           nyní doporučujeme "arj", "zip",
           vhodná verze bude doporučena
         VV verze datové struktury
           (nyní "01")
         S  zvolený typ šifrování
           (nyní bude "N" - nešifrováno)

Tyto informace budou také uloženy v datovém bloku @PM.V. Poznámky k předávání datového souboru
----------------------------------------

Přenos souborů uvnitř informačního systému ZZ je věcí směrování
zpráv uvnitř IS. Pro přenos zpráv mezi různými IS je možné
využívat  buď dohodnuté  způsoby předávání,  nebo "vnější",
"veřejné" cesty předávání dat.
Současná verze návrhu standardu uvažuje v bloku @AS několik
"vnějších" způsobů doručování zpráv. Navržená datová struktura
tohoto bloku umožňuje přidávání dalších cest - podle toho, jak
se bude rozšiřovat spektrum služeb pro přenos dat. Navrhovaný
standard neřeší zabezpečení zprávy  při přenosu po linkách
veřejných komunikačních služeb a datových apod. sítí. Toto bude
řešeno samostatně.
Do standardních způsobů přenosu dat nakonec nebyly zařazeny cesty
"přímého přenosu", tj. modemová spojení, BBS, přenosy dat jinými
službami než elektronickou poštou. Důvodem je množství parametrů,
které tyto cesty vyžadují pro přesné určení: např. u modemových
spojení je to kromě telefonního čísla ještě použitý přenosový
protokol, počet bitů, parita atd..
Pro první dobu lze předpokládat, že většina datových přenosů bude
realisována v dohodnutých relacích, tj. právě mimo standardní
systémy doručování zpráv. Ukáže-li se při hodnocení zkušebních
přenosů, že některý z těchto způsobů je natolik rozšířený, je
možné jej použít jako standardní a pak odpovídající způsob
adresování uvést v číselníku souvisejícím s blokem @AS tohoto
standardu.VI. Firmy již ke standardu přihlášené a jejich kódy
---------------------------------------------------
Dosud registrované kódy (viz blok @IS - "kód firmy"):
 kód    název
 --------- -------------------------
 AMIS   - AMIS
 APLUS  - A-PLUS
 COMSYD  - COMSYD
 CSZIVI  - ČSZIVI ČLS JEP
 CTMOS  - CTMOS
 DATAPLAN - DATA-PLAN BOHEMIA
 DATECH  - DATECH
* DIALOGMI - DIALOG MIS
 FIRST  - FIRST
 GUBI   - GUBI
 ICL   - ICL
 INSPACE - IN-SPACE
 LEGEART - LEGE ARTIS
 MEDISOFT - MEDISOFT
 MICRODAT - MICRODATA
 MIKYSKA - MIKYSKA
 MPPROG  - MP PROGRAM
 MSOFT  - M-SOFT
 PCS   - PCS
* STAPRO  - STAPRO
 SAS   - SAS
 SMS   - SMS
 THEMIS  - THEMIS
 TILL   - TILL CONSULT
* TOMSU  - TOMŠŮ
 TREMI  - TREMI
 TSOFT  - T-SOFT
 VIEWSOFT - VIEW SOFT
 ZEBRASYS - ZEBRA SYSTEMS

* označené firmy realizovaly praktické ověření datového standardu

VII. popis bloků dat a další přílohy
-------------------------------------Popis bloků dat je uveden v příloze 1.

Popis číselníku laboratorních položek a číselník LABPOLZ
bude uváděn v samostatné příloze.VIII. seznam autorů datového standardu
---------------------------------------

Ing. Petr Fanta, In Space, Borská 41, 32013 Plzeň
RNDr.Ctibor Hlaváč, CTMOS, Václavkova 37, 61500 Brno
Ing. Petr Holuša, MICRODATA, Šamanova 11, 70030 Ostrava - Zábřeh
Ing. Petr Chytrý, PCS, Na dvorcích 18, 14000 Praha 4
Ing. Petr Jelínek, STAPRO, Bartolomějská 90, 53002 Pardubice
Ing. Zdeněk Jirsa, STAPRO, Kyjevská 44, 53003 Pardubice
Ing. Boris Kalisch, FIRST, Kalvodova 2, 70900 Ostrava
MUDr.Petr Kocna, 1.LF UK, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2
   Ivan Kosiner, STAPRO, K trninám 14, 16000 Praha 6 Řepy
Ing. Petr Krásný, STAPRO, Kyjevská 44, 53002 Pardubice
Ing. Aleš Kratochvíl, STAPRO, Malé náměstí 4, 46001 Liberec 1
RNDr.Václav Krmela, STAPRO, Třebovská 411, 56203 Ústí n. Orlicí
Ing. Miloš Mikyska, Rudé armády 38, 68301 Rousínov u Vyškova
Ing. Radek Mráz, DIALOG MIS, Slavíčkova 2, 16000 Praha 6
MUDr. Jan Naidr, 2. LF UK, V úvalu 84, 15018 Praha 5 - Motol
Ing. Jiří Ošmera, LOGIS, Arbesova 11, 63800 Brno
Ing. Miroslav Paclt, MP program, Sarajevská 13, 12000 Praha 2
Ing. Jiřina Pavlíková, středisko informatiky, Psych. léčebna
            Ústavní 91, 18102 Praha 8 Bohnice
Ing. Bohuslav Roztočil, SAS, Bašty 8, 60200 Brno
Ing. Josef Řezníček, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, 66250 Brno
Ing. Miloš Smolný, TREMI, Letná 277/4, 46001 Liberec 12
doc. MUDr. Štěpán Svačina, 1. LF UK, Kateřinská 32, 12108 Praha 2
Ing. Milan Šárek, AMIS, Hněvkovského 65, 61700 Brno
doc. Ing. Miloslav Špunda, 1. LF UK, Kateřinská 32, 12108 Praha 2
MUDr.Václav Štukavec, RDO, 1. LF UK, U nemocnice 2, 12808 Praha 2
Ing. Jan Tomek, nemocnice s poliklinikou, 34201 Sušice
Ing. Jaroslav Tomšů, U nemocnice 380/III, 37701 Jindřichův Hradec
MUDr.Jan Vejvalka, 2. LF UK, V úvalu 84, 15018 Praha 5 Motol
Ing. Miroslav Zámečník, IPVZ, OKB, nemocnice,
                  Vančurova 1548, 27259 Kladno
MUDr.Pavel Zubina, Masarykova nemocnice, Palachova 17,
                  40113 Ústí nad Labem

Příloha 1:

=================================================================
Datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy
zdravotnických zařízení verze 01.01 - návrh:
=================================================================

Hierarchie povinných bloků dat souboru
pro předávání dat o pacientech:
--------------------------------------

- PŘÍJMOVÉ MÍSTO @PM  je vždy jako první, je pouze jednou
            končí s koncem souboru;
            (vztahuje se k celému souboru)

 - ODESÍLATEL  @IS  končí novým blokem ODESÍLATEL nebo
                     s koncem souboru

  - PACIENT   @IP  končí novým blokem PACIENT nebo
                     ODESÍLATEL nebo
                     s koncem souboru
=================================================================
POPIS BLOKŮ DAT
=================================================================

>
> Poznámky:
> ---------
>
> Dále uvedený blok @N je v gesci ÚZIS, jeho doplnění bude
> realizováno do konce roku 1995 s ohledem na potřeby NZIS.
> Začlenění do datového standardu zajistí Odbor informatiky MZd.
>
>
>
>

-----------------------------------------------------------------
PŘÍJMOVÉ MÍSTO (CÍLOVÝ ADRESÁT) - povinný datový blok
-----------------------------------------------------------------

 @PM..... identifikace příjmového místa (povinné)

  - ZNAKOVÁ SADA (1), BINÁRNÍ DATOVÉ BLOKY (1)

    znaková sada:
    znaková sada použitá v tomto souboru
     D ... PC LATIN 2 (CP 852)
     U ... ISO LATIN 2 (ISO 8859)
     I ... interní (není standardní, lze používat pouze
        interně uvnitř inf. systému vytvořeném pouze
        jednou firmou; nelze zasílat mimo tento systém !!)
        bude-li to vhodné, může být číselník rozšířen

    binární datové bloky:
     T ... v souboru jsou pouze textové datové bloky
     B ... v souboru jsou také binární datové bloky

  - U (1), TT (2), XXXXX (5), KKK (3), VV (2), S (1)
    informace zakódované odesílatelem do jména
    datového souboru;
    bližší popis - viz kapitola IV.

  - POTVRZENÍ PŘIJETÍ (1)
    potvrzení přijetí:
    žádost o potvrzení, že datový soubor byl doručen
    cílovému adresátovi
     N ... nepotvrzovat (implicitní)
     P ... potvrzovat

  - blok ADRESA PŘÍJEMCE (@A)
    v bloku @A se vyplní "typ adresy"=P, adresa v textové
    podobě se vyplní pro kontrolu nebo pro potřeby "post
    mastera" a ve vnořeném bloku @AS se vyplní kompletně
    informace pro zvolenou variantu doručení;
    další informace - viz kapitola V.

  - fakultativní SDĚLENÍ PRO PŘÍJEMCE (max 255)
    textová zpráva pro příjemce vázaná k zasílanému datovému
    souboru

  - DATUM A ČAS ODESLÁNÍ (12...DDMMRRRRHHMM)
    datum a čas, kdy byl datový soubor vytvořen
    a předán k odeslání

-----------------------------------------------------------------
POTVRZENÍ DORUČENÍ SOUBORU (alternativní blok)
-----------------------------------------------------------------
 @PD..... potvrzení doručení souboru

  - UP (1), TTP (2), XXXXXP (5), KKKP (3), VVP (2), SP (1)
    informace zakódované odesílatelem do jména souboru, jehož
    obdržení je zde potvrzováno;
    blíže v kapitole IV.

  - blok ADRESA ODESÍLATELE (@A)
    slouží ke sdělení adresy odesílatele potvrzujícího příjem
    doručeného souboru

  - STAV DORUČENÉHO SOUBORU (8)
    bude doplněno v září

  - fakultativní SDĚLENÍ (max 255)
    textová zpráva pro příjemce vázaná k zasílanému datovému
    souboru

  - DATUM A ČAS ODESLÁNÍ (12...DDMMRRRRHHMM)
    datum a čas, kdy byl potvrzovaný datový soubor přijat Poznámka:
 Blok následuje ihned za datovým blokem @PM.
 Pokud je do souboru zařazen, nesmí být v souboru již jiné datové
 bloky s výjimkou předřazeného bloku @PM.
 Bude ještě diskutováno - v září.-----------------------------------------------------------------
ODESÍLATEL - povinný datový blok
-----------------------------------------------------------------

 @IS..... identifikace skupiny záznamů a odesílatele (povinné)

  - VERZE DATOVÉ STRUKTURY (5), PŘÍZNAK DAT (1)

    verze ve tvaru VV.nn: (01.00) - verze publikovaná 11/94,
               (01.01) - tato verze
    číslice před tečkou určuje typ datové struktury,
    jsou zobrazovány také v názvu souboru a v bloku @PM;
    číslice za tečkou blíže specifikuje datovou strukturu,
    t.j. "rozsah" datových bloků;
    běžné doplňky se budou vyznačovat pouze zvětšováním
    specifikace datové struktury;

    příznak dat:
     1 .. reálná data
     0 .. testovací data

  - IČO (8), PČZ (3), ODD (5), IČZ (8)
    údaje o zařízení/oddělení, kde byl soubor vygenerován
    IČO: identifikační číslo organizace přidělené státní
      správou
    PČZ: pořadové číslo zařízení v rámci IČO
    ODD: identifikace oddělení podle metodiky NZIS č.48
      (HOSP)
    IČZ: identifikační číslo zařízení přidělené VZP

  - blok ADRESA (@A)
    zdrav. zařízení/oddělení, kde byl soubor vygenerován;
    ve vnořeném datovém bloku @AS, který je uveden jako první,
    je uvedena hlavní komunikační cesta, kterou má být
    zasílána případná odpověď nebo kterou má být veden jiný
    dialog, v následujícím bloku je uvedena další náhradní
    komunikační cesta;
    v bloku @A se vyplní "typ adresy"=O

  - KÓD FIRMY (8),
   KÓD PROGRAMU (8),
   VERZE PROGRAMU (8),
   DALŠÍ SPECIFIKACE (max 230)
    kód firmy:
    fakultativní informace o firmě, která vytvořila
    program, pomocí kterého uživatel komunikuje a která
    umožňuje aby v případě, že má příjemce program
    stejnojmenné firmy, mohly být předány další informace
    v tomto bloku nebo v blocích následujících;
    kód firmy je přidělován centrálně
    ostatní kódy si určuje firma sama;
    seznam dosud přidělených kódů firem - viz kapitola VI.;
    jiné kódy nejsou přípustné

  - fakultativní blok SDĚLENÍ PRO PŘÍJEMCE (@T)
    libovolný text dle dohody pro vnitřní potřebu informačních
    systémů dle položky "kód firmy"

  - DATUM A ČAS VYTVOŘENÍ (12...DDMMRRRRHHMM)
    kdy byl soubor @IS vygenerován a předán k vytvoření
    datového souboru (@PM); nebude-li položka vyplněna,
    uvažuje se stejný datum a čas jako v bloku @PM
-----------------------------------------------------------------
PACIENT - povinný datový blok
-----------------------------------------------------------------

 @IP..... základní identifikace pacienta (povinné)

  - RODNÉ ČÍSLO (10)
    rodné číslo přidělené matrikou, není-li známo, vyplní se
    mezerami; znak "/" se nezaznamenává, u devítimístných
    rodných čísel se desátá pozice vyplní mezerou;
    náhradní rodná čísla jsou nepřípustná - viz @IPI

  - JMÉNO (max 24)
    jméno (jména) bez titulu

  - PŘÍJMENÍ (max 35)
    příjmení bez titulu

  - TITUL (8)
    titul uváděný před jménem
    (zkrácený tvar - Dr, Ing, prof)

  - DEN NAROZENÍ (2), MĚSÍC NAROZENÍ (2), ROK NAROZENÍ (4)
    den, měsíc a rok narození;
    není-li známo, vyplňuje se mezerami

  - POHLAVÍ (1)
    pohlaví pacienta
    M ... muž
    F ... žena
    (neodvozovat z rodného čísla bez kontroly!)

  - RODNÉ PŘÍJMENÍ (max 35)

  - JINÉ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (max 70)
    např. "dvojče A", "neznámý muž asi 35 let", apod.


-----------------------------------------------------------------
PACIENT - fakultativní datové bloky
-----------------------------------------------------------------

 @IPI.... identifikační a jiné údaje pro speciální potřebu
     informačního systému, který odesílá své požadavky
     jinému informačnímu systému (například laboratoře)
     a bude očekávat návrat požadovaných informací zpět

  - NÁHRADNÍ RODNÉ ČÍSLO (10)
    náhradní rodné číslo sdílené v systému odesílatele

  - NEMOCNIČNÍ ČÍSLO (max 35)
    nemocniční číslo přidělené pacientovi
    v systému odesílatele

  - ČÍSLO CHOROBOPISU (max 35)
    číslo chorobopisu přidělené pacientovi
    v systému odesílatele

  - fakultativní blok ULOŽENÉ INFORMACE (@T)
    uložené informace:
     libovolný znakový řetězec nebo sestava;
     informace si zde uloží IS odesílatele požadavků
     a v případě obousměrné komunikace s IS příjemce (LIS)
     je obdrží v nezměněné podobě společně s požadovanými
     informacemi v tomto stejnojmenném bloku @IPI;
     systém příjemce může informace využít (rozumí-li jim);
     (využívá se např. při komunikaci IS <-> LIS pro
     tzv. vnitřní identifikaci pacienta,
     při komunikaci mezi IS stejnojmenné firmy aj.)
     poznámka: typ komunikujícího systému je uveden v @IS


 @IPL.... identif. údaje pro speciální potřebu odesílajícího LIS

  - NÁHRADNÍ RODNÉ ČÍSLO (10)
    náhradní rodné číslo sdílené v systému odesílatele (LIS)
  - NEMOCNIČNÍ ČÍSLO (max 35)
  - ČÍSLO CHOROBOPISU (max 35)
  - ČÍSLO DLE LABORATOŘE (max 35)
  - ULOŽENÉ INFORMACE (@T)
    uložené informace:
     libovolný znakový řetězec, který si zde uložil LIS
     při odesílání výsledků nebo oznámení o kolizi
     a který mu může být při zasílání odpovědi vrácen
     v nezměněné podobě v tomto bloku zpět
     (využívá se např. pří komunikaci LIS <-> IS pro
      tzv. vnitřní identifikaci pacienta v LIS)


 @H...... výška a hmotnost standardní

  - VÝŠKA (3), HMOTNOST (6)
    výška je v cm, hmotnost v gramech
    jedná se o běžnou (průměrnou) hmotnost pacienta
    je-li potřeba evidovat výšky nebo hmotosti aktuální,
    zadávají se ve formě výsledků
  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU VÝŠKY A HMOTNOSTI (8...DDMMRRRR)
    tj. datum aktualizace standardní výšky a hmotnosti @N...... údaje pro nemocnici a NZIS (blok je v gesci ÚZIS)

  - RODINNÝ STAV (1), STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (3), DOKLAD (max 20)

    rodinný stav:
    kód stavu dle číselníku NZIS: ROSTAV.XXX

    státní příslušnost:
    třípísmenný kód státní příslušnosti podle normy ISO 3166

    doklad:
    typ a číslo dokladu, který je zdrojem informací;
    zadává se v textové podobě ve tvaru:
     "PAS: číslo"
     "OP: číslo"
     "nevlastní OP!" - (vyjádření pro nesvéprávnost)

  - KÓD ZAMĚSTNÁNÍ (1), ZAMĚSTNÁNÍ SLOVY (max 20)
    kód zaměstnání:
    kód zaměstnání dle číselníku NZIS: KZAM.XXX

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU NZIS (8...DDMMRRRR) @P...... pojišťovna aktuální

  - ČÍSLO POJIŠTĚNCE (10),
   KÓD POJIŠŤOVNY (3),
   TYP POJIŠTĚNÍ (2),
   PLATNOST OD (8...DDMMRRRR),
   PLATNOST DO (8...DDMMRRRR)

    číslo pojištěnce:
    identifikace pojištěnce pro pojišťovnu

    kód pojišťovny:
    tříciferný kód zdravotní pojišťovny

    typ pojištění:
    v této verzi datové struktury se vyplní mezerami

    platnost:
    informace z průkazu pojištěnce

  - fakultativní blok ADRESA POJIŠŤOVNY (@A)
    doporučuje se uvádět u neběžných pojišťoven (jiný región)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU POJIŠŤOVNY (8...DDMMRRRR)


 @AP..... adresy vázané k pacientovi pro potřebu inf. systému

  - blok ADRESA opakující se podle potřeby (@A)
    první z uvedených adres se považuje za adresu kontaktní

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU ADRES (8...DDMMRRRR) @U...... urgentní informace neformalizované

  - blok ALERGIE (@T)
    (na čipovou kartu se ukládá prvních 30 znaků)

  - blok RIZIKOVÉ FAKTORY (@T)
    (na čipovou kartu se ukládá prvních 125 znaků)

  - blok TRVALÁ MEDIKACE (@T)
    (na čipovou kartu se ukládá prvních 40 znaků)

  - KREVNÍ SKUPINA (3),
   RH FAKTOR (1),
   DATUM OČKOVÁNÍ PROTI TETANU (8...DDMMRRRR)
    krevní skupina:
    krevní skupina v běžném tvaru - např. 'A1B','0', apod.
    rh faktor:
    Rh faktor v běžném tvaru
     +   ... Rh "+"
     -   ... Rh "-"
     mezera ... Rh faktor není znám (ASCII 32)

  - DATUM AKTUALIZACE NA ČIPOVÉ KARTĚ (8...DDMMRRRR)
    datum aktualizace urgentních informací na základní
    čipové kartě pacienta;
    (připravuje MZd, není-li karta, je prázdné)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU URGENTNÍCH ÚDAJŮ (8...DDMMRRRR) @AN..... anamnéza souhrnná neformalizovaná
     (společná pro všechny obory medicíny)

  - blok ANAMNÉZA (@T)
    vyplňuje se volným textem, struktura dle obecných
    zvyklostí v medicíně

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU ANAMNÉZY (8...DDMMRRRR)

 @OC..... očkování

  - jeden nebo více bloků OČKOVÁNÍ (@OCZ)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU (8...DDMMRRRR) @DG..... diagnózy trvalé a přechodné

  - jeden nebo více bloků DIAGNÓZA (@DGZ)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU DIAGNÓZY (8...DDMMRRRR) @LE..... podávané léky

  - jeden nebo více bloků PODÁVANÝ LÉK (@LEZ)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU PODÁVANÝCH LÉKŮ (8...DDMMRRRR) @PN..... pracovní neschopnosti

  - jeden nebo více bloků PRACOVNÍ NESCHOPNOST (@PNZ)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU PN (8...DDMMRRRR) @AU...... výkony účtované pojišťovnám
  - jeden nebo více bloků výkonů (@AUZ)

  - fakultativní blok SPECIFIKACE VÝKONU (@T)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU VÝKONŮ (8...DDMMRRRR)
 @FA......faktura - výkony účtované pacientovi
  - DATUM VYSTAVENÍ FAKTURY (8...DDMMRRRR),
   STAV FAKTURY(1),
   FAKTUROVANÁ ČÁSTKA (10),
   UHRAZENÁ ČÁSTKA (10),
   ČÍSLO FAKTURY(10)

    datum vystavení faktury:
    dle pravidel VZP

    stav faktury:
    P   uhrazená přímou platbou
    V   vystavená pro úhradu
    N   neproplacená faktura, kterou proplatí
       odesilateli příjemce a přeúčtuje ji pacientovi
       (např. přímé platby za laboratorní vyšetření apod.)

    fakturovaná částka:
    dle pravidel VZP

    uhrazená částka:
    dle pravidel VZP

    číslo faktury:
    dle pravidel VZP

  - žádný, jeden nebo více bloků faktura (@FAZ)

  - fakultativní blok SPECIFIKACE FAKTURY (@T)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU FAKTURA (8...DDMMRRRR)

 @Z...... zpráva neformalizovaná

  - TYP OBSAHU (1),
   SPECIFIKACE OBSAHU (2),
   STAV ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY (1)
    typ obsahu:
     H ... z hospitalizace
     L ... z laboratoře
     V ... z vyšetřovny (např.RTG)
     A ... z odborné ambulance
     P ... od praktického lékaře
     J ... jiná zpráva

    specifikace obsahu:
     D ... dekurz
     VL ... výměnný list
     LN ... lékařský nález
     KK ... konzilium (obecně)
     KL ... konzilium laboratorní
     KR ... konzilium RDO
     KG ... konzilium gynekologické
     (bude doplňována v další verzi)

    stav zpracování zprávy:
     R ... průběžná
     P ... předběžná
     K ... zpracovaná kompletní
     D ... přepracovaná,
     A ... doplněk, připojená poznámka
     S ... stornovaná

  - OD (12...DDMMRRRRHHM), DO (12...DDMMRRRRHHMM)
    časový interval, o kterém zpráva vypovídá

  - IČO (8), PČZ (3), ODD (5), IČZ (8), PRACOVIŠTĚ (max 35)
    informace o pracovišti, kde zpráva vznikla;
    popis položek - viz definice této věty v bloku @IS

    pracoviště:
    volným textem (fakultativně)

  - fakultativní blok ADRESA PRACOVIŠTĚ VZNIKU ZPRÁVY (@A)
    adresa pracoviště vzniku zprávy:
    adresa pracoviště, kde zpráva původně vznikla,

  - JMÉNO (max 35)
    jméno toho, kdo zprávu vypracoval

  - DIAGNÓZA1 (4), ..., DIAGNÓZA7 (4)
    7 diagnóz v pořadí významu na řádku, kódy dle MKN-10,
    diagnózy se vztahují k textové zprávě a jejímu
    časovému intervalu

  - blok VLASTNÍ ZPRÁVA (@T)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU (8...DDMMRRRR) @V...... vyšetření formalizované

  - TEST N (1), TEST F (1)
    test:
    indikace, že při tvorbě bloků @VR byly testovány číselné
    meze dle MD a MH a/nebo formalizované texty dle MTV
    národního číselníku laboratorních položek
    a zda se vyskytují položky i mimo rozsah
     0 ... netestováno (implicitně)
     1 ... testováno, je v povolených mezích
     2 ... testováno, některé položky jsou mimo meze

  - jeden nebo více bloků vyšetření (@VR)

  - DATUM A ČAS VYTVOŘENÍ BLOKU (12...DDMMRRRRHHMM) @LO...... odběr vzorku nebo vzorků, vyšetření laboratorní

  - URGENTNOST POŽADAVKŮ (1)
    urgentnost požadavků:
    S ... statim
    K ... statim i rutina
    R ... rutina
    B ... běžně  (implicitně)

  - DATUM A ČAS UDÁLOSTI (14 ... DDMMRRRRHHMMSS),
   TYP ZADÁNÍ DATUMU A ČASU (1),
   TYP DODÁNÍ VZORKŮ (1),
   DŮVOD OBJEDNÁVKY (2)
    datum a čas události:
    viz informace v bloku @VR

    typ zadání datumu a času (odběru nebo vyšetření):
    P ... požadovaný datum a čas odběru nebo vyšetření
        (po realizaci bude změněn na L nebo I)
    O ... korektní čas zadaný objednavatelem
    L ... korektní čas zadaný realizátorem (lab., vyš.)
        po skutečné realizaci požadavku
    I ... implicitní čas ("tabulkový") zadaný realizátorem;
        hodnota je zvolena dle dohody
    (pokud nepřijde informace o času od objednavatele,
     doplní realizátor implicitní čas odvozený dle
     interních pravidel a označí jej "I")

    typ dodání vzorků (týká se pouze laboratoří):
    B ... běžnou cestou - donáška, svoz (implicitní)
    R ... potrubní poštou
    P ... pacientem (pacient přinese)
    L ... realizace odběru v laboratoři
    O ... realizace odběru pracovníkem laboratoře na
        oddělení; (toto je objednávka);
        určení oddělení - viz @IS

    důvod objednávky:
    B ... běžné (implicitně)
    P ... preventivní
    S ... screeningové
    E ... epidemiologická studie
    UZ... zhoršení stavu
    UP... neodkladné přijetí
    UO... po operaci
    V ... výzkum
       (bude doplňována v další verzi)

  - POTVRZENÍ PŘIJETÍ POŽADAVKŮ (1),
   ZPŮSOB ŘEŠENÍ KOLIZÍ (1),
   ZPŮSOB DODÁNÍ VÝSLEDKŮ URGENTNÍCH (2),
   ZPŮSOB DODÁNÍ VÝSLEDKŮ BĚŽNÝCH (2),
   DODÁNÍ SESTAV EL. CESTOU (1),
   DODÁNÍ FORM. VYŠ. EL. CESTOU (1),
   DODÁNÍ NADPISŮ (1),
   DODÁNÍ ŠKÁL (1),
   DODÁNÍ KOMENTÁŘŮ (1),
   MAX ŠÍŘKA SESTAV (3),
   SPECIFIKACE (2),
   DALŠÍ INFORMACE DLE DOHODY (max 200)

    potvrzení přijetí požadavků:
    N - nepotvrzovat
    B - běžně, tj. dle interní dohody (implicitní)
    P - potvrzovat elektronickou cestou dle informací v @IS

    způsob řešení kolizí:
    N - kolize řešit v laboratoři, nesdělovat
    S - kolize řešit v laboratoři,
       sdělovat elektronickou cestou jen zásadní
    V - kolize řešit v laboratoři,
       sdělovat elektronickou cestou vše
    B - kolize řešit běžně, sdělovat dle interní dohody
       (implicitní)
    E - kolize řešit s uživatelem elektronickou cestou

    způsob dodání výsledků:
    T - telefonicky vše a pak běžnou distribucí písemně
    TE - telefonicky extrémy, jinak běžnou distribucí
    B - běžnou distribucí dle interní dohody (implicitní)
    D - běžnou distribucí dle informací v bloku @IS

    dodání sestav el. cestou:
    S - jako kompletní sestavy vše
       (viz typ položky "N")
    F - jako kompletní sestavy jen funkční testy
       (viz typ položky "B")
    B - běžným způsoben dle interní dohody (implicitní)
    N - sestavy neposílat

    dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou:
    V - vše
    K - vše kromě položek patřících do množiny
       funkčních testů
    B - běžným způsobem dle interní dohody (implicitní)
    N - form. vyš. (položky) neposílat

    dodání nadpisů:
    G - dodat texty nadpisů (systémů, komponent a jednotek)
       a grafickou interpretaci (pokud je dodávána)
    T - dodat texty nadpisů (systémů, komponent a jednotek)
    N - nedodávat nadpisy ani grafickou interpretaci
    B - běžným způsobem dle interní dohody (implicitní)

    dodání škál:
    S - škály dodat vždy
    O - dodat vždy jen referenční (orientační) meze
    R - škály dodat pouze jsou-li určené dle škál typu R,L,I
    L - škály dodat pouze jsou-li určené dle škál typu L,I
    I - škály dodat pouze jsou-li určené dle škál typu I
    N - škály nedodávat (implicitní)

    dodání komentářů:
    D - komentář k výsledku dodat (pokud jsou)
    N - komentář k výsledku nedodávat (implicitní)

    maximální šířka sestav:
    budou-li dodávány sestavy, nesmí překročit uvedený
    počet znaků na řádce včetně CR a LF (maximálně 255);
    to, zda bude tisk na široký papír, komprimovaný atd.
    již řeší informační systém příjemce;
    ve zprávě se neposílají řídící znaky pro tiskárnu
    (bude řešeno v budoucnosti)

    specifikace:
    nyní volné

    další informace dle dohody:
    položka pro speciální potřeby komunikace mezi IS a LIS
    dle individuální dohody (ve vztahu k typu SW dle @IS)  - TEXT K POŽADAVKŮM (@T)
    další fakultativní informace nebo upřesnění
    (bude využíváno při interpretování nálezu lékařem
    například v laboratoři)

  - žádný nebo více bloků INFORMACÍ O VZORCÍCH  (@LOI)

  - jeden nebo více bloků OBJEDNÁVEK A POŽADAVKŮ (@LOP)

  - žádný nebo více bloků INFORMACÍ O PACIENTOVI (@LIP) ............... fakultativně sděluje laboratoř ................
          dle požadavku o potvrzení

  - POZNÁMKA K ODBĚRŮM A POŽADAVKŮM SDĚLOVANÁ LABORATOŘÍ (@T)
    (sděluje laboratoř, pokud to LIS umožňuje a pokud je
    požadováno - viz "způsob řešení kolizí")

Poznámky k bloku "odběru, vyšetření":
-------------------------------------

-celý blok se opakuje dle počtu časů odběrů

-odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu
 logicky souvisejí jsou navázány ke stejnému času,
 takže jsou uvedeny pod tímto jedním datovým blokem
 a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas
 odběru;
 pokud jsou připojovány klinické nebo interpretační
 údaje nebo funkční vyšetření, jsou také uvedeny pod tímto
 jedním datovým blokem;

-celý blok včetně jeho podbloků může být vracen zpět jako
 informace o přijetí požadavků a o kolizích @ZON.... žádosti a objednávky neformalizované
     žádost nebo objednávku zasílá odesílatel a o vyřízení
     žádá příjemce (@PM); neslouží pro laboratoře (viz @LO)


  - URGENTNOST POŽADAVKŮ (1)
    urgentnost požadavků:
    S ... statim
    K ... statim i rutina
    R ... rutina
    B ... běžně  (implicitně)


  - DATUM A ČAS UDÁLOSTI (14 ... DDMMRRRRHHMMSS),
   TYP ZADÁNÍ DATUMU A ČASU (1),
   DŮVOD OBJEDNÁVKY (2)
    datum a čas události:
    viz informace v bloku @VR

    typ zadání datumu a času (odběru nebo vyšetření):
    P ... požadovaný datum a čas odběru nebo vyšetření
        (po realizaci bude změněn na L nebo I)
    O ... korektní čas zadaný objednavatelem
    L ... korektní čas zadaný realizátorem (lab., vyš.)
        po skutečné realizaci požadavku
    I ... implicitní čas ("tabulkový") zadaný realizátorem;
        hodnota je zvolena dle dohody
    (pokud nepřijde informace o času od objednavatele,
     doplní realizátor implicitní čas odvozený dle
     interních pravidel a označí jej "I")

    důvod objednávky:
    B ... běžné (implicitně)
    P ... preventivní
    S ... screeningové
    E ... epidemiologická studie
    UZ... zhoršení stavu
    UP... neodkladné přijetí
    UO... po operaci
    V ... výzkum


  - POTVRZENÍ PŘIJETÍ POŽADAVKŮ (1),
   ZPŮSOB ŘEŠENÍ KOLIZÍ (1),
   ZPŮSOB DODÁNÍ VÝSLEDKŮ (2),
   MAX ŠÍŘKA SESTAV (3),
   SPECIFIKACE (2),
   DALŠÍ INFORMACE DLE DOHODY (max 200)

    potvrzení přijetí požadavků:
    N - nepotvrzovat
    B - běžně, tj. dle interní dohody (implicitní)
    P - potvrzovat elektronickou cestou dle informací v @IS

    způsob řešení kolizí:
    N - kolize nesdělovat
    S - kolize sdělovat elektronickou cestou jen zásadní
    V - kolize sdělovat elektronickou cestou vše
    B - kolize řešit běžně, sdělovat dle interní dohody
       (implicitní)
    E - kolize řešit s uživatelem elektronickou cestou

    způsob dodání výsledků:
    T - telefonicky vše a pak běžnou distribucí písemně
    TE - telefonicky extrémy, jinak běžnou distribucí
    B - běžnou distribucí dle interní dohody (implicitně)
    D - běžnou distribucí dle informací v bloku @IS

    maximální šířka sestav:
    budou-li dodávány sestavy, nesmí překročit uvedený
    počet znaků na řádce včetně CR a LF (maximálně 255);
    to, zda bude tisk na široký papír, komprimovaný atd.
    již řeší informační systém příjemce;
    ve zprávě se neposílají řídící znaky pro tiskárnu
    (bude doplněno v další verzi)

    specifikace:
    zatím volné

    další informace dle dohody:
    položka pro speciální potřeby komunikace mezi IS
    dle individuální dohody (ve vztahu k typu SW dle @IS)  - PŘEDMĚT ŽÁDOSTI (@T)
    neformalizované sdělení určené pracovišti, které bude
    vyšetření realizovat=================================================================
POPIS VNOŘENÝCH BLOKŮ
=================================================================

 @T...... obsah bloku "text"
  - jedna nebo více vět s volným textem (max 255)


 @OCZ.... obsah bloku "očkování"

  - DATUM A ČAS OČKOVÁNÍ (12...DDMMRRRRHHMM),
   KÓD OČKOVACÍ LÁTKY (6),
   NÁZEV OČKOVACÍ LÁTKY (max 35)

    datum a čas očkování:
    není-li známý čas, bude HHMM nahrazeno mezerami

    kód očkovací látky:
    aktuálně používaný kód (není povinné):
     TBC, MOPA, RU, POLIO, MO, MOPARU, DITEPE

    název očkovací látky:
    textová informace


  - ČÍSLO DÁVKY (1), ČÍSLO ŠARŽE (max 35)

    číslo dávky:
    pořadí dávky v sérii

    číslo šarže:
    označení šarže textově

  - DATUM A ČAS ODEČTU REAKCE (12...DDMMRRRRHHMM),
   VÝSLEDEK (max 35)

    datum a čas odečtu reakce:
    není-li známý čas, bude HHMM nahrazeno mezerami

    výsledek:
    textová informace


 @DGZ.... obsah bloku diagnózy trvalé a přechodné

  - TYP (1),
   KÓD DIAGNÓZY (4),
   DATUM ZJIŠTĚNÍ DIAGNÓZY (8...DDMMRRRR),
   SPECIFIKACE DIAGNÓZY (max 50)

    typ:
    T ... dg. trvalá
    P ... dg. přechodná

    kód diagnózy:
    kód dle MKN-10

    datum zjištění diagnózy:
    není-li známý DD nebo MM, je nahrazeno mezerami

    specifikace diagnózy:
    volným textem, fakultativně

 @LEZ.... obsah bloku podávané léky

  - TYP (1),
   KÓD LÉKU (5),
   KÓD ATB (3),
   PODÁVÁNO OD (8...DDMMRRRR),
   PODÁVÁNO DO (8...DDMMRRRR),
   INDIKACE ZÁPISU DÁVKOVÁNÍ (1),
   DÁVKOVÁNÍ (max 50)

    typ:
    T ... trvalá medikace
    P ... přechodná medikace (implicitně)

    kód léku:
    kód SÚKL (viz číselník VZP)

    kód atb:
    mezinárodní kód ATB;
    jedná-li se o ATB a není-li kód dostupný,
    zadá se náhradní text "ATB"
    (číselník ATB vypracovává mikrobiologická společnost)

    podáváno od:
    datum počátku podávání léku

    podáváno do:
    datum ukončení podávání léku

    indikace zápisu dávkování:
    T ... volným textem (implicitně)
    F ... formalizovaně (dosud nerealizováno)
              (bude doplněno v příští verzi)

    dávkování:
    zápis dle položky "indikace zápisu dávkování"


  - SPECIFIKACE LÉKU (@T)

    specifikace léku:
    název, určení léku
    volným textem

  - fakultativní blok POZNÁMKA (@T)


Poznámka:
Významné léky se opakují v bloku @U - "trvalá medikace"


 @PNZ..... obsah bloku pracovní neschopnost

  - ČÍSLO TISKOPISU PN (9)

  - NESCHOPEN OD (8...DDMMRRRR),
   DATUM VYSTAVENÍ (8...DDMMRRRR),
   DIAGNÓZA POČÁTEČNÍ (4),
   ÚRAZ PRACOVNÍ (1),
   ÚRAZ OSTATNÍ (1),
   ÚRAZ ZAVINĚNY (1),
   NEMOC Z POVOLÁNÍ (1),
   VLIV ALKOHOLU (1),
   DATUM UKONČENÍ (8...DDMMRRRR),
   DIAGNÓZA KONEČNÁ (4)

    neschopen od:
    datum počátku pracovní neschopnosti

    datum vystavení:
    datum vystavení nescopenky

    diagnóza počáteční:
    počáteční diagnóza dle MKN-10

    úraz pracovní, úraz ostatní, úraz zaviněny,
    nemoc z povolání, vliv alkoholu:
    A ... ano
    N ... ne (implicitně)

    datum ukončení:
    datum ukončení pracovní neschopnosti

    diagnóza konečná:
    konečná diagnóza dle MKN-10

  - fakultativní blok POZNÁMKA (@T) @A...... obsah bloku "adresa"

  - TYP ADRESY (1)
    typ adresy:
    určení typu adresy se volí s ohledem na způsob
    a místo užití bloku "adresa"
     1 ... trvalé bydliště (pacienta)
     2 ... přechodné bydliště (pacienta)
     3 ... příbuzný (příbuzenský vztah -> viz "POZNÁMKA")
     4 ... praktický lékař (pacienta)
     5 ... zaměstnavatel (pacienta)
     6 ... plátce nemocenských dávek (pacienta)
     7 ... zdravotnické zařízení (pacienta)
     8 ... právní zástupce, notář (pacienta)
     9 ... farnost (pacienta)

     L ... laboratoř
     A ... zdravotnické pracoviště
     B ... zdravotní pojišťovna

     X ... jiná adresa

     P ... adresa příjemce (viz blok @PM)
     O ... adresa odesílatele (viz blok @IS)


  - JMÉNO NEBO NÁZEV FIRMY (max 35)
    první řádek adresy

  - ADRESA HLAVNÍ TEXT (max 35)
    druhý řádek adresy
  - ADRESA UPŘESNĚNÍ 1 (max 35)
    třetí řádek adresy - fakultativně
  - ADRESA UPŘESNĚNÍ 2 (max 35)
    čtvrtý řádek adresy - fakultativně

  - PSČ (9), MĚSTO (max 35)

  - STÁT (3)
    třípísmenný kód podle ISO 3166 (viz číselníky ÚZIS)

  - POZNÁMKA (max 35)


  - žádný, jeden nebo více bloků ADRESA SPOJENÍ (@AS)
    (hlavní spojení pro komunikaci se uvádí jako první)


 @AS..... obsah bloku adresa - spojení

  - PŘÍZNAK TYPU (1)
    příznak typu:
    D ... disketa
       /obsah není součástí standardu/
    T ... telefon - obsah: (+stát-oblast)telefon/linka
       (sdělení se telefonuje)
    F ... fax  - obsah: (+stát-oblast)telefon/linka
       (sdělení se faxuje)
    S ... SMTP  - obsah: adresa SMTP (Internet)
       soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
    X ... X.400 - obsah: adresa X.400
       soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
    M ... MHS  - obsah: adresa MHS (Novell)
       soubor se posílá jako příloha k elektronické poště
    I ... dle interní dohody,
       /obsah není součástí standardu/  - OBSAH DLE PŘÍZNAKU (max 255)

    obsah dle příznaku:
    struktura je určena položkou "příznak typu";
    určení adresy schránky (všeobecně sdílené adresy);
    poznámka:
    struktura "(+stát-oblast)telefon/linka" se zapisuje
    včetně znaků: (,+,-,),/;
    linka se píše za znak "/" jen při manuální ústředně,
    jinak se zapisuje společně s telefonem;
    vše se zapisuje bez mezer, vložení mezery předepisuje
    vložení pauzy při vytáčení čísla


  - VNITŘNÍ ADRESA (max 255)
    vnitřní adresa pro další distribuci "za schránkou"
    příjemce; není-li odesílateli známá, položku nevyplní,
    případné upřesnění může zapsat do položky "sdělení pro
    správce schránky"


  - SDĚLENÍ PRO SPRÁVCE SCHRÁNKY (max 255)
    textová informace pro správce schránky,
    žádost o ruční dodání adresátovi tam, kde chybí "vnitřní
    adresa"


 @AUZ.... obsah bloku "výkony"

  - TYP DOKLADU (2),
   TYP POLOŽKY (1),
   DATUM VÝKONU (8...DDMMRRRR),
   DIAGNÓZA PRO VÝKON (5),
   KÓD VÝKONU (5),
   LOKALIZACE ZUBU (4)
   MNOŽSTVÍ (8),
   CENA (8),
   KÓD LABORATOŘE (4),

    typ dokladu:
    číselný kód dokladu dle metodiky VZP

    typ položky:
    V ... výkon
    1 ... lék jako ZUM
    2 ... individální lék
    3 ... PTZ
    4 ... protetika dospělí
    5 ... protetika děti

    datum výkonu:
    dle pravidel VZP

    diagnóza pro výkon:
    uvádí se pouze pro výkony (jinak mezery)
    dle číselníku MKN-10

    kód výkonu:
    dle číselníku VZP

    lokalizace zubu:
    dle číselníku VZP (3 a 4 pozice nevyužita )

    množství:
    dle pravidel VZP
    číslo ve tvaru (8.3), pouze pro ZUM

    cena:
    dle pravidel VZP
    pouze pro ZUM

    kód laboratoře:
    dle pravidel VZP
    pouze pro protetiku @FAZ.... obsah bloku "faktura"

  - TYP POLOŽKY (1),
   DATUM VÝKONU (8...DDMMRRRR),
   DIAGNÓZA PRO VÝKON (5),
   KÓD VÝKONU (5),
   LOKALIZACE ZUBU (4)
   MNOŽSTVÍ (8.3),
   CENA (8),
   KÓD LABORATOŘE (4),
   TEXT K FAKTUŘE (max 50)

    typ položky:
    V ... výkon
    1 ... lék jako ZUM
    2 ... individální lék
    3 ... PTZ
    4 ... protetika dospělí
    5 ... protetika děti

    datum výkonu:
    dle pravidel VZP

    diagnóza pro výkon:
    uvádí se pouze pro výkony (jinak mezery)
    dle číselníku MKN-10

    kód výkonu:
    dle číselníku VZP

    lokalizace zubu:
    dle číselníku VZP (3 a 4 pozice nevyužita )

    množství:
    dle pravidel VZP
    číslo ve tvaru (8.3), pouze pro ZUM

    cena:
    dle pravidel VZP
    pouze pro ZUM

    kód laboratoře:
    dle pravidel VZP
    pouze pro protetiku

    text k faktuře:
    fakultativní text


 @LOI.... informace o vzorku

  - TYP MATERIÁLU (8),
   URGENTNOST (1),
   TYP OBALU (8),
   SPECIFIKACE SYSTÉMU TEXTOVÁ (max 35)

    typ materiálu:
    dle číselníku LABPOL
    (materiál = podmnožina číselníku systémů)
    příklad: je-li žádáno vyšetření ze séra, posílá se
         do laboratoře krev v určené nádobce s konkrétním
         přídavkem; nádobka i přídavek jsou definovány
         v položce TYP OBALU

    urgentnost:
    S ... statim
    R ... rutina (implicitně)

    typ obalu:
    dle číselníku LABPOL
    (typ zkumavky, typ misky aj.;
    pro normované typy obalů je jednoznačně určen i přídavek)

    specifikace systému:
    upřesnění místa odběru materiálu ve formě volného textu;
    (bude využíváno pro bakteriologii nebo fakultativně pro
     velmi speciální typy systémů a speciální záležitosti)


  - TYP OZNAČENÍ (1), OZNAČENÍ ZKUMAVKY PRO LAB (txt)

    typ označení:
    T ... volným textem (implicitně)
    N ... číslem
    B ... čárovým kódem

    označení zkumavky pro lab:
    může obsahovat text nebo informace o čárovém kódu atd.;
    informace o označení zkumavky (vzorku) odesílatelem

  - OZNAČENÍ ZKUMAVKY V IS (txt)
    libovolná informace, kterou si zde odesílající IS
    uschovává a která mu je vracena zpět v případě
    potvrzování přijetí požadavků nebo
    při elektronickém řešení kolizí


  - žádný nebo více bloků doplňujících inf. o vzorku (@LOD)


 ............... fakultativně sděluje laboratoř ................
          dle požadavku o potvrzení

  - DATUM A ČAS DODÁNÍ VZORKU DO LABORATOŘE (12...DDMMRRHHMM),
   PŘIJAT VZOREK (1),
   KOLIZE VZORKU (8),
   KOLIZE VZORKU TEXT (txt)

    datum a čas dodání vzorku do laboratoře:
    informaci vkládá laboratoř - čas odevzdání u "příjmu"

    přijat vzorek:
    " "... dosud nezpracováno (mezera)
    1 ... přijato bez kolizí
    2 ... kolize se právě řeší
        (viz informace v položkách "kolize")
    3 ... přijato s kolizí, kolize vyřešena
        (viz informace v položkách "kolize")
    4 ... přijato, zpracování má delší odezvu
    5 ... přijato, ale nelze zpracovat
        (viz informace v položkách "kolize")
    6 ... předáno jiné laboratoři
        (viz informace v položkách "kolize")
    7 ... odmítnuto
        (viz informace v položkách "kolize")
    N ... vzorek nebyl dodán, pacient se nedostavil
    S ... chybný kód systému
    Z ... chybný kód typu obalu (zkumavky, misky)
    O ... nezadaný nebo chybný objem materiálu
    T ... nezadaná nebo chybná doba sběru materiálu
    D ... chybně zadané doplňující informace
        (o typu odběru nebo stavu)
    X ... nepovolený typ položky
    E ... jiná chyba

    kolize vzorku:
    kódovaná informace o typu kolize
    (bude doplněno v další verzi)

    kolize vzorku text:
    textová zpráva o kolizi
    (samostatná nebo doplňující kódovanou zprávu)


  - OZNAČENÍ VZORKU V LAB (max 35)
    informace o interním označení vzorku (zkumavky) v lab.


Poznámky k bloku "informace o vzorku":
--------------------------------------
- všechny informace se vztahují k jednomu času odběru
- blok se opakuje podle počtu "obalů" (zkumavek, vzorků)
- blok může být vracen zpět jako informace o přijetí
 požadavků a o kolizích; může být připojena informace
 o označení vzorku v lab. pro IS, které toto potřebují;
 nepředpokládá se, že by byl po opravě opětovně zasílán
 (ač by to bylo možné - položka "přijat vzorek" sděluje,
 který vzorek byl již přijat a který je právě řešen)
- doplňující informace z bloku @LOD vrátí laboratoř
 zpět zpracované mezi výsledky v bloku @VR


 @LOD.... doplňující informace o vzorku

  - KÓD POLOŽKY (5),
   PŘÍZNAK HODNOTY (1),
   HODNOTA (8)

    kód položky:
    kód položky dle národního číselníku LABPOL;
    přípustné jsou pouze položky mající typ položky = L;
    (informace o objemu, o času sběru, o typu odběru nebo
     o stavu materiálu tohoto vzorku dle číselníku LABPOL)

    příznak hodnoty:
    viz vnořený blok @VR

    hodnota:
    číselná hodnota (objem, čas) nebo formalizovaný text
    podle číselníku LABPOL (odběr, stav)

Poznámka:
---------
- případné kolize jsou sdělovány prostřednictvím
 nadřazeného bloku @LOI


 @LOP.... objednávka "vyšetření", požadavky
  - KÓD POLOŽKY (5),
   TYP POLOŽKY (1),
   URGENTNOST (1)

    kód položky:
    kód položky dle národního číselníku LABPOL;
    přípustné jsou pouze položky mající
    typ položky ("vznik") = M, V, O, A, Z, R, B, N;
    podrobnější informace
    pro typ: M  - objednávka jednoznačného lab. vyšetření;
            bude dodáno jako jeden výsledek;
         V  - objednávka vypočítané položky, která
            je vypočítána laboratoří z položek
            typu: M, L a P;
            (lze dopočítávat i mimo laboratoř)
            (speciální výpočty - viz "Z")
         O  - objednávka vyšetření;
            bude dodáno jako jeden textový výsledek
            nebo jako skupina položek (např. "elfo")
         A  - objednávka jednoznačných bakteriol. vyš.;
            bude dodáno jako jeden strukturovaný
            text
         Z  - žádost, na základě které laboratoř
            vytvoří konkrétní objednávky, nebo-li
            položky typu: M, V, O, A, S, B, N;
            neobjevují se nikdy mezi výsledky;
            (např: "makroobjednávka", provedení
             funk. testu s pacientem v laboratoři,
             objednávka speciálních výpočtů atd.)
         R  - žádost, na základě které nelaboratorní
            oddělení vytvoří nález a sdělí jej
            prostřednictvím položky typu: N
         B  - žádost o zpracování interpretačního
            nálezového bloku;
            může být považována za další žádosti
         N  - žádost o zpracování zadaného speciálního
            typu nálezu (sestavy) - zatím neužívat;
            o běžné denní nálezy se nežádá;
            může být považována za další žádosti

    typ položky:
    (v LABPOL označovaný jako "vznik" - prostudujte!);
     poznámka: lze zjistit z LABPOL dle "kódu" - záměrná
          duplicita; viz vnořený blok @VR

    urgentnost:
    S ... statim
    R ... rutina (implicitní)  - SDĚLENÍ (@T)

    sdělení:
    fakultativní doplňující informace k objednávce;
    připojuje se pouze k typům položky = Z, A, R;
    slouží k upřesnění objednávky, sdělení dalších nutných
    nebo vhodných informací podle typu položky;


 ............... fakultativně sděluje laboratoř ................
          dle požadavku o potvrzení

  - PŘIJATA OBJEDNÁVKA (1),
   KOLIZE OBJEDNÁVKY (8),
   NOVÝ KÓD POLOŽKY (5),
   KOLIZE OBJEDNÁVKY TEXT (txt)

    přijata objednávka:
    " "... dosud nezpracováno (mezera)
    1 ... přijato bez kolizí
    2 ... kolize se právě řeší
        (viz informace v položkách "kolize")
    3 ... přijato s kolizí, kolize vyřešena
        (viz informace v položkách "kolize")
        (kromě "S", "P", "K")
    4 ... přijato, zpracování má delší odezvu
        (kdy bude dodáno může být sděleno v textu "kolize")
    5 ... přijato, ale nelze zpracovat
        (viz informace v položkách "kolize")
    6 ... předáno jiné laboratoři, která vyšetření provádí
        (viz informace v položkách "kolize")
    7 ... odmítnuto
        (viz informace v položkách "kolize")
    X ... nepovolený typ položky
    S ... nevhodný systém  (opraveno - viz "nový kód pol.")
    P ... nevhodná procedura (opraveno - viz "nový kód pol.")
    K ... nevhodný kód    (opraveno - viz "nový kód pol.")
    H ... nezadaná nebo chybná hodnota
    E ... jiná chyba

    kolize objednávky:
    kódovaná informace o typu kolize
    (bude doplněno v další verzi)

    nový kód položky:
    pro kolize způsobené objednávkou s nevhodným kódem
    systému a/nebo procedury zajistí laboratoř příslušnou
    opravu na správný nový kód položky, který doplní do
    množiny objednávek; nevhodný (chybný) kód laboratoř
    označí v položce "přijata objednávka" kódem S, P, nebo K

    kolize objednávky text:
    textová zpráva o kolizi
    (samostatná nebo doplňující kódovanou zprávu)

 @LIP.... formalizované informace vázané k pacientovi

   KÓD POLOŽKY (5),
   TYP POLOŽKY (1),
   PŘÍZNAK HODNOTY (1),
   HODNOTA (8)

    kód položky:
    kód položky dle národního číselníku LABPOL;
    přípustné jsou pouze položky mající
    typ položky = P, U, I, F;
    podrobnější informace
    pro typ: P  - sdělování numerických a formalizovaných
            klinických informací vázaných
            k pacientovi a tomuto datumu a času;
            informace pro další výpočty
            a interpretace; uloženo v "hodnotě"
         U  - sdělení typu události a časové
            vzdálenosti od jejího vzniku
            k tomuto datumu a času;
            informace pro výběr škály a hodnocení;
            časová vzdálenost je uložena v "hodnotě"
         I  - sdělení dalších informací pro
            hodnocení a interpretace;
            uloženo v "hodnotě"
         F  - označení případného příslušného
            začátku, konce nebo průběhu funkčního
            testu, který se k události váže a který
            má být zpracován; hodnota je "prázdná";

    typ položky:
    (v LABPOL označovaný jako "vznik" - prostudujte!);
     poznámka: lze zjistit z LABPOL dle "kódu" - záměrná
          duplicita; viz vnořený blok @VR

    příznak hodoty:
    viz vnořený blok @VR

    hodnota:
    (v položce bude uložena hodnota v souhlasu s LABPOL
     nebo bude prázdná)Poznámka:
---------
- pokud by došla položka jiného typu nebo nevhodné
 hodnoty, bude ignorována @VR..... obsah bloku "vyšetření formalizované"

  - DATUM A ČAS UDÁLOSTI (14 ... DDMMRRRRHHMMSS),
   ZPŮSOB ZADÁNÍ DATUMU A ČASU (1),
   KÓD POLOŽKY (5),
   TYP POLOŽKY (1),
   PŘÍZNAK HODNOTY (2),
   STAV VÝSLEDKU (1),
   URGENTNOST INFORMACE (1),
   URGENTNOST ZPRACOVÁNÍ (1),
   TYP SDĚLENÍ (1),
   INDIKACE VAZBY NA FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ (1),
   INDIKACE OPRAVNÉHO SDĚLENÍ (1),
   KOLIZE VÝSLEDKU (8),
   ŠÍŘKA SESTAVY (3),
   POČET ŘÁDKŮ ZÁHLAVÍ SESTAVYY (2),
   POČET ŘÁDKŮ PATY SESTAVY (2)

    datum a čas události:
    čas, ke kterému se událost váže ve vztahu k pacientovi:
       - čas odběru materiálu
       - čas ukončení sběru materiálu
       - čas naměření hodnoty u pacienta
       - čas zahájení funkčního testu (je-li požadováno)
       - čas zakončení funkčního testu (je-li požadováno)
       - čas, ke kterému je sdělována "událost" nebo dieta
        poznámka:
        informace, které se váží k materiálu (stav, odběr,
        objem, čas sběru, údaje z oddělení jako např.
        hustota, aktuální tělesná teplota, koncentrace
        kyslíku ve vdechované směsi, ventilace, tlaky,
        srdeční frekvence atd.) se váží k času odběru
        nebo k času ukončení sběru materiálu, s jehož
        naměřenými hodnotami mají být interpretovány
        a dále zpracovávány
    (pomocí tohoto času lze vzájemně svázat různé položky
    pro potřeby výpočtů a interpretcí, proto musí být zadáván
    s rozvahou)
    (příklad: např. parametry pro hodnocení renálních
         funkcí se počítají z vyšetření ze séra a moče,
         které jsou vázané ke stejnému času,
         ABR se hodnotí z vyš. krevních plynů, iontů a
         údajů z odd. vázaných ke stejnému času odběru)


    způsob zadání datumu a času:
    indikace, jak a kým byl datum a čas události zadán
     A ... automaticky z monitorovacího zařízení,
         tj. přesný čas
     O ... objednavatelem (oddělením)
         tj. korektní čas
     L ... laboratoří, která odběr provedla
         tj. korektní čas
     I ... implicitní čas
         tj. odhadnutý nebo "tabulkový" čas


    kód položky: /viz též LABPOLZ a LP_KONV/
    kód položky dle národního číselníku LABPOL
    přípustné jsou pouze položky mající
    typ položky = M, V, O, A, L, U, I, F, P, S, B, N;
    (obsah dle "typu položky")
    typ položky:
    (lze zjistit z LABPOL - tzv. "vznik"; připojováno
     záměrně duplicitně pro usnadnění manipulace s daty)

     obsah číselníku:

     Podrobné a přesné informace jsou k dispozici v popisu
     položky "VZIK" v systému "SLP" - prostudujte !!

     M ... hodnota naměřená nebo odvozená v laboratoři
     V ... hodnota vypočítaná v laboratoři, kterou
         laboratoř může sdělovat, ale kterou lze
         (někdy i přesněji) odvodit z dodaných výsledků;
         kromě speciálních výpočtů -> viz "S"
     O ... položka, pod kterou se skrývá množina dalších
         vyšetřovaných položek ("obálka")
         (dle příznaku hodnoty je buď naplněna textem
         resp. strukturovaným textem a nebo je prázdná
         a jednotlivé položky jsou uvedeny samostatně
         jako typy "M"; např; "elfo", "sediment")
     A ... položka pro objednávku a sdělení
         bakteriologických vyšetření;
         (není dosud dokončeno, bude v další verzi)
     L ... laboratorní informace o vzorku;
         týká se: objemu, času sběru,
              typu odběru dle LABPOL,
              stavu materiálu dle LABPOL,
              specif. hmotnosti sdělované oddělením
     U ... hlavní události významné z hlediska interpretací
         slouží především pro výběr vhodné interpretační
         škály;
         týká se: "množiny událostí" = dg. a syndromy
                        pro interpretace
                        dle LABPOL,
     I ... doplňkové informace pro interpretace lab. nálezů;
         slouží pro další výběry vhodné interpretační
         škály a pro další typy interpretací;
         týká se: dg. a syndromy dle MKN-10,
              diety pro interpretace dle LABPOL
     F ... funkční testy a informace potřebné pro zpracování
         funkčních testů;
         týká se: vyznačení události (času), kdy -
              - byl test započat,
              - test probíhá,
              - byl test zakončen;
              nebo sestává-li funkční test pouze
              z jedné události, je zde vyznačení
              - jednoho testu;
              počátek, průběh a zakončení
              indikuje hodnota procedury;
         kromě objednávek funkčních testů, které
         kompletně realizuje laboratoř -> viz "Z"
     P ... informace o pacientovi; číselné a formalizované
         klinické informace;
         hodnota zadaná klinickým oddělením, praktikem
         nebo informace z on-line napojeného monitoru;
         využívá se mimo jiné pro další hodnocení
         a speciální výpočty;
         týká se: aktuální výšky a hmotnosti,
              tlaků, teplot, srdeční frekvence,
              stavu hydratace, katabolizmu, atd.

     S ... speciální výpočty realizované expertními systémy;
         objednat v laboratoři je lze také položkou "Z";
         týká se: prognostické ukazatele,
              návrhy výživy, terapeutické výpočty,
              atd.
     B ... interpretační textový blok, poznámka;
         (příznak hodnoty je u tohoto typu "B");
         slouží i k vytvoření objednávky
     N ... nález, kompletní sestava včetně hlavičky sestavy;
         (příznak hodnoty je u tohoto typu "B");
         slouží i k vytvoření objednávky
     Z ... žádost, na základě které laboratoř vytvoří
         konkrétní objednávky, nebo-li položky
         typu: M, V, O, A, S, B, N, (Z);
         neobjevuje se nikdy mezi výsledky;
         (např: "makroobjednávka")
     R ... žádost, na základě které nelaboratorní oddělení
         provede vyšetření, vytvoří nález a sdělí jej
         prostřednictvím položky typu "N";
     T ... test - technická záležitost pro tvůrce inf. syst.

     poznámka: k položkám typu: "V, O, F, S, B, N"
          je vypracován popis vlastností každé položky
          (vzorce, algoritmy provedení i zpracování)

    příznak hodnoty: /viz též LP_TYPD/
     Viz položka "Typ dialogu" v systému "SLP" -prostudujte!

     P ... prázdná položka (hodnota se nezadává)
     D ... datumová položka ve tvaru "dd.mm.rr"
         určená pro uživatele
         (např. pro sdělení, kdy bude výsledek dodán)
     C ... časová vzdálenost (pro "události") ve tvaru
         "číslo rozměr", kde rozměry jsou: S - sekundy
         (bez mezery)           M - minuty
                          H - hodiny
                          D - dny
                          T - týdny
                          R - roky
     G ... diagnóza dle MKN-10 (tvar: "A00.0")

     R ... číslo ukládané znakově
     M ... jako R, interpretuje se 'menší než'
     V ... jako R, interpretuje se 'větší než'
        poznámka:
        R,M,V je v LABPOL uváděno jako "N" (TYPDIAL)

     F ... formalizovaný text, tabulky možností závisí na typu
         vyšetření - viz "kód položky";
         je definováno číselníkem LABPOL pomocí množin MTV
     T ... neformalizovaný text na max 8 znaků
     S ... strukturovaný text ("@T"),
         pravidla tvorby závisí na konkrétním typu
         vyšetření - viz "kód položky";
         při jeho zobrazování musí být respektována
         jeho struktura (nový řádek, mezery)
     A ... strukurovaný text ("@T") pro sdělování výsledků
         z bakteriologie
         (bude doplněno v následující verzi)
     X ... volný text ("@T")
     B ... blok obsahující dílčí (např. interpretační blok)
         nebo kompletní sestavu (např. nález) ("@T")

    stav výsledku:
     R ... rozpracováno (zpracovává se, výsledek dosud není)
     N ... dosud neautorizovaný předběžný výsledek
     A ... autorizovaný (plnohodnotný výsledek);
         takto se také sdělují výsledky z IS do IS
         (implicitní volba)
     D ... autorizovaný výsledek s drobnou kolizí, která
         nebrání automatické interpretaci výsledku;
         viz "kolize výsledku";
         (laboratoř určí ze znalosti typu kolize nebo-li
         stavu materiálu a procedury nebo-li metody)
     Z ... autorizovaný výsledek se zásadní kolizí, která
         brání automatické interpretaci výsledku;
         viz "kolize výsledku";
         (laboratoř určí ze znalosti typu kolize nebo-li
         stavu materiálu a procedury nebo-li metody)
     K ... autorizovaný výsledek s kolizí, kterou laboratoř
         neumí rozlišit s ohledem na automatickou
         interpretaci výsledku;
         viz "kolize výsledku";
         (většinou systém příjemce nebude interpretovat)
     P ... zařazeno do "přepisu", bude zpracováno později;
         v položce "hodnota výsledku" může být zadáno
         datum, kdy asi bude výsledek dodán ("dd.mm.rr")
         nebo je prázdná
     E ... nebude zpracováno (důvod je uveden v kolizi),
         položka "hodnota výsledku" je nevyplněná

    urgentnost informace:
     E ... hlášení extrémní hodnoty (vysoké nebo nízké)
     R ... hlášení extrémní změny  (nárust nebo pokles)
     P ... hlášení jiné pozoruhodné (podezdřelé) hodnoty
     N ... neurgentní běžná informace
         (implicitně je položka prázdná => N)

    urgentnost zpracování:
     S ... informace zpracovaná statimově
     R ... rutinní běžná informace
         (implicitně je položka prázdná => R)

    typ sdělení:
     N ... nový výsledek dodávaný laboratoří
         (včetně případného opravného sdělení)
     A ... archivní výsledek dodaný z databáze laboratoře,
         kde byl původně vytvořen
     D ... archivní výsledek dodaný z databáze uživatele
         (např. sdělení mezi praktickými lékaři, NIS aj.)

    indikace vazby na funkční vyšetření:
     F ... položka je vázána na funkční vyšetření,
         nezobrazovat v běžném nálezu;
         zpracováno bude samostatně
     Z ... položka je vázána na funkční vyšetření,
         zobrazovat také v běžném nálezu
     N ... položka není vázána na funkční vyšetření
         (implicitně je položka prázdná => N)
         poznámka: kódy funkčních vyšetření jsou
              připojeny k této události (času)
              v položkách typu "F"


    indikace opravného sdělení:
     N ... nejedná se o opravu
     E ... hodnotu této položky laboratoř sděluje opětovně;
         jedná se o opravu původně chybně sdělené hodnoty
         (pozor! nelze běžně přepsat, řešit dialogem)
         (implicitně je položka prázdná => N)

    kolize výsledku:
    formalizované texty (kódy) dle číselníku kolizí a stavů
    a pravidel ČSKB - viz: LABPOL - MTV; doplní tvůrci LIS

    šířka sestavy:
    pro položky obsahující sestavu je uvedena maximální
    šířka zasílané sestavy (max 255 znaků dle požadavku
    zaslaného s objednávkou do laboratoře)

    počet řádků záhlaví sestavy:
    pro položky obsahující kompletní nález je uvedena
    informace, kolik řádků tvoří hlavička nálezu včetně
    jejího grafického odělení; pokud se připojuje nález
    k dekurzu informačního systému, bude připojován text
    bez této hlavičky

    počet řádků paty sestavy:
    pro položky obsahující kompletní nález je uvedena
    informace, kolik řádků tvoří pata nálezu včetně
    jejího grafického odělení; pokud se připojuje nález
    k dekurzu informačního systému, bude připojován text
    bez těchto řádků obsahujících závěrečné informace
    (lab. čísla, telefon, poznámky, obecné texty a jiné
    z hlediska dekurzu nevýznamné informace);
    nález je sdělován souvislý bez ohledu na délku stránky  - SPECIFIKACE (max 35)
    specifikace:
    upřesnění místa odběru pro sdělování
    bakteriologických výsledků (pro typ položky: "A")
    poznámka: globálně je laboratoř určena blokem
         odesílatele "IS"
    (není dosud vypracováno, v gesci mikrobiologické spol.)  - HODNOTA VÝSLEDKU (viz dále)
    hodnota výsledku:
        formát tohoto pole závisí na položce
         PŘÍZNAK HODNOTY;
         pro P je pole prázdné;
         pro D,C,G se zobrazuje obsah (max 8 znaků);
         pro R,M,V,F,T se zobrazuje výsledek (max 8 zn.);
         pro S,A,X,B je pole prázdné a následuje
           blok typu @T;
         poznámka: dle normy EDIFACT by mohla být délka
              pro R,M,V,F,T až 35 znaků,
              ale s ohledem na praxi a kumulativní
              nálezy nepřekračuje u výsledků
              číselných a u formalizovaných
              textů délku 8 znaků


  - VOLBA ŠKÁLY TYP (1),
   VOLBA ŠKÁLY ATRIBUT (10),
   VOLBA ŠKÁLY UDÁLOST (8),
   VOLBA ŠKÁLY ALGORITMUS (8),
   KOREKCE ŠKÁLY (3),
   HODNOCENÍ TRENDU (3)

    volba škály - typ:
     N ... národní (implicitní)
     R ... regionální
     L ... lokální
     I ... individuální

    volba škály - atribut:
    na základě jakých atributů byla škála zvolena (výčet)
     P ... dle pohlaví
     V ... dle věku
     U ... dle "události"
         (upřesnění viz "volba škály událost")
     M ... dle dg. z množiny MKN-10
     D ... dle diety
     O ... dle způsobu odběru
     H ... dle hodiny odběru
     X ... dle jiného atributu
         (bude specifikováno později)
     A ... speciálním algoritmem
         (upřesnění viz "volba škály algoritmus")


    volba škály - událost:
    kód položky dle národního číselníku LABPOL
     /viz též LP_UDALV/

    volba škály - algoritmus:
    kód algoritmu z číselníku LABPOL
     (bude specifikováno v další verzi)

    korekce škály:
    informace o falešném snížení nebo zvýšení hodnoty
    výsledku ve vztahu k interferenci mezi lab. procedurou
    a podávaným lékem nebo stavem materiálu
     (bude specifikováno v další verzi)

    hodnocení trendu:
    dynamika; rychlost zvýšení nebo snížení oproti předchozí
    hodnotě výsledku ve vztahu k časové vzdálenosti mezi
    testy
     (bude specifikováno v další verzi)


  - INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 4 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 5 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 1 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 8 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 3 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 6 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 2 (8),
   INTERPRETAČNÍ ŠKÁLA VÝSLEDKU 7 (8)
    interpretační škála:
    tabulka pro interpretaci (hodnocení) jednoho výsledku,
     referenční meze leží mezi položkou 4 a 5;
     není-li škála známa, vyplní se mezerami

  - SYSTÉM (8),
   NÁZEV KOMPONENTY PRO SESTAVU (24),
   JEDNOTKA (12),
   INTERPRETAČNÍ GRAF (max 35)
    systém, název a jednotka dle číselníků LABPOL,
    interpretační graf dle typu LIS a laboratoře
    (zasílá se fakultativně dle objednávky z @LO)
    /viz též LP_SYST/


  - KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU (max 70)
    text, nepovinná věta;
    speciální informace sdělované LIS dle dohody (rozpory aj.)
    (zasílá se fakultativně dle objednávky z @LO)

=================================================================
=================================================================


Upozornění:
-----------
Kde je v textu ve výčtu přípustných odpovědí (v číselníku) uváděn
text "implicitní", není tím myšleno, že se nemusí položka s
uvedenou hodnotou vyplňovat, ale že v případě chybného neuvedení
hodnoty bude uvažována hodnota tato.


Kde je v texty odkaz na SKB, je tím myšlena Společnost klinické
biochemie ČLS.


Kde je v textu uveden odkaz na "LABPOL", je tím myšlen odkaz na
číselníky LABPOLZ nebo LABPOL vytvářené, udržované a generované
pomocí systému "SLP", který slouží autorům národního číselníku
laboratorních položek k vytváření definic laboratorních položek a
souvisejících číselníku.
"LABPOLZ" bude k dispozici (zdarma) prostřednictvím MZd (v podobě
*.txt i *.dbf).
"LABPOL" je interní verze "LABPOLZ" a je součástí systému "SLP".

Poznámka:
Vlastníci systému "SLP" mají výše uvedené soubory k dispozici
včetně podrobného popisu. Mohou využívat přímo soubor LABPOL a
soubory další. Systém "SLP" bude k dispozici prostřednictvím SKB.
---------------------------------------------------------------

NÁSLEDUJÍCÍ BLOKY A STRUKTURY
NEJSOU SOUČÁSTÍ DATOVÉHO STANDARDU
(rozpracováno pro další verzi standardu)

---------------------------------------------------------------


Bude doplněno ve verzi 01.02 datového standardu. @ZK......stav chrupu pacienta - návrh

  - DATUM ZÁPISU STAVU CHRUPU (8...DDMMRRRR)

  - jeden nebo více bloků stavu chrupu (@ZKZ)

  - DATUM AKTUALIZACE BLOKU stav chrupu (8...DDMMRRRR) @ZKZ.....obsah bloku stav chrupu
  - LOKALITA ZUBU (2),
   STAV ZUBU (doplnit!)

   lokalita zubu:
    PROSÍM O DOPLNĚNÍ ČÍSELNÍKU !!!!

   stav zubu:
    kódovaný stav zubu - stav, plocha, materiál

Návrh struktury pro předávání mikrobiologických výsledků:
---------------------------------------------------------
(bude řešeno v průběhu roku 1996)

(blok typu @T)

Nález mikroskopického vyšetření - začátek a konec označen znakem
"#", voloný text o maximální délce řádku 70 znaků, max. počet
řádků 50, jednotlivé řádky jsou odděleny znakem ";".

V případě, že nebude součástí výsledku mikroskopie, znak "#" se
v bloku @T nevyskytne.


Nález kultivačního vyšetření - začátek a konec výčtu kultur
označen znakem "$". U každé kultury jsou uvedeny údaje proměnné
délky navzájem oddělené znakem ";"

Kvantita       max. délka 20.znaků ..... volný text
Kód          délka 4 znaky ..... dle číselníků mikrobů
           poznámka:
               diskutovat, zda nebude kód na 8 zn
               kód určuje rod, druh a typ
Rod          max. délka 20.znaků ..... volný text
Druh         max. délka 20.znaků ..... volný text
Typ          max. délka 20.znaků ..... volný text
Betalaktamáza     délka 1 znak ..... hodnoty +,-,mezera
Komentář ke kultuře  max.délka 60 znaků ..... volný text

Blok antibiotik testovaných u dané kultury, jehož začátek a konec
je označen znakem "%"
U každého antibiotika jsou uvedeny údaje proměnné délky oddělené
znakem ";" :

Kód ATB        délka 3 ..... dle číselníku antibiotik
Příznak kvantity   délka 1 ..... hodnota V, M (více, méně než)
Kvantita       délka 7 ..... hodnota v rozsahu 0,001 - 999
Hodnocení       délka 1 ..... hodnota C,R,S,M,K
                  C - citlivý
                  R - rezistentní
                  S - středně citlivý
                  M - citlivý pouze v moči nebo
                    lokální aplikaci
                  K - kontaminace


Pokud u kultury antibiotika nebyla testována bude blok antibiotik
uveden v minimální formě "%%".

Maximální počet kultur u jednoho vyšetření je 16.
Maximální počet ATB u jedné kultury je 32.

Za blokem antibiotik následují údaje o další kultuře nebo znak
"$" ukončující výčet kultur.

Pokud nebude ve výsledku žádná kultura, znak "$" se v bloku @T
nevyskytne.

Závěr - Závěrečný text zhodnocující výsledek vyšetření doplěný
automaticky LIS, začátek a konec označen znakem "&", voloný text
o maximální délce řádku 70 znaků, max. počet řádků 50, jednotlivé
řádky jsou odděleny znakem ";".


Komentář - Vyjádření pracovníka laboratoře, začátek a konec
označen znakem "|", voloný text o maximální délce řádku 70 znaků,
max. počet řádků 50, jednotlivé řádky jsou odděleny znakem ";".
Poznámka:

1. Identifikace kultury pomocí čtyřmístného kódu i volným textem
  (Rod, druh) je záměrně duplicitní, protože v současné době
  není číselník kódů mikrobů obecně použitelný, v časem snad
  bude možné identifikovat kulturu pouze kódem.

2. První znak v položce "Komentář ke kultuře" bude nabývat hodnot
  "*" nebo "mezera".
  "Mezera" je příznakem, že laboratoř tuto kulturu nepovažuje z
  klinického hlediska za významnou.
  "*" je příznakem, že se pravděpodobně jedná o klinicky
  významný nález. V tomto případě doporučujeme zvýraznit nález
  pro lepší orientaci koncového uživatele (červená barva, tučné
  fonty, !, blikání, apod.)

3. Maximální počet kultur u jednoho vyšetření je 16,
  maximální počet ATB u jedné kultury je 32.


Poznámka:
Problematiku struktury  bakteriologického výsledku diskutujte
prosím s ing. Borisem Kalischem - tel. 069/ 59 212, 52 346.


Prosíme Vás o podrobné prostudování a vyjádření, tato struktura
by měla být zařazena ještě do této verze standardu.

Základní informace o společnosti | Výbor společnosti | Členská přihláška | Akce pořádané společností

Zpět na domovskou stránku ČSZIVI